ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתן מימון נגד אלברט סוקול :

בפני כבוד השופטת עדי חן-ברק

מבקשים

נתן מימון

נגד

משיבים

אלברט סוקול

בית משפט השלום בחיפה

פסק דין

בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל בחיפה (כתוארה דאז) רויטל באום, מיום 29/02/12 בה נקבע צו תשלומים בסכום חודשי של 3,500 ₪.
החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור ע"פ הרשות שנתנה.

א. מבוא וטענות:

  1. תיק ההוצאה לפועל נפתח בשנת 1996 בגין חוב בסך כ-110,000 ₪ (בעקבות פסק דין שניתן כנגד החייב בצרפת ושקיבל תוקף של פסק דין בישראל).
  2. ננקטו הליכי גביה עד שנת 2002.

3. ביום 21/9/03 הגיעו הצדדים להסדר לפיו לסילוק מוחלט של החוב נשוא התיק ישלם החייב סך כולל של 75,000 ₪. 20,000 ₪ באופן מידי והיתרה ב-24 תשלומים.
4. משנת 2003 ועד 2012 לא ננקטו הליכים בתיק.
5. ביום 4/1/12 ניתנה לזוכה התראה בדבר חוסר מעש בתיק.
על כן הגיש הזוכה (ביום 24/1/12) בקשה להטלת הגבלות על החייב כאמור בסעיפים 7ג', 67(ד), 69יא(ד) לחוק ההוצאה לפועל. הבקשה התקבלה והוטלו הגבלות.
6. בתגובה הגיש החייב בקשה לזמנו לחקירת יכולת, לעיכוב הליכים, ולפריסת החוב בתיק לתשלומים של 150 ₪ לחודש.
יצויין כי סכום החוב בתיק נכון להיום הינו כ - 369,740 ₪.
7. בהחלטת כבוד הרשמת מיום 28/2/12 נדחתה בקשת החייב ונקבע כי החייב משתכר סך של 10,000 ₪ בחודש, כי בבעלותו רכב שנת יצור 2008, וכי בין הוצאותיו החודשיות נמצאו הוצאות חריגות.
עוד נקבע כי החייב משלם החזרי הלואות בסכום חודשי של כ-6,400 ₪ ולא ברור מדוע הזוכה בתיק זה צריך להסתפק ב-150 ₪ לחודש בלבד בעוד שהנושים האחרים מקבלים סכומים גבוהים בהרבה.
אשר על כן הועמד צו החיוב בתשלומים על סך של 3,500 ₪ וכן נקבע כי על החייב לשאת בתשלום ראשון בסך 5,000 ₪ כתנאי לעיכוב ההליכים.
עוד נקבע כי הבקשה לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה תידון לאחר ביצוע התשלום הראשון.
8. בבקשה זו טוען המבקש כי המשיב הפסיק לפעול בתיק משנת 2002 ובכך יצר מצג כי מחל למבקש על חובו - מצג עליו הסתמך המבקש. כן נטען כי חלק ניכר מהחוב הינו בגין הפרשי ריבית.
עוד נטען כי המבקש עובד כנהג אוטובוס בחברת אפיקים בעוד שהחלטת כבוד הרשמת התבססה על משכורתו כפי ששולמה עד חודש ינואר 2012 אז עבד למעלה מ-300 שעות בחודש ואכן הגיע למשכורות של 10,000 ₪. החל מחודש פברואר 2012 הינו מוגבל בהתאם לתקנות התעבורה ל - 240 שעות עובדה חודשיות, ועל כן עומדת משכורתו הנוכחית ע"ס מירבי של כ-8,000 ₪.
בנוסף נטען כי בנו הבכור של המבקש הינו עיוור, דבר הדורש ממנו הוצאות מיוחדות (בסך מוערך של 1,500 ₪ בחודש) זאת בנוסף לתשלום המזונות (בסך 2,500 ₪ לחודש).
כן עומד המבקש בתשלומי החזר הלוואות חודשיים בסך של 4,423 ₪. יצויין כי המבקש נקב בהחזר הלווה נוספת בסך של 1,166 ₪, אולם לא ברור אם מדובר בסכום ההחזר החודשי אותו הוא משלם.
הוצאות מגורים, כלכלה ומחייה הוערכו על ידי המבקש בסך של 3,600 ₪ בחודש.
כן טוען המבקש כי טרם הפסקת הפעילות בתיק, העביר למשיב סך של 10,000 פרנק מחוץ לתיק ההוצל"פ.
9. בא כוח המשיב טען בתגובה חלקית שהוגשה כי המשיב מתגורר בחו"ל, וככל שתינתן רשות ערער יהיה על המשיב להגיע לישראל מצרפת לצורך מתן תגובה וכי אז יהיה על המבקש לשאת בהוצאות אלו.
לגופו נטען כי אין מקום להתערב בהחלטת כבוד הרשמת שניתנה לאחר שקילת מלוא הטענות ועיון בכל המסמכים.

דיון והכרעה:

לאחר ששקלתי את הטענות והעובדות הנ"ל החלטתי לקבל את הערעור ולהפחית סכום החיוב החודשי, בשלב זה, לסך של 1,000 ₪. להלן נימוקי:

10. צדקה לחלוטין כבוד הרשמת משדחתה את כל טענות החייב ככל שהן נוגעות לשיהוי הניכר ולעובדה כי הזוכה לא נקט צעדים שנים רבות כל כך.
החייב "שכח" לציין במסגרת טענותיו כי הגיע ביום 21/9/03 להסדר עם החייב (לפיו לסילוק מוחלט של החוב נשוא התיק ישלם החיב סך כולל של 75,000 ₪. 20,000 ₪ באופן מידי והיתרה ב-24 תשלומים) – הסדר בו לא עמד. לענין ההסדר שהושג ראה האמור בפרוטוקול דיון בפני כבוד הרשם קאבני מיום 21/9/03).
המבקש אף הגדיל לעשות כאשר טען בסעיף 9 לבקשתו כי החל משנת 2002 לא יצר עימו הזוכה קשר ולא פנה אליו לנסות ולהגיע להסדר כספי (כן ראה האמור בסעיף 11 לתצהירו).
מכל מקום החובה לשלם את החוב מוטלת על החייב ובפרט לאור העובדה כי הצדדים הגיעו להסדר היה על החייב למלא חלקו בהסדר ולשלם את החוב. משלא עשה כן אין לו להלין אלא על עצמו – ואין מקום להלין על הזוכה.
11. באשר לסכום החודשי:
הלכה פסוקה היא כי ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטות ראש ההוצאה לפועל הנוגעות לקביעת גובה התשלומים החודשיים, אלא במקרים נדירים, יוצאי דופן בהם חרג ראש ההוצאה לפועל בהחלטתו ממתחם הסבירות (ראו רע"א (חיפה) 7195/09 קרטה נ' מ"י, ניתן ביום 3/12/09; בר"ע (ת"א) 1071/03 גולן נ' בנק לאומי, ניתן ביום 2/2/03). הלכה זו כוחה יפה בין אם צו התשלומים נקבע על פי חקירת יכולת פרונטאלית ובין אם נקבע על פי מסמכים שהוגשו לרשם (רע"צ (חי') 8833-06-11 סופ נ' י. ד. רכב ותחבורה בע"מ, ניתן ביום 06.07.11).
12. יחד עם זאת, במקרה דנן התבססה כבוד הרשמת, בקביעת גובה התשלום החודשי, על הכנסה בסך 10,000 ₪, כאמור בסעיף 1 להחלטתה. ברם הוכח כי שכרו של החייב ירד.
תלוש שכר לחודש 2/12 מלמד כי שכרו היה 8,810 ₪. כן הוצג אישור מעבידו מיום 4/3/12 בו נרשם כי עקב הגבלת שעות הנהיגה יעמוד שכרו של המבקש על 8,000 ₪ ברוטו מקסימום.
מכאן שעל בסיס השכר הנטען היה מקום להפחית את התשלום החודשי ב-2,000 ₪ גם לשיטת כבוד הרשמת.
13. הנני מקבלת את האמור בהחלטה ביחס לכך שההוצאות שפירט החייב הינן חריגות: 2,000 ₪ בגין כלכלת יחיד, 1,500 ₪ בגין כלכלה לבני משפחתו, 2,500 ₪ - מזונות שהחייב משלם למשפחתו.
כן לא הובררו החזרי ההלוואות ולא הוברר מדוע הנושים האחרים זכאים להחזרים חודשיים גבוהיים מהזוכה בתיק זה.
14. בשלב זה ראוי להעמיד את גובה התשלום החודשי על סך של 1,000 ₪.
סכום זה הינו זמני עד לביצוע חקירת יכולת לחייב.
הנני מורה לכבוד ראש ההוצאה לפועל לזמן את החייב לחקירת יכולת על מנת לברר עימו הן את נושא ההלוואות שנטען כי הוא מחזיר מידי חודש (עד מתי ? מה גובה ההחזר החודשי ? מהות הנושים ? וכו'), והן את נושא שכרו שלא נבדק עד תום (ראוי לדרוש מהחייב להציג את מלוא תלושי לכל החודשים האחרונים).
בכפוף לביצוע החקירה ובהתאם לתוצאותיה יהיה רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע סכום החזר אחר.
15. אין מקום להתערב בסכום הראשוני שנקבע לתשלום (5,000 ₪) כתנאי לעיכוב ההליכים, וככל שטרם שולם על החייב לשלמו.
אין צורך לדון בטענות המבקש ככל שהן נוגעות לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה שכן ע"פ ההחלטה נושא זה טרם נדון לגופו על ידי ראש ההוצאה לפועל.
יחד עם זאת אומר כי על ראש ההוצאה לפועל לקחת בחשבון את טענות המבקש בדבר טיב עבודתו המחייב רישיון נהיגה.

הנני מורה כי הפיקדון שהופקד במסגרת בקשה זו יועבר לתיק ההוצאה לפועל לצורך ביצוע התשלום הראשון, ובמידה וזה כבר שולם על ידי החייב ישמש הפיקדון להמשך התשלום החודשי שהועמד על ידי, בשלב זה, ועד ביצוע חקירת יכולת על סך של 1,000 ₪ בחודש.

ניתן היום, י"ג אב תשע"ב, 01 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתן מימון
נתבע: אלברט סוקול
שופט :
עורכי דין: