ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פ.נעאמנה לשיווק ומסחר בע"מ נגד בלוק הסלע האדום-מפעלי בלוקים בע"מ :

2 אוגוסט 2012

בקשות מס' 78 + 79
בפני כבוד השופטת ב. גילאור - נשיאה

המבקשים:

  1. עתאמנה סלים
  2. וחיד עתאמנה
  3. ראפת עתאמנה

ע"י ב"כ עוה"ד א. ורדי

נגד

המשיבים:

  1. עו"ד איתן ארז - המפרק
  2. כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה

בית המשפט המחוזי בחיפה

החלטה

בבקשה 78 עותרים המבקשים לקבוע דיון הוכחות נוסף בבקשה 41, שעניינה הטלת אחריות אישית עליהם לפי סעיפים 373 ו - 374 לפקודת החברות (להלן - בקשה 41), אליו יוזמנו עדים שונים, לרבות המפרק, רו"ח דראושה וגורמים נוספים.
בקשה דומה הוגשה על ידי המבקשים ביום 8.5.12 (בקשה 72) בה עתרו לקבוע שהדיון בבקשה 41, שנקבע ליום 13.5.12, יהיה דיון מקדמי ויינתנו בו הוראות גבי זימון עדים והבאת מסמכים. בקשתם נדחתה.

בדיון ביום 13.5.12 הובהר כי בשים לב לכך שמועד הדיון בבקשה 41 נקבע ארבעה חודשים קודם לכן, היה די והותר זמן בידי המבקשים להיערך לקראתו לרבות בכל הנוגע להזמנת עדים, מסמכים, הגשת בקשות מקדמיות וכיו"ב. כן נדחתה לגופו של עניין עתירתם לחקור את המפרק על האמור בתסקירו.

בבקשה 78 נטען כי קיומו של דיון הוכחות נוסף במהלכו ייחקרו העדים שנתבקשו, נדרש על מנת לפרוש התשתית המלאה הנדרשת לבחינת סוגיית הטלת אחריות אישית על נושאי משרה, שהיא סוגיה שונה ונפרדת מהסוגיה המשפטית והעובדתית שנתבררה עובר למתן צו הפירוק ויש בה כדי להציף שאלות שונות גם לאותם עדים שכבר נחקרו. בכך מסבירים המבקשים את הנחיצות הקיימת, לשיטתם, בחקירתם החוזרת של פהמי נאעמנה, מנהל החברה שיזמה את בקשת הפירוק, ורו"ח דראושה - שעל חוות דעתו נסמך המפרק, בין היתר, בבקשה להטלת אחריות אישית, והמפרק בעצמו גבי מסמכי הנהלת חשבונות שונים.

לעמדת המפרק יש לראות בבקשה 78 משום בקשה לעיון מחדש וככזו אין היא עומדת בתנאים שנקבעו בפסיקה באופן המצדיק שינוי ההחלטות שניתנו. להשקפתו, האבחנה בין בירור העובדות כפי שנעשה לפני מתן צו הפירוק ובין בירורן בבקשה להטלת אחריות אישית - מלאכותית ומדומה והתשתית לשתי הקביעות זהה. לגופם של דברים סבור המפרק כי המבקשים לא הציגו נתונים או עובדות חדשות שלא היו ידועות להם במועד בו הוגשה תגובתם המקורית לבקשה 41 וכי דרך פעולתם בעניין זה מהווה המשך ישיר לדרכי ניהולם את ההליך עד כה ושימוש לרעה בהליכי משפט.
בנוסף עתר לקצוב המועד להגשת ערעור על החלטת רו"ח הזנפרץ והמשך ההליכים בבקשה 41 בשים לב לכך שהמו"מ שנוהל בינו ובין המבקשים לא צלח.

ההכרעה בבקשה דורשת תיאור קצר של הבקשות שהוגשו וההחלטות שניתנו לאחרונה בתיק:

ערעור שהוגש על צו הפירוק נדחה על ידי בית המשפט העליון ביום 28.6.11 (ע"א 5737/08). בפסק הדין בערעור נדחתה, בין היתר, טענת המבקשים כי לפסילתו של רו"ח דראושה על רקע ניגוד ענינים, שנקבע בדיעבד, השפעה רטרואקטיבית על מעמדה של חוות דעתו. משנדחה הערעור, חודשו ההליכים השונים בתיק הפירוק לרבות הדיון בבקשה 41 שעניינה כאמור הטלת אחריות אישית על המבקשים.

בהחלטה מיום 12.1.12 נקבע שהבקשה להטלת אחריות אישית תישמע במסגרת של בקשה למתן הוראות בבית המשפט שלפירוק ונקבע מועד לדיון בבקשה לחודש מאי 2012.
בקשת רשות ערעור שהגישו המבקשים על החלטה זו - נדחתה על ידי כבוד הנשיא גרוניס ביום 8.4.12 (רע"א 1288/12).

בין לבין, הגיעו הצדדים להסכמה בדבר מינוי של רו"ח חיצוני כבעל תפקיד לבדיקת תביעות החוב שהגישה חברת פ.נעאמנה לשיווק ולמסחר בע"מ (להלן - חברת פ.נעאמנה) כנגד החברות שבפירוק. רו"ח הזנפרץ מונה בהתאם להצעת ב"כ המבקשים. המועד למתן החלטתו נקצב כך שזו תינתן עובר לדיון שנקבע בבקשה 41. החלטתו הוגשה ביום 18.4.12 ולפיה חובה של חברת בני סלים עתאמנה (בפירוק) לחברת פ.נעאמנה עומד על 5,306,027 ש"ח נכון ליום 13.3.07, וחובה של בלוק הסלע האדום (בפירוק) עומד על 549,631 ש"ח נכון ליום 22.11.06.

ביום 3.5.12 הגיש המבקש 1 בקשה לפסילת ראיה ביחס לחוות הדעת של רו"ח דראושה. לחלופין עתר לחקור את רו"ח דראושה בדיון ביום 13.5.12 (בקשה 71).

ביום 6.5.12 הגיש המבקש 1 בקשה לפסילת החלטת רו"ח הזנפרץ בתביעות החוב (בקשה 70).

ביום 8.5.12, חמישה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה, הגישו המבקשים את בקשה 72 - בה עתרו לקבוע כי הדיון ביום 13.5.12 יהיה דיון מקדמי גבי גילוי מסמכים, זימון עדים והחלטות בבקשות 70, 71. בקשה 72 נדחתה בשים לב לפרק הזמן שעמד לרשות המבקשים להשלים את ההליכים המקדמיים.

במעמד הדיון ביום 13.5.12 נדחתה בקשה 71 בשים לב לאמור בפסק הדין שבערעור גבי מעמדה של חוות הדעת של רו"ח דראושה ונוכח חקירתו המקיפה בידי ב"כ המבקשים עובר למתן צו הפירוק (ר' פרוט' 13.5.12).
בקשה 70 נדחתה בהחלטה מפורטת מיום 13.6.12.

ביום 14.6.12 הוגשה הבקשה דנן (בקשה 78).
צודק המפרק בטענתו כי בקשה 78 מהווה מעין בקשה לעיון מחדש במספר החלטות שניתנו בבקשות השונות שפורטו לעיל וככזו עליה לעמוד בתנאים פרוצדוראליים דוגמת קיומן של עובדות חדשות או נסיבות חדשות או להצביע על טעות של ממש בהחלטות שניתנו.

אין בבקשה התיחסות לנסיבות או לעובדות חדשות שיש בהן כדי להצדיק עיון מחדש בכל ההחלטות. הגם שהמבקשים מנסים לעטות לבקשותיהם אצטלא מהותית בדמות זכות השמיעה הרי שבפועל מחדליהם הינם מחדלים דיוניים גרידא. המבקשים אינם מסבירים בבקשתם, או בתצהיר התומך בה, מדוע השתהו מהלך ארבעת החודשים שחלפו מהמועד בו נודע להם על מועד הדיון בבקשה 41 ולא נקטו בפעולות הדיוניות הדרושות לזימון עדים ומסמכים במועדים המקובלים לכך, וחוזרים רק על טענתם – שנדחתה כאן והן בבית המשפט העליון - בדבר הצורך לברר הבקשה להטלת אחריות אישית במסגרת הליך נפרד ולא בבית המשפט שלפירוק.

הדברים מקבלים משנה תוקף בשים לב לכך שבקשה 41 הוגשה כבר בשנת 2009 ובירורה עוכב עד עתה. גם בקביעת המועד לשמיעת הבקשה בחודש מאי 2012 הובאה בחשבון עמדת המבקשים כי יש ליתן הכרעה תחילה בתביעת החוב של חברת פ.נעאמנה (ר' החלטה מ – 12.1.12). בכך, היה כדי ליתן למבקשים פרק זמן הולם ואף מעבר לכך כדי למצות את מלוא זכויותיהם הדיוניות והמהותיות.
אפשר ויש טעם מסוים בעמדתו של המפרק כי מצבור הבקשות, אופיין ומועדי הגשתן יש בו כדי לשקף את דרכי התנהלות המבקשים מהלך כל ההליך עד כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. אופן התנהלותם אף מצא ביטוי מסוים בפסק הדין בערעור.

סוף דבר - לאחר בחינה חוזרת של כל הבקשות וההחלטות שניתנו בהקשר זה, לרבות רשימת העדים והמסמכים ומטרת עדותם או הצגתם, נראה שאין להצדיק שינוי ההחלטות שניתנו בכל הנוגע לחקירתו החוזרת של מנהל חברת פ.נעאמנה במישור של בקשה 41, או לאפשר חקירת המפרק.
בסוגיה מצומצמת אחת אפשר ויש מקום להיעתר לעתירתם החלופית של המבקשים לענין השלמת חקירתו של רו"ח דראושה בכפוף לתנאים מסוימים שישקפו את האיזון בין השמירה, הנטענת להלכה על ידי המבקשים, בין זכויותיהם הדיוניות ובין ההוצאות, הנזק והטרחה שנגרמו וייגרמו למפרק ולקופת הפירוק עקב התנהלותם.

הגם שחקירתו של רו"ח דראושה עובר למתן צו הפירוק היייתה מקיפה, אני נכונה לאפשר השלמת חקירה קצרה אך ורק באותם נושאים שיש להם נגיעה ישירה להטלת אחריות אישית על נושאי המשרה ככל שאלה עולים מחוות דעתו.
המבקשים יפקידו בקופת הפירוק, עובר לדיון, סך 10,000 ₪ לכיסוי שכר טרחתו של רו"ח דראושה בעבור הכנה והתיצבותו לחקירה.
המבקשים ישלמו לקופת הפירוק, עובר לדיון, הוצאות בקשה זו בסך 20,000 ₪ וזאת ללא קשר לתוצאות בקשה 41.

השלמת חקירתו של רו"ח דראושה נקבעה ליום 20.9.12 שעה 10:30.
המפרק יודיע לרו"ח דראושה על המועד שנקבע כבר עתה על מנת שיוכל להתארגן בהתאם.
היה והסכומים האמורים לא ישולמו לקופת הפירוק עד מועד הדיון, יגיש המפרק הודעה מתאימה.

בשים לב למועד הגשת בקשה 78 והודעת המפרק גבי סיום הליכי המו"מ בין הצדדים, יימנה המועד שנקבע בהחלטה מיום 13.5.12 להגשת ערעור על החלטותיו של רו"ח הזנפרץ כבעל תפקיד לבדיקת תביעות חוב, מיום 21.6.12 ואילך. מועדי הפגרה לא ייספרו במניין הימים.

המזכירות תודיע לצדדים, טלפונית, כי ההחלטה ניתנה היום.

ניתנה היום, יד' אב תשע"ב, 2 באוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 5 מתוך 5


מעורבים
תובע: פ.נעאמנה לשיווק ומסחר בע"מ
נתבע: בלוק הסלע האדום-מפעלי בלוקים בע"מ
שופט :
עורכי דין: