ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורנה טואג נגד Park Plaza Hotels UK Services Ltd :

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו
בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

תאריך: 03 אוגוסט 2012

בעניין:

אורנה טואג

ע"י ב"כ עו"ד אוריאל מינצר
המבקשת
התובעת

נ ג ד

Park Plaza Hotels UK Services Ltd
המשיבה
הנתבעת

ובעניין:

משרד עו"ד מהולל

חברת מלונות ים סוף בע"מ

בית המשפט העליון סייג את ההלכה הנ"ל בעניין סיריל רע"א 1947/91 שטיין נ' כץ, פ"ד מה(4) 705 (1991).

החלטה

לפני בקשת המבקשת (התובעת) לאישור המצאת כתב התביעה למשרד עו"ד מהולל ולחלופין לחברת מלונות ים סוף בע"מ כהמצאה לידי המשיבה (הנתבעת) בהתאם לתקנות 477 ו-482 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).

הרקע לבקשה
ביום 23.5.2011, טרם הגשת כתב התביעה לבית הדין, שלחה המבקשת מכתב דרישה למשיבה (נספח א' לבקשה).

ביום 28.6.2011 שלחה המשיבה, באמצעות באי כוחה משרד עו"ד מהולל, תגובה למכתב הדרישה של המבקשת. בהקשר זה אציין כי בפתח התגובה נכתב "On behalf of our client, Park Plaza Hotels (UK) Services Limited…" (נספח ב' לבקשה).

הצדדים הפנו את המחלוקות ביניהם להליך גישור בפני כבוד השופט בדימוס גלדשטיין. המשיבה יוצגה בהליך הגישור ע"י משרד מהולל.

משהליך הגישור לא צלח ביום 17.4.2012 הגישה המבקשת לבית הדין תביעה כנגד המשיבה לתשלום זכויות שונות בגין תקופת עבודתה וסיומה.

ביום 19.4.2012 המציאה המבקשת העתק מכתב התביעה למשרד עו"ד מהולל, אשר ייצג את המשיבה בהליכים שקדמו להגשת התביעה.

ביום 29.4.2012 נשלח למבקשת מכתב ממשרדו של עו"ד מהולל, בזה הלשון (נספח ג' לבקשה):
"בהמשך לכתב התביעה שבנדון אשר התקבל במשרד הח"מ ביום 19.4.12 הריני להודיעך כדלקמן:

  1. ביום 19.4.12 התקבל אצל הח"מ כתב התביעה כפי שהוגש ע"י מרשתך לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בו צוין משרד הח"מ כבא כח הנתבעת וכמען להמצאת כתבי בי-דין.
  2. כפי שציין הח"מ בהתכתבויות דואר אלקטרוני קודמות עימך, הריני להודיעך כי משרדנו אינו מיופה כח לייצוג Park Plaza Hotels UK Services LTD בתביעה שפרטיה בנדון, ומשום כך עליך לפנות אל Park Plaza Hotels UK Services LTD במישרין ואין באפשרות הח"מ לסייע לך בעניין זה.
  3. למעלה מן הדרוש אוסיף ואציין כי משרדנו אף לא קיבל אישור מטעם חברת Park Plaza Hotels UK Services LTD לקבל כתבי בי-דין מטעמה, ואף משום כך אין באפשרות הח"מ לקבל את כתב התביעה שבנדון, והוא מוחזר לך בזאת לשם ביצוע המצאה כדין.
  4. כאמור משרדנו איני מייצג את Park Plaza Hotels UK Services LTD בתביעה הנ"ל, ומשום כך אין לראות בשליחת כתב התביעה למשרדנו משום המצאה ו/או מסירה כדין לPark Plaza Hotels UK Services LTD והודעה מתאימה תוגש על ידינו לבית הדין לעבודה.
  5. לידיעתך".

ביום 6.5.2012 הגישה המבקשת את הבקשה לראות בהמצאה למשרד עו"ד מהולל ולחלופין בהמצאה לידי חברת מלונות ים סוף בע"מ (להלן: חברת מלונות) כהמצאה לידי המשיבה (להלן: הבקשה).

באותו מועד ניתנה החלטה לפיה על המבקשת להמציא את הבקשה למשרד עו"ד מהולל ולחברת מלונות. באותה החלטה נקבעו המועדים לביצוע המסירה ולהגשת תגובות לבקשה.

ביום 20.5.2012 הומצאו כתב התביעה, הבקשה והחלטת בית הדין לחברת מלונות.

טענות הצדדים
המבקשת טענה במסגרת הבקשה כי בהתאם לתקנה 477 לתקנות יש לראות בהמצאת כתב התביעה למשרד עו"ד מהולל, אשר ייצג את הנתבעת במשך חודשים רבים, כהמצאה לידי המשיבה. עוד נטען כי משמקום מושבה של המשיבה באנגליה הרי שנקיטה בהליך של המצאה מחוץ לתחום ייקר את ההליך, יסרבלו ואף יגרור הוצאות מיותרות.

לחלופין נטען כי יש לראות בהמצאה לחברת מלונות, אשר המשיבה היא חלק ממנה, כהמצאה כדין על פי תקנה 482 לתקנות.

משרד עו"ד מהולל הגיש ביום 20.6.2012 תגובה לבקשה. בתגובה נטען כי יש לדחות את הבקשה משלא צורף לה תצהיר לתמיכה בטענות הנטענות בה. עוד נטען כי אין המשרד מייצג את המשיבה וכי כל תפקידו התמצה בייצוגה בהתכתבויות עובר להגשת התביעה ובניהול המו"מ לסיום המחלוקת מחוץ לכתלי בית הדין. עוד נטען כי בין המשיבה למשרד לא נוצרו יחסי שליחות או ייצוג בתביעה שהוגשה ואין להרחיב את יחסי השליחות והייצוג שבין הצדדים גם להליכים בפני בית הדין. עוד נטען כי על המבקשת להוכיח כי המשרד מייצג את המשיבה וכי אין תכלית ההמצאה ליידע את המשיבה על התנהלות ההליך.

חברת מלונות הגישה אף היא תגובה לבקשה ביום 20.6.2012. במסגרת התגובה נטען כי יש לדחות את הבקשה משלא צורף לה תצהיר. עוד נטען כי קבוצת מלונות אינה מחזיקה בשליטת המשיבה. חברת מלונות הוסיפה וטענה כי לא הוכח שהיא מקיימת קשר עסקי רציף עם המשיבה. בנוסף נטען כי לא ניתן לראות בבעל שליטה בחברה ציבורית "מנהל או מורשה" של אותה חברה לקבלת כתבי בי-דין. לסיום נטען כי כתב התביעה הומצא לחברת מלונות בדרך שאינה תמת לב מכיוון ששמו של השולח המופיע על המעטפה בתוכה היו כתבי בי-הדין נמחק בטוש שחור.

המבקשת השיבה לתגובות משרד עו"ד מהולל וחברת מלונות ביום 10.7.2012. בתשובה נטען כי תגובת חברת מלונות נוסחה ע"י משרד עו"ד מהולל (העתק העמ' הראשון של התגובה שבתחתיתו מופיע בכיתוב הפקס משרד עו"ד מהולל צורף כנספח א' לתשובה). עוד נטען כי לא הוצג ייפוי כוח שבו פורטו העניינים בהם משרד עו"ד מהולל מייצג את המשיבה. המבקשת הוסיפה וטענה כי משרד עו"ד מהולל ייצג את המשיבה בהליכים בנושא ההתדיינות ולכן יש לראותו כמורשה לקבלת כתבי בי-דין של המשיבה. לסיום נטען כי קבוצת מלונות ים סוף מחזיקה ב-100% ממניותיה של חברת מלונות ואף במניות השליטה במשיבה (בשרשור חברות). לעניין המצאת כתב התביעה לידי חברת מלונות נטען כי המעטפה הייתה של עורך דין אחר ממשרדו של ב"כ המבקשת ולכן נמחק שמו של אותו עו"ד מהמעטפה אולם נטען כי על אישור המסירה שצורף למעטפה ועליו חתמה נציגת חברת מלונות הופיע שמו של משרד ב"כ המבקשת.

הכרעה

לאחר ששקלתי את הבקשה, התגובות והתשובה מצאתי כי דין הבקשה להתקבל כך שיש לראות במסירה שבוצעה למשרד עו"ד מהולל כמסירה לידי המשיבה, כפי שיפורט להלן.

תקנה 477 לתקנות הוחלה בבית הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. וכך קובעת התקנה:
"ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו, אולם אם יש לו מורשה לקבלת כתבי בי-דין לשם המצאה לפי תקנות אלה – דיה ההמצאה למורשה, ואם יש לו עורך דין, דיה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או בהנחה במשרדו, והכל אם לא יורה בית המשפט הוראה אחרת".

בית המשפט העליון סייג את ההלכה הנ"ל בעניין סיריל רע"א 1947/91 שטיין נ' כץ, פ"ד מה(4) 705 (1991).
. באותו מקרה לא הוכרה המצאה למשרד עורכי דין שייצג את הנתבעת בעסקת רכישה עם צדדים אחרים, שאינם התובעים נשוא כתבי בי-הדין שהומצאו. נקבע כי אין לראות בעורך דין כ"מורשה לקבלת כתבי בי-דין" בהתאם לתקנה 477 כאשר הוא ייצג את הלקוח בעניין אחר, שאינו העניין נשוא כתבי בי-הדין. מכאן שעל עורך הדין לו נמסרים כתבי בי-הדין לפעול למען הלקוח באותו עניין שפורט בכתבי בי-הדין.

עוד אציין כי בעניין אוסטפלד בש"א 33/87 אוסטפלד נ' בהירי, פ"ד מד(3) 221 (1990).
נקבע שאם נקבעה הגבלה מפורשת בהרשאה, אין אפשרות להרחיבה. לכן אם קיימת הגבלה מפורשת בהרשאה בנוגע לקבלת כתבי בי-דין, הרי שיש לכבדה ולא ניתן להמציא את כתבי בי-הדין בניגוד להגבלה.

במקרה דנן, אין מחלוקת כי משרד עו"ד מהולל ייצג את המשיבה בהליכים שהתנהלו בינה לבין המבקשת עובר להגשת כתב התביעה ובכלל כך בהליך גישור שהתקיים בין הצדדים בפני השופט בדימוס גולדשטיין. אוסיף כי, במכתב התגובה מיום 28.6.2011 נכתב במפורש כי משרד עו"ד מהולל מייצג את המשיבה ("On behalf of our client, Park Plaza Hotels (UK) Services Limited…").

אי לכך, ניתן לקבוע כי משרד עו"ד מהולל שימש כעורך הדין של המשיבה בנשוא ההתדיינות, קרי - בטענות המבקשת כנגד המשיבה בגין תקופת העבודה וסיומה.

סבורני, כי משמשרד עו"ד מהולל לא הציג לבית הדין ייפוי כוח המצביע על הגבלה כלשהי בכל הנוגע לקבלת כתבי בי-דין עבור המשיבה בתביעת המבקשת, הרי שאין כל סיבה להתנערותו מקבלת כתבי בי-הדין עבור המשיבה.

נוכח האמור, הרי שבהתאם להלכות שפורטו לעיל יש לראות את משרד עו"ד מהולל אשר ייצג את המשיבה בהליכים עובר לכתב התביעה כמורשה לקבלת כתבי בי-דין בתובענה זו בהתאם לתקנה 477 לתקנות.

משקבעתי כי ההמצאה למשרדו של עו"ד מהולל היא בבחינת המצאה כדין, איני נדרשת לבקשה החלופית להכיר בהמצאה לחברת מלונות כהמצאה למשיבה.

סוף דבר – הבקשה מתקבלת.

ההמצאה לידי משרד עו"ד מהולל היא המצאה כדין, בהתאם לתקנה 477 לתקנות.

המשיבה תגיש כתב הגנה עד ליום 27.9.2012.

דיון קד"מ יתקיים ביום 10.1.2013 בשעה 9:00 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסכום של 750 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסכום של 2,600 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום ממועד המצאת ההחלטה, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובעת, למשרד עו"ד מהולל ולחברת מלונות ים סוף בע"מ, בהתאם לכתובות שצויינו בתגובות שהוגשו לבית הדין.

ניתנה היום, ט"ו אב תשע"ב, 03 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורנה טואג
נתבע: Park Plaza Hotels UK Services Ltd
שופט :
עורכי דין: