ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טקאטקה נגד חריזאת :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 007467/07

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

04/08/2008

בענין:

טקאטקה מוחמד

ע"י ב"כ עו"ד

אבו רגב רולא

התובע

נ ג ד

חריזאת עזמי

ע"י ב"כ עו"ד

ברנט אביב

הנתבע

פסק דין

תחילתם של ההליכים בתיק זה בהגשת שני שיקים בסך 1,000 ₪ כל אחד, אשר נמשכו על חשבון הנתבע מס' 377670 בבנק הפועלים סניף תלפיות (שיק מס' 10236 לתאריך פרעון 27/12/02 ושיק מס' 10237 לתאריך פרעון 26/12/02) (להלן – השיקים), לביצוע בתיק הוצל"פ 8-06-24229-03. תיק זה, אשר נדון בסדר דין מהיר, נפתח להמשך דיון בענין, לאחר שנתקבלה התנגדותו של הנתבע לביצוע השיקים, באופן שניתנה לו רשות להתגונן. הסכום הכולל של השיקים מסתכם בסך כ-2,700 ₪ נכון להיום, לאחר שערוך על בסיס הפרשי הצמדה וריבית.

אין מחלוקת כי השיקים נמסרו לתובע על ידי הנתבע, כי התובע עבד עבור הנתבע כפועל בביצוע עבודות בניה בביתו של הנתבע, וכן כי אחד מאחיו של התובע עבד אף הוא כפועל יחד עם התובע.

הנתבע מעלה טענות הגנה של פרעון, כשלון תמורה והעדר תמורה. לטענתו: השיקים נמסרו לתובע על חשבון עבודה עתידית, זאת לאחר שהתובע עבד אצלו מספר חודשים וביקש להקדים חלק משכרו העתידי, והנתבע הסכים לכך; כעבור מספר ימים, מסר הנתבע לתובע סך 2,000 ₪ במזומן במקום השיקים, זאת מאחר והתובע פנה אליו וטען כי השיקים אבדו או נגנבו וביקש לקבל את תמורתם במזומן; סמוך לאחר מכן לא הופיעו יותר התובע ואחיו לעבודה בביתו של הנתבע.

התובע, לעומת זאת, טוען כי השיקים נמסרו לו על חשבון תמורה שהגיע לו בגין עבודתו שלו ושל אחיו שכבר בוצעה, והוא הכחיש כי קיבל סכום כלשהו במזומן במקום השיקים.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה.

התובע צירף לתצהירו חשבון, אשר נערך על ידו ואשר לפיו נותרה לנתבע יתרת חוב בסך 2,150 ₪ כלפיו (להלן – חשבון התובע), ולטענתו השיקים נמסרו על חשבון חוב זה ואילו היתרה בסך 150 ₪ לא שולם לו וגם לא נמסר שיק לגביו. החשבון מבוסס, בין היתר, על שכר עבודה בשעור 250 ₪ ליום עבור התובע עצמו ובסך 150 ₪ ליום עבור אחיו של התובע. בחקירתו הנגדית של התובע עלה כי אין המדובר בחשבון שנערך בזמן אמת, אלא בחשבון שנערך על ידו "עבור עו"ד", לאחר שכבר נתגלעה המחלוקת בין הצדדים בקשר לשיקים.

לטענת הנתבע, הגיע לתובע סך 200 ₪ (ולא 250 ₪, כפי שמופיע בחשבון התובע) בגין שכר עבודה יומי, ואילו לאחיו של התובע הגיע סך 120 ₪ (ולא 150 ₪, כפי שמופיע בחשבון התובע). בתמיכה לטענותיו הגיש הנתבע לוח שנה, שבגבו רישומים שונים בכתב יד (מוצג נ/1 – תרגום לעברית צורף לתצהיר עדות הראשית של הנתבע), שהתובע אישר כי חלקם הינם בכתב ידו, הכוללים פירוט של ימי עבודה של התובע ואחיו וכן התחשבנות מסוימת. ההתחשבנות שבמוצג נ/1 נערכה על בסיס שכר עבודה בשעור 200 ₪ ליום לתובע ו-120 ₪ ליום לאחיו. כשנשאל התובע שאלות בנוגע לכתב היד באותם החלקים במוצג נ/1, שמהם עולים התעריפים האמורים, השיב תחליה בי הכתב דומה לכתב ידו (עמ' 6 לפרוטוקול, שורות 27-29) ומיד אחר כך (עמ' 6, שורה 29, עד עמ' 7, שורה 1) אמר כי "לא יכול לומר אם זה דומה לכתב ידי או לא".

אף שלטענת הנתבע, לא נותרה כל יתרת חוב שלו לתובע, הוא ציין כי אם חשבון התובע היה נערך על בסיס התעריף הנכון ליום עבודה של התובע (200 ₪) ושל אחיו (120 ₪), כי אז יתרת חובו, לפי חשבון התובע, היתה מסתכמת בסך 460 ₪ בלבד.

לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה, הנני פוסק כי הנתבע ישלם לתובע סך 700 ₪. היה וסכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, כי אז ייסגר תיק הוצל"פ 8-06-24229-03. אם הסכום לא ישולם תוך המועד האמור, כי אז יבוטל כל עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ האמור, שמקורו בהתנגדות הנתבע לביצוע השיקים, זאת לאחר שיותאם החוב בתיק ההוצל"פ האמור למתחייב לפי פסק דין זה, ובכלל זה יותאם שעורם של כל החיובים בתיק ההוצל"פ האמור בגין אגרות ושכ"ט עו"ד לשעור החל בתיק הוצל"פ הנפתח לביצוע שיק, שסכומו, נכון להיום, 700 ₪.

ניתן היום, ג' באב תשס"ח (4 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

מוריס בן-עטר, שופט

ציפי.ח.