ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צילה אקר נגד האוניברסיטה העברית בירושלים :

בפני כבוד השופטת מירית פורר

תובעים

  1. צילה אקר
  2. אשר אקר

נגד

נתבעים

  1. הראל שלוח חברה לביטוח בע"מ
  2. האוניברסיטה העברית בירושלים
  3. קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

הנתבעת 1, חברת הביטוח הראל (להלן: הנתבעת ו/או הראל) עתרה לסילוק התובענה על הסף מחמת התיישנות, במסגרת כתב הגנתה לתובענה שעניינה תביעה כספית לתגמולי ביטוח על פי פוליסה. לטענתה, על פי הנטען בכתב התביעה, האירוע מושא כתב התביעה אירע בשנת 2000, בעוד כתב התביעה הוגש ביום 13.4.2011 ועל כן לטענתה, התביעה הוגשה לאחר תקופת ההתיישנות.
הנתבעת טענה, כי סעיף 10 לנספח 1 לתוספת 2 מיום 21.5.2000 מפרט מפורשות את תנאי הזכאות לתגמולי ביטוח. בסעיף נכתב, כי המבוטח יודיע מיד למבטח בדבר אפשרות לקרות מקרה הביטוח וימציא לו את כל המסמכים הרפואיים וכל מידע אחר הנמצא ברשותו. ואולם, התובעת הודיעה לנתבעת אודות קרות המקרה הביטוחי ביום 19.3.2006, כשש שנים לאחר ביצוע ההשתלה - אף ממועד זה חלפה תקופת ההתיישנות., מכח סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 1981, הקובע כי תקופת ההתיישנות הינה שלוש שנים.
לטענת הנתבעת, בהתאם לתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, על בעל דין הרוצה להוכיח עניין שברפואה לצרף לכתב טענותיו חוות דעת ערוכה כדין ומשלא עשו כן במקרה דנן, מנועים התובעים מלטעון טענות שברפואה.
הנתבעת הוסיפה, כי בהתאם לכתב הגנת יתר הנתבעות, הפוליסה הייתה זמינה בכל עת באתר האינטרנט, כן מקבלים התובעים דיווחים שנתיים אודות הפוליסה וכן פורסמו חוזרים בעניין הביטוח מעת לעת על ידי רכז הביטוחים של האוניברסיטה.
מנגד, טענו התובעים, כי קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה היא הגורם המרכזי דרכו נלקחה הפוליסה מושא התובענה. בעוד הנתבעת 2, האוניברסיטה העברית, מעבידתם של התובעים, הייתה האחראית במועדים הנוגעים לתביעה, ליידע את עובדיה על התגמולים המגיעים להם על פי הפוליסה. משלא עשו כן הנתבעות, נבצר מהתובעים לתבוע את התגמולים על פי הפוליסה. התובעים ציינו כי מנכ"ל קופת התגמולים אף הציע מחצית מסכום תגמולי הפוליסה, אולם חזר בו. נטען, כי הצעה זו הינה בבחינת הודאת בעל דין ומשחזרה בה, על קופת התגמולים ליתן את הדין.
מעיון בצרופות לכתב התביעה עולה כי אכן מנכ"ל קופת הגמל, פנה אל הנתבעת ופירט כי בהסכמת ראשי הארגונים באוניברסיטה, מבוקש לשלם לתובעת מחצית מסכום התביעה וזאת לפנים משורת הדין. מאחר ולאחר עיון בטענות הצדדים עולה כי סוגיית ההתיישנות כרוכה בבירור עובדתי הרי שסילוקה של התביעה על הסף עשויה להביא לעיוות דין. אמנם התביעה הוגשה לאחר תקופת ההתיישנות לכאורה, אולם יש לברר את הטענות שהעלו התובעים ולבחון, אם אמנם מתקיים בענייננו החריג הקבוע בסעיף 8 בחוק ההתיישנות הקובע שבהתקיים הנסיבות הקבועות בו, תחל תקופת ההתיישנות רק ביום שבו נודעו לתובע העובדות המהוות את עילת התובענה.

"שיקולי מדיניות מצדיקים תקופת התיישנות קצרה יחסית של תביעות נגד חברות ביטוח. כשתכליתו של חוק חוזה הביטוח, מנימוקים גלויים ומבוררים, היא לקצר את תקופת ההתיישנות, אין טעם לנסות ולפרש את החוק כך שתקופת ההתיישנות תהא ארוכה ככל האפשר." (עא 3812/91 ברבארה ג'רייס נ' "אריה" חברה ישראלית לביטוח בע"מ, פ"ד מח(3) 441, 443). עם זאת, התיישנות הינה מכשיר דיוני - אין הוא סותר את שאלת קיומה של העילה, אלא מקים מחסום מפני תביעתה. (ע"א 506/82 זונטג ואח' נ. עזבון המנוח מנדלסון דוד ז"ל ואח' פד"י מ(3) 113). שאלת סילוקה של תביעה על הסף מחמת התיישנות, נבחנת על ידי בית המשפט בצמצום (ע"א 9413/03 אילן אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים ואח' לא פורסם, ניתן ביום 22.6.08).
במקרה דנא, בשלב מקדמי זה, איני נדרשת להכריע לגופה של התביעה. במקום שבו הטענות העובדתיות טעונות הוכחה לגופן, הרי אין להורות על סילוקה של התביעה מחמת התיישנות, ואלו יתבררו במסגרת ההליך שבפני. התובעים העלו טענות כנגד האוניברסיטה וקופת התגמולים אשר דרושות בירור ועשויות להכריע בסוגיית ההתיישנות גם ביחס להראל.
הצדדים ישלימו ההליכים המקדמיים בהם, גילוי הדדי של מסמכים, שאלונים, פרטים נוספים, הודיות, והכל – בתוך 30 יום מהיום. כל עתירה לבית-המשפט בנושאים אלו או בעניינים מקדמיים אחרים, שיש לדון בהם קודם לשמיעת הראיות, תוגש בתוך 45 יום מהיום, על פי הקבוע בתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שלאחריה ולאחר קבלת תגובת המשיב ותשובת המבקש, תינתן החלטה בעניינה או שתיקבע לדיון, במועד שיקבע לקדם משפט. כל מבקש אחראי לביצוע מסירה אישית של הבקשה, למשיב במועד הגשתה לבית המשפט. עם חלוף המועד שנקבע בתקנות להגשת תשובת המשיב וככל שלא תוגש, יגיש המבקש בקשה למתן החלטה, בצרוף אישור מסירה. יובהר, כי ככל שיפעל צד, בהתאם לתנאים ובמועדים שנקבעו – תמחק הבקשה שהוגשה ובקשה אחרת לא תידון, אלא מטעמים מיוחדים שיפורטו.
ככל שצד מבקש להסתמך על חוות דעת מטעמו (רפואית או אחרת), זו תוגש תוך 60 יום מהיום ולא תינתן אורכה להגשתה, אלא מטעמים מיוחדים שיפורטו. באם לא תוגש חוות דעת כאמור, יראו הצדדים כמי שויתרו על הגשתה.
מוצע לצדדים להגיע להסכמות והבנות מחוץ לכותלי בית המשפט במסגרת גישור. הצדדים יודיעו על עמדתם עד ליום 1.12.12.
המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צילה אקר
נתבע: האוניברסיטה העברית בירושלים
שופט :
עורכי דין: