ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון בן אלי נגד קומבה בע"מ :

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

בפני כבוד השופטת אביטל רימון-קפלן

תובע

שמעון בן אלי

נגד

נתבעת

קומבה בע"מ

החלטה

1. זוהי בקשת התובע למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים.

2. הבקשה הועברה לתגובת הנתבעת המתנגדת למבוקש, הן מן הטעם שהבקשה לא הוגשה בהתאם למתווה שנקבע בהחלטת בית הדין מיום 19/4/12, הן מן הטעם שלשיטתה המדובר בניסיון דיג פסול של ראיות שאינן רלבנטיות להליך דנן, והן מטעמים הקשורים לכל מסמך בנפרד כמפורט בתגובתה.

3. בכל הנוגע לטענת הנתבעת לגבי אי מיצוי הליך גילוי המסמכים, כפי שנקבע על ידי בית הדין, אין דעתו של בית הדין נוחה מהתעלמות התובע מהחלטת בית הדין הנ"ל, כפי שעולה אף מבקשתו שלו עצמו, אך עניין זה רלוונטי לסוגיית ההוצאות, ולא יהא בו כדי למנוע בירור לגופם של דברים.

4. ולגופם של דברים, לאחר שעיינתי בנימוקי התובע ותגובת הנתבעת, להלן הכרעתי:

א. לסעיף 8(א) לבקשה – תיק אישי לרבות כל המסמכים שנזכרו בסעיף זה – הרי שלא מצאתי יסוד לדרישת התובע לחייב את הנתבעת לאתר ולהעביר לעיונו מסמכים האגורים בצורות מדיה שונות והקשורים לתקופת עבודה של 20 שנים.
עם זאת בכל הנוגע ל"תיק האישי" עצמו, וככל שלתובע השגות לגבי המסמכים שהועברו אליו מהתיק האישי, אינני רואה מניעה לאפשר לעובד לעיין בתיקו האישי אצל המעביד.
אי לכך אני קובעת כי הנתבעת תאפשר לב"כ התובע, לאחר תיאום טלפוני מראש, להגיע למשרדיה עד לא יאוחר מיום 9/9/12, ולעיין בתיק האישי של התובע, תוך שיהיה רשאי לצלם על חשבונו מסמכים שימצא בהם צורך.

ב. לסעיף 8(ב) לבקשה - טפסי 161 הנוגעים לכל העובדים בנתבעת שסיימו עבודתם בקבוצת קומבה בכלל ובנתבעת בפרט מאז 9.4.2003 ובכלל זה של מר ישראל אוסוביצקי, מר בן עמי שחר, מר דני רביכוב, מר אלי סימון, גב' ירונה מרקס ומר איתן רמתי – אקדים ואבהיר כי אין כל הצדקה לגילוי טופסי 161 של כלל עובדי הנתבעת, דרישה שיש בה משום "דיג" פסול של ראיות.
ובכל הנוגע לעובדים ששמותיהם ננקבו באופן ספציפי בסעיף קטן זה, רשמתי בפני את הצעת הנתבעת שהוצעה לפיה תמציא לתובע אישור רו"ח מטעמה, לפיו יאשר רואה החשבון כי לא שולמו לעובדים הנקובים בסעיף זה פיצויי פיטורים בשיעור של 200%.
יש בהצעה זו משום איזון ראוי בין צרכי התובע כמפורט בבקשתו לבין שמירה על זכויותיהם של צדדים שלישיים לפרטיות.
אי לכך אני קובעת כי עד ליום 9/9/12 תמציא הנתבעת לידי ב"כ התובע, תצהיר של רואה החשבון של החברה אשר יצהיר לגבי כל אחד מן העובדים הנקובים בסעיף זה אם קיבל פיצויי פיטורים בשיעור של 200% אם לאו.

ג. לסעיף 8(ג) לבקשה - העתקי כל החשבוניות, שהפיק התאגיד הנזכר בסעיף 3.1.7.3.3 לכתב ההגנה - רשמתי בפני את הודעת הנתבעת כי כל החשבוניות הרלבנטיות לתביעה צורפו לכתב ההגנה של הנתבעת ואין חשבוניות רלבנטיות נוספות, אך הואיל וזו לא נכללה בתצהיר אני מורה כי עד ליום 9/9/12 תמציא הנתבעת לידי ב"כ התובע, תצהיר של גורם מוסמך מטעמה אשר יצהיר כי כל החשבוניות הרלבנטיות לתביעה צורפו לכתב ההגנה של הנתבעת ואין בילתם.

ד. לסעיף 8(ד) לבקשה - טופס מס-הכנסה 101 לעובד מר שמוליק קינן בעבודתו בנתבעת או בחברת ביו-קומבה או בחברה המנויה על קבוצת קומבה – לשאלה מה היה תפקידו ומה היו סמכויותיו של מר קליין, יש רלוונטיות למחלוקות בתיק זה, ואולם על מנת להעמיד דברים על דיוקם, אין צורך בחשיפת מסמכים שיש בהם משום פגיעה בצנעת הפרט של מר קליין שהוא עצמו אינו צד להליך, ואת הפירוט הנדרש ניתן לקבל באמצעות מסירת פרטים נוספים.
אי לכך אני מורה כי עד ליום 9/9/12 תמציא הנתבעת לידי ב"כ התובע, תצהיר של גורם מוסמך מטעמה אשר יצהיר לגבי מעמדו של מר קליין, תפקידו וסמכויותיו בנתבעת או בחברת ביו-קומבה או בחברה המנויה על קבוצת קומבה.

ה. לסעיף 8(ה) לבקשה - הסכם עבודה בין הנתבעת או בין חברת ביו-קומבה או בין חברה מחברות קבוצת קומבה לבין מר שמוליק קינן בנוגע לעבודתו במישרין או באמצעות חברה בשליטתו, בהסתרת פרטים עיסקיים ומסחריים – ראו החלטתי בס"ק ד' לעיל שיש בה כדי למצות עתירה זו.

ו. לסעיף 8(ו) לבקשה - תעודת ההאגד של חב' ביו-קומבה דרום אפריקה – רשמתי בפני את הגשת תעודת תעודת שינוי שם החברה שצירפה הנתבעת, ובכך מוצתה עתירה זו של התובע.

ז. לסעיף 8(ז) לבקשה - צילום כרטיס הטיסה של מר יואב שחר מישראל לדרא"פ כנזכר בסעיף 3.2.1 לכתב ההגנה - רשמתי בפני את הודעת הנתבעת לפיה מבדיקה שערכה עולה כי אין ברשותה העתק מכרטיס טיסה זה ועל כן אין בידה להמציאו אך הואיל וזו לא נכללה בתצהיר אני מורה כי עד ליום 9/9/12 תמציא הנתבעת לידי ב"כ התובע, תצהיר של גורם מוסמך מטעמה אשר יצהיר כי לאחר בדיקה ובחינה שנערכו בחברה לא אותר העתק מכרטיס הטיסה המבוקש.

ח. לסעיף 8(ח) לבקשה - עותק מדואר אלקטרוני מיום 13.3.10 ששלח מר שמוליק קינן בעניינו של התובע, כנזכר בסעיף 3.2.5 לכתב ההגנה ובסעיף 15 לכתב ההגנה ואשר נקלט אצל מר יואב שחר ואצל מר ישראל אוסוביצקי, כפי שנקלט בתיבת הדואר האלקטרוני של הנמנעים הנ"ל – הרי שלא מצאתי כל הגיון בדרישה זו. אף לשיטת התובע, הנתבעת לא טענה כי הנמנעים למכתב השיבו למר קינן שהמכתב הוצא ללא אישור, ועל כן אין שום הגיון או הצדקה לחייבה להציג מסמך שיאשש את טענת התובע כי איש מהנמנעים למכתב לא השיב למר קינן שהמכתב הוצא ללא אישור.

ט. לסעיף 8 (ט) לבקשה - הסכם בין הנתבעת או בין ביו-קומבה ו/או ביו קומבה דרא"פ לבין הלקוח בחו"ל (בדרום אפריקה) – רשמתי בפני את הודעת הנתבעת לפיה אין הסכמים בכתב בינה לבין ביו קומבה בע"מ ו/או בינה לבין ביו קומבה דרום אפריקה בכל הנוגע לפעילות הרלבנטית לעבודתו של התובע בדרום אפריקה, אך הואיל וזו לא נכללה בתצהיר אני מורה כי עד ליום 9/9/12 תמציא הנתבעת לידי ב"כ התובע, תצהיר של גורם מוסמך מטעמה אשר יצהיר כי לא נחתמו הסכמים בכתב בינה לבין ביו קומבה בע"מ ו/או בינה לבין ביו קומבה דרום אפריקה בכל הנוגע לפעילות הרלבנטית לעבודתו של התובע בדרום אפריקה.

5. באשר להוצאות הבקשה, הרי שלאור התוצאה אליה הגעתי ובהתחשב באמור בסעיף 3 לעיל, אני מורה כי הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון במסגרת פסק הדין הסופי בתיק.

6. זאת ועוד, בהמשך להחלטתי מיום 19/4/12, ניתנות ההוראות שלהלן בקשר עם הגשת העדויות בתיק.

7. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים אליהם יצרפו את כל המסמכים שבכוונתם להסתמך עליהם.
העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי הצד המגיש אותם.

8. בהתחשב במועדים שנקבעו בהחלטתי דלעיל ובהינתן כי התובע אינו שוהה בארץ דרך קבע אני מורה כי סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיה זה:
התובע – עד לא יאוחר מיום 18/11/12.
הנתבעת - בתוך 45 ימים מיום קבלת תצהירי התובע.
לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב"כ הנתבעת להביא ראיות.

9. על המצהירים יהא להתיצב לחקירה על תצהיריהם במועד שיקבע להוכחות.

10. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בה"ד, במועד הגשת תצהיריו, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בה"ד במועד שיקבע כאמור. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר.

11. התיק יועלה לעיוני ביום 19/11/12 לבדיקת הגשת תצהירי תובע וקביעת מועד להוכחות בכפוף לכך.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמעון בן אלי
נתבע: קומבה בע"מ
שופט :
עורכי דין: