ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בע"מ-ח' 520000522 נגד פורטל הסעות והובלות - הסעות רעות בע"מ :


בפני כבוד הרשמת ברכה לכמן

מבקשים

  1. פורטל הסעות והובלות - הסעות רעות בע"מ
  2. מאור פרץ
  3. לבנה פרץ
  4. אברהם פרץ

נגד

משיב

בנק מזרחי טפחות בע"מ-ח.צ. 520000522

בית משפט השלום בטבריה

החלטה

המשיב הגיש כנגד המבקשים, ביום 15/2/11, תביעה כספית בסך של 66,242 ₪ בסדר דין מקוצר.

לפי כתב התביעה, פתחה מבקשת 1 (להלן: "המבקשת") חשבון אצל המשיב ביום 19/12/07, שנותר ביתרת חובה בסך של 9,836.96 ₪. בנוסף נטלה המבקשת הלוואה בסך של 200,000 , שלאחר פיגורים בתשלומי ההלוואה, דרש המשיב פירעון כל יתרת ההלוואה ומימש רכב מסחרי להסעות (להלן: "הרכב") במסגרת תיק הוצאה לפועל שלאחריו עמדה יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת בסך של 33,192.71 והוצאות מימוש הרכב בסך של 23,212 ש"ח.

עוד נאמר בכתב התביעה כי מבקש 2, פרץ מאור (להלן: "מאור") חתם על כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום להבטחת כל חוב של המבקשת כלפי המשיב, מבקשת 3, פרץ לבנה (להלן: "לבנה") חתמה על כתב ערבות מוגבלת בסכום ע"ס 250,000 ₪ להבטחת חוב של המבקשת כלפי המשיב ומבקש 4, פרץ אברהם (להלן: "אברהם") חתם עם כתב ערבות מתמדת מוגבלת בסכום 520,000 ₪ להבטחת חוב של המבקשת כלפי המשיב.

המבקשים הגישו בקשת רשות להתגונן הנתמכת בתצהירו של אברהם, המשמש כמנהלה של המבקשת.

בתצהיר נטען כי המבקשת ניהלה חשבון תקין שיצר רווחים נאים למשיב. המצהיר מאשר שלקח הלוואה בחודש אפריל 2008 לרכישת הרכב ששימש את המבקשת לביצוע עבודה שוטפת ומקור פרנסה עיקרי. לטענת המצהיר מיום נטילת ההלוואה ועד לחודש אוקטובר 2010, עמדה המבקשת בתשלומים החודשיים של ההלוואה במלואם.

המצהיר עוד טוען כי המשיב העמיד למבקשת מסגרת אשראי בסך של 49,500 ₪ שתוקפה מיום 29/12/09 ועד ליום 29/12/10 ומעת לעת העמיד למבקשת אשראים זמניים מעבר למסגרת.

ביום 29/8/10 ביקשה המבקשת מהמשיב להעמיד לה אשראי זמני נוסף, בקשה שלא אושרה ומאז, כך לטענת המצהיר, פעל המשיב בדורסנות וכוחנות כלפי המבקשת, ללא כל נימוק משכנע. המשיב תפס את הרכב ביום 11/11/10 ללא התראה מוקדמת וללא שהודיע למבקשת על כוונתו לבטל את מסגרת האשראי. לטענת המצהיר ההסבר שקיבל מהמשיב לאחר תפיסת הרכב לפעולות אלו היה כי מאחר והמבקשת לא הפקידה כספים תקופה ארוכה, הוחלט לממש את הרכב.

לטענת המצהיר, המשיב פעל לביטול מסגרת האשראי באופן חד צדדי, שלא כדין ובניגוד להסכם המסגרת, זאת כאשר יתרת החובה בחשבון עמדה על סך של 58,389.11 ₪ ומנגד היתה תוכנית חסכון בסך של 27,000 ₪. ביטול המסגרת העמיד את החשבון ביתרת חובה שגרר אחריו פיגור בתשלומי ההלוואה. לשיטת המצהיר היה על המשיב ראשית לשחרר את תוכנית החסכון ולאפשר למבקשת להמשיך ולפעול בתוך מסגרת האשראי.

בפי המצהיר, טענות כלפי מימוש המשכון שרבץ על הרכב שלא כדין, אשר גרם נזקים למבקשת. המצהיר מפרט שורה ארוכה של טענות כנגד טענות שהעלה המשיב במסגרת בקשתו למימוש הרכב בתיק ההוצאה לפועל.

כבר עתה יאמר, כי כל טענה הנוגעת למימוש הרכב דינה להידחות, מאחר והרכב נמכר במסגרת הליך של מימוש משכון בהוצאה לפועל, ואם סברו המבקשים כי נפל פגם בהליכים אלו, היה עליהם לפנות לרשם ההוצאה לפועל, והם לא יכולים להישמע כעת בטענה כלשהי, בעניין זה.

המצהיר צירף לתצהירו מסמכים בינהם: הסכם מסגרת אשראי מיום 29/12/09 לפיו העמיד המשיב למבקשת מסגרת אשראי בחשבון חח"ד בסך של 49,500 ₪ בתוקף עד ליום 29/12/10. הסכם המסגרת הוגש ע"י המשיב במסגרת החקירה הנגדית וסומן מש/2.

המצהיר נחקר על תצהירו. בחקירתו אישר שעל חשבונו הוטל עיקול ביום 25/1/10 על סך של 215,209 ₪. המצהיר אישר שמיום 30/8/10 לא בוצעו הפקדות בחשבון ואישר שמחודש ספטמבר 2010, ולא מחודש אוקטובר כפי שנאמר בתצהיר, לא שילמה המבקשת תשלומים שוטפים בהלוואה. עוד העיד המצהיר כי לא קיבל לידיו מכתב הודעה על ביטול מסגרת האשראי ששלח הבנק בדואר רגיל מיום 6/10/10 ומכתב מאת ב"כ המשיב מיום 26/10/10, התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים, שנשלח בדואר רשום .

לאחר ששקלתי את הנסיבות שלפני, הגעתי למסקנה כי יש ליתן למבקשים רשות להתגונן, בטענה שהבנק ביטל את מסגרת האשראי שלא כדין.

על פי ההלכה הפסוקה נקבע "בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה... (ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה נ' וורנר, פ"ד מו(2) 277).

המשיב טען בסיכומיו כי בהתאם להסכם מסגרת האשראי, קמה למשיב זכות לבטל את המסגרת בהתקיים נסיבות שיש בהן כדי לסכן את יכולתו לגבות האת האשראי. הנסיבות שהתקיימו, לשיטתו של המשיב, הן שתיים, אי הפקדת כספים החל מיום 30/8/10 בחשבון וצו העיקול שהוטל על חשבון המבקשת עד לסכום של 215,209 ₪ ביום 25/1/10. עוד טען המשיב בסיכומיו כי מכתבי ההתראה נשלחו כדין בהתאם למוסכם בין הצדדים.

אני סבורה שבשלב זה של הדיון אין להעדיף את גרסת המשיב על גרסתם של המבקשים במחלוקת בין הצדדים לעניין ביטול מסגרת האשראי ויש מקום להכריע האם אכן התקיימו נסיבות המצדיקות ביטול מסגרת האשראי כחודשיים לפני פקיעתה על פי ההסכם.

נכון ליום 15/10/10 עמדה יתרת החובה של המבקשת על סך של 58,389.11 ₪ וחשבון ההלוואה עמד על סך של כ- 117,000 ₪, מנגד החזיק הבנק כבטוחות, את הרכב שלפי המחירון שצורף לתצהירו של אברהם היה כ- 185,000 ₪ ותוכנית חסכון בסך של 27,000 ₪.

עיון בדף החשבון שצורף לכתב התביעה, מצביע על חיובים במהלך חודש אוקטובר 2010 שרובם הינם חיובים של המשיב, לדוגמא: חיוב בריבית בסך של 1,370 ₪, חיוב בתשלום הלוואה בסך של 3,749 ₪, דמי ניהול והקצאת אשראי בסך של 495 ₪. חיובים אלו, וגם אחרים הביאו את יתרת החשבון לחריגה של כ- 9,000 ₪ מהמסגרת המאושרת. נמצא שלאחר שחרור תוכנית החסכון בסך של 27,000 ₪ ביום 26/10/10, עמדה בפני המשיב גם האפשרות להקטין את מסגרת האשראי, כאמור בהסכם המסגרת, אפשרות שלא ניתן לקבוע בשלב זה האם המשיב שקל אותה בנסיבות הקיימות.

לא ניתן להתעלם מהעובדה כי העיקול שהוטל על חשבון המבקשת הוטל עוד ביום 25/1/10 והמשיב אפשר למבקשת להמשיך ולהתנהל מספר חודשים, בטרם נקט בפעולות של ביטול מסגרת האשראי ומימוש הבטוחות. ובעניין זה ראוי לבחון את הפעילות שהתקיימה בחשבון מהעת שהוטל העיקול ואת הטענה של המבקשים כי המשיב העמיד מפעם לפעם אשראים זמניים מעבר למסגרת המאושרת.

יצוין כי, המצהיר הודה בחקירתו כי לא הפקיד כספים בחשבון, החל מיום 30/8/10, והסביר זאת בתקופת החגים, תקופה בה הפעילות יורדת והנחיצות שלו לשלם עבור הדלק.

למען הסר ספק, איני מתירה למבקשים להתגונן בטענה שלא קיבלו הודעה ו/או התראה בנוגע לביטול מסגרת האשראי ונקיטת הליכים משפטיים, באשר טענה זו נסתרה, בעצם הגשת המכתבים שהומצאו כדין לידי המבקשת (מש/3 ו- מש/4) ועל פי המוסכם בין הצדדים בהסכמים שנחתמו בינהם.

לפני סיום, מספר הערות. האחת, בתצהיר התומך בבקשת רשות להתגונן נטענו טענות בשמה של לבנה בנוגע לתוקף ערבותה, במסגרת הדיון ולבקשת המשיב נמחקו טענות אלו מהתצהיר. השניה, בבקשה נטען לנזקים כתוצאה מכיבוד המחאות שלא כדין, אין מקום להתייחס לטענה זו שנטענה בכלליות ללא פירוט כנדרש, באשר לנזקים, ואין לי אלא לדחות אותה.

לאור האמור לעיל, אני מתירה למבקשים להתגונן כנגד התביעה בטענה שהמשיב ביטל את מסגרת האשראי שלא כדין.

התצהיר שצורף לבקשת רשות להתגונן ישמש ככתב הגנה בתיק וההליך יעבור לפסים של סדר דין רגיל.

תוצאות ההליך בסך של 2,000 ₪ יבואו בחשבון בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

ניתנה היום, י"ג אב תשע"ב, 01 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בע"מ-ח' 520000522
נתבע: פורטל הסעות והובלות - הסעות רעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: