ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסף עבודות עפר בע"מ נגד עמי אביטן :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום קרית גת

בשא000111/08

בתיק עיקרי: א 000127/07

בפני:

כבוד השופט אלון אינפלד

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מ

המבקשת

ע"י ב"כ עו"ד

סהר רשף ואח'

נ ג ד

עמי אביטן

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד

דורון איתני

החלטה

בפני בקשת רשות לתיקון כתב תביעה.

המבקשת הינה חברה מאוגדת כדין במדינת ישראל מיום 24.9.2001 ועוסקת בביצוע עבודות עפר כבישים ופיתוח.

המשיב עוסק במתן שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ מס והתקשר עם המבקשת לשם מתן שירותים אלו.

עילת התביעה נוגעת לטענה שהמשיב נטל לעצמו שכר טרחה מעבר למוסכם במשך תקופה ממושכת.

במסגרת הדיון שהתקיים בתאריך 25.10.2007 טען ב"כ המשיב כי התובעת הוקמה 9 חודשים מאוחר למועד עילת התביעה ועל כן טען כי יש לתקן את כתב התביעה (עמ' 2 לפרוט', ש' 9). בהחלטתי בתום הדיון הוריתי לב"כ המבקשת ליתן הודעתו לבית המשפט תוך 10 ימים אם מבקש לתקן כתב תביעתו. למשיב נתנה זכות תגובה.

המבקשת הגישה בקשה זו ביום 30.12.07. המשיב הגיש תגובתו לבקשה וכן הוגשה תשובת המבקשת.

עיקר הבקשה היא לתקן כתב התביעה על ידי הוספת תובעים נוספים, הם שתי חברות בע"מ ועוסק מורשה אחד, שלושתם בניהולו ובעלותו של מר ישר, מנהל המבקשת (להלן: "העוסקים הנוספים").

בבקשה מסביר ב"כ המבקשת כי בחודש ינואר 2001 הגיע מר ישר (מנהל המבקשת) למשרד המשיב ואלו סיכמו תנאי ההתקשרות ביניהם לפיהם ייתן המשיב שירותי הנהלת חשבונות למבקשת ולשלושת העוסקים הנוספים, תמורת 2,100 ₪ לחודש. בהתאם למוסכם, החל מחודש ינואר 2001 סיפק המשיב שירותי הנהלת חשבונות למבקשת ולעוסקים הנוספים.

ב"כ המבקשת אף מפנה לסעיף 3 לכתב ההגנה, לפיו אין המשיב מכחיש כי סיפק שירותי הנהלת חשבונות לשלושת העוסקים הנוספים ואף ניתנו חשבוניות מטעם המשיב, ביחס לתקופה הרלוונטית. ממועד התאגדותו של המבקשת, ניתנו שירותי המשיב לה בלבד.

ב"כ המבקשת מציין כי טרם החל הליך ההוכחות בתיק, טרם נחקרו עדים והתיק נמצא בשלב קדם המשפט. זאת ועוד, לתובעים הנוספים עילת תביעה כנגד המשיב וצירופם דרוש לשם הכרעה יעילה בתובענה.

המשיב בתשובתו מוחה על הגשת הבקשה לאחר תום המועד שניתן על ידי בית המשפט וזאת מבלי להגיש בקשה להארכתו. בנוסף, טוען ב"כ המשיב כי לא צורפו לבקשה אסמכתאות המעידות כי למר ישר הזכות לפעול בשם העוסקים הנוספים ולמעשה כיום, אין למבקשת עילת תביעה כלפי המשיב.

ב"כ המבקשת הגיש תשובתו בה התנצל על העיכוב בהגשת הבקשה וצירף בקשת הארכת מועד בדיעבד.

דיון:

תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 קובעת:

"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות. " (ההדגשה אינה במקור)

מנוסח התקנה הסיקו בתי המשפט כי יש לאמץ גישה ליברלית שתאפשר לבעלי הדין לתקן כתבי טענותיהם, בלבד שיהיה התיקון רלוונטי לשם ההכרעה בשאלות שבמחלוקת, זאת תוך שמירה על איזון בין הזכויות הדיוניות והמהותיות של בעלי הדין. (יפים לעניין זה דברי כב' הנשיא ברק בבש"א 10073/02 יהושע שביט נ' בנק הפועלים (לא פורסם)).

ראו לעניין זה דברי בית המשפט העליון ברע"א 2345/98 סלים דנגור נ' חנוך לבנה, פ"ד נב(3) 427, 431:

"מלשון תקנה 92 לתקנות ומהפרשנות לה, כפי שעוגנה בפסיקה, עולה כי כאשר בעל דין מבקש לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין - נעתרים לו ברוחב לב (ע"א 3092/90 צבי אגמון נ' זוהר פלדבוי, פ"ד מו(3) 214, רע"א 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ, פ"דלט (2) 556). ברם, זיקתו האמיצה של התיקון המבוקש לפלוגתא האמיתית בין הצדדים אינה חזות הכל. חריגים לכלל זה הינם מקרים בהם נהג המבקש בשיהוי רב או בחוסר תום לב או מקרים בהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהיתה קמה לו אם היתה מוגשת הבקשה מחדש" (ההדגשה אינה במקור)

במקרה דנן, תיקון כתב התביעה מתבקש עוד טרם החלה שמיעת הראיות בתיק, בפתחם של ההליכים המקדמיים. בשלב כה מוקדם זה, אינני מוצא כי יגרם למשיב נזק משמעותי בהתרת התיקון המבוקש. זאת ועוד, הסבירה המבקשת בתשובתה כי נדרשה לבחינה מקיפה של המסכת העובדתית שהיתה בין הצדדים בתקופה הנטענת ומייד עם סיום הבדיקה, הגישה בקשתה .

השאלה השנויה המחלוקת בתובענה זו, מקורה בחיובים כספיים בהם חוייבה המבקשת על ידי המשיב במסגרת יחסיהם העיסקיים. אכן, מסעיף 3 לכתב ההגנה ניתן ללמוד כי אף המשיב עצמו אינו מכחיש יחסיו העיסקיים עם העוסקים הנוספים אותם מבוקש להוסיף לכתב התביעה. אין בהוספת העוסקים הנוספים כדי לשנות מעילת התביעה מחד גיסא, ומאידך גיסא, אין ספק כי הינם רלוונטיים לשאלה השנויה במחלוקת בין הצדדים והוספתם תביא להחלטה יעילה יותר בהליך שבין הצדדים.

טענותיו של המשיב להוכחת זכויותיו של מר ישר בעוסקים הנוספים וכן לאי התאמה בין המבקשת והעוסקים הנוספים לבין החברה לה הוציא המשיב חשבוניות, וכמו כן להיעדר עילת תביעה, כל אלו יתבררו במהלך שמיעת הראיות ובירור עובדות התביעה. כמו כן, כמובן ששמורה למשיב הזכות להגשת כל בקשה מיקדמית מטעמו.

נוכח השלב בו נמצא הליך זה, אינני מוצא כי השתהתה המבקשת בהגשת בקשתה במידה המחייבת דחייתה. אכן, מן הראוי היה כי תקדים המבקשת בקשתה להארכת מועד טרם הגשת הבקשה וטרם חלוף המועד, אך משתוקן המחדל בדיעבד , אקבל בקשת הארכת המועד בשלב זה.

בנוסף, לא מצאתי כל חוסר תום לב בהתנהלות המבקשת, אשר קיבלה הערת ב"כ המשיב בדיון בפני בית המשפט ופעלה לתיקון הנדרש. כמו כן, היעתרות לבקשת התיקון בשלב כה מוקדם של ההליך, אין בה כדי לשלול מהמשיב טענות הגנה כלשהן או לפגוע בזכויותיו הדיוניות.

אין ספק כי היעתרות לבקשה אמנם תגרור עיכוב בבירורה והגשת כתב הגנה מתוקן אך לכך אין השפעה מכרעת. יחד עם זאת, נוכח השלב המוקדם בו מוגשת הבקשה, אין בהיעתרות לה כדי לגרום הכבדה ניכרת ועל הטרחה שנגרמת למשיב ניתן לפצות בהטלת הוצאות.

לאור כל האמור לעיל, הנני מתיר למבקשת לתקן כתב תביעתה על ידי הוספת התובעים כפי שהוספו בכתב התביעה המתוקן שצורף מראש לבקשה זו. כתב התביעה המתוקן שצורף לתביעה יהווה את כתב התביעה המתוקן בתיק והמזכירות תעבירהו למשיב אשר לו הזכות להגשת כתב הגנה מתוקן תוך 30 יום מתום הפגרה.

המבקשת תשלם למשיב הוצאות בגין דיון סרק וההתייחסות לבקשה זו בסך של 3,500 ₪.

סכום זה ישולם תוך 30 יום, והפגרה בכלל, ולאחר מכן ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

לעניין מועד הדיון –

בהחלטתי מיום 25.10.07 הוריתי לצדדים לשריין מועד דיון ביומנם אך מועד זה אינו פנוי עוד ביומן בית המשפט, נוכח הצורך בשמיעת תיקים "ישנים".

אי לכך, לא יתקיים דיון בתיק זה בתאריך 11.9.08.

התיק נקבע לקדם משפט נוסף לתאריך19.11.2009 בשעה 09:30.

הצדדים ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות מתן תשובות לשאלונים, הכל תוך 45 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון לתיק.

ניתנה היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אלון אינפלד, שופט

000111/08בשא140 לירז ביטון.