ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זומר נגד אשל הירדן יזום ובנין בע"מ :

בפני כבוד השופטת כאמלה ג'דעון

תובעים

1.שמואל זומר ת.ז מס' 009706789
2.זהבה זומר ת.ז מס' 008433609
ע"י ב"כ עוה"ד א. גולדנברג

נגד

נתבעת

אשל הירדן יזום ובנין בע"מ ח.פ 512061185
ע"י ב"כ עוה"ד י. רווה ושות'

נגד

הצד השלישי

ספאדי ריקאד קבלנים בע"מ ח.פ 5120088030
ע"י ב"כ עוה"ד ס. עלי

בית משפט השלום בחיפה

פסק דין

1. לפניי תביעה לתשלום פיצוי בגין ליקויי בנייה.

2 ביום 25.4.04 נחתם בין התובעים לנתבעת הסכם למתן שירתי בנייה, שעניינו בניית יחידת דיור במגרש מס' 222 באתר ההרחבה בקיבוץ אילון (להלן "הדירה").

3. לאחר מסירת החזקה בדירה לידי התובעים (במועד שלא הוכח), גילו התובעים קיומם של ליקויי בנייה בדירה. פנייתם אל הנתבעת בדרישה לתקן ליקויים אלה לא נענתה על פי הנטען, ומשכך הם הגישו את התביעה דנן שבה עתרו לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי בגין הליקויים הנ"ל, בהתבסס על חוות דעת המהנדס מר יהונתן גושן מיום 30.8.07, בסך של 96,939 ₪ (כולל מע"מ ופיקוח הנדסי). בנוסף עתרו התובעים לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי בגין ירידת ערך, עלות דיור חלופי, עגמת נפש והחזר הוצאות, כאשר הם מעמידים את תביעתם על סכום כולל של 150,000 ₪, לצרכי אגרה.

4. הנתבעת הכחישה את טענות התובעים לרבות חוות הדעת שהוגשה מטעמם והסכומים הנטענים בה, והגישה חוות דעת נגדית מטעמה, שנערכה ביום 22.4.08 על ידי אדריכל מר ארידור יהודה, לפיה נאמדה עלות תיקון הליקויים הקיימים בדירה והנמצאים באחריות הנתבעת, בסך של 6,314 ₪ (כולל מע"מ ופיקוח הנדסי) .

5. יחד עם כתב הגנתה, הגישה הנתבעת הודעת צד שלישי כנגד חברת ספאדי ריקאד קבלנים בע"מ אשר בנתה את שלד הדירה.

ביום 24.9.09 ניתן פס"ד כנגד הצד השלישי עקב אי מילויו אחר החלטות ביהמ"ש ואי הופעה לדיונים, שלפיו חויב הצד השלישי לשפות את המודיעה/הנתבעת בגין כל סכום שתחויב בו במסגרת התביעה העיקרית, במידה ותחויב.

6. לאור הפער העצום בין חוות דעת הצדדים, מונה המהנדס מר צבי שפי כמומחה מטעם בית המשפט. בחוות דעתו מיום 4.3.10 הוא קבע כי קיימים מספר ליקויים בדירה שעלות תיקונם מסתכמת בסך של 15,022 ₪ (כולל פיקוח הנדסי ומע"מ), בהתאם למחירי קבלן מזדמן. עוד קבע כי יש צורך בביצוע בדיקות על ידי מכון מוסמך לצורך ההכרעה בליקוי שעניינו "אי אנכיות קירות חוץ".

7. ביום 29.1.12, ולאחר ביצוע בדיקה על ידי מכון התקנים, הגיש המומחה חוות דעת משלימה שבה קבע כי קיים ליקוי בעניין אנכיות הקירות שעלות תיקונו הוערכה על ידו בסך 27,318 ₪ (כולל מע"מ ופיקוח הנדסי).

8. למומחה נשלחו שאלות הבהרה על ידי ב"כ התובעים, אולם הוא לא נחקר על חוות דעתו.

9. לאחר קבלת חוות דעתו המשלימה של מומחה בית המשפט, הסכימו ב"כ הצדדים כי התביעה תוכרע על ידי מתן פסק דין מנומק, בהתבסס על חומר הראיות שהוגש לתיק בית המשפט וסיכומים בכתב, ללא צורך בחקירות.

10. דיון

מעיון בסיכומים שהוגשו עולה כי הצדדים לא חלקו על ממצאיו של מומחה בית המשפט בעניין מהות הליקויים, והמחלוקת ביניהם התמקדה בעיקר בשאלת תמחור הליקויים הנ"ל, הפיצוי בגין עוגמת נפש, דיור חלופי, והחזר הוצאות. שאלה נוספת שעמדה במחלוקת בין הצדדים היא שאלת זכותם של התובעים לפיצוי כספי אל מול זכותה של הנתבעת לביצוע תיקון הליקויים.

11. תמחור הליקויים

לטענת התובעים, מומחה בית המשפט הכיר במרבית הליקויים שפורטו בחוות דעת המומחה מטעמם, אם כי הוא קבע את עלות תיקונם במחירים נמוכים ובלתי ריאלים באופן בולט לשיטתם. במצב דברים זה טענו התובעים כי יש מקום לסטות מחוות דעתו של מומחה בית משפט, ולפסוק בכל הליקויים שהכיר בהם מומחה בית המשפט בהתאם לעלות שנקבעה בחוות דעת המומחה מטעמם, ובכך להעמיד את עלות תיקון הליקויים הנ"ל על סך של 72,984 ₪.

בנוסף טענו התובעים כי אי זימון מומחה בית המשפט לחקירה על חוות דעתו, נבע משיקולי יעילות וקיצור משך ניהול ההליך.

12. לעומתם, טענה הנתבעת כי חוות דעת מומחה התובעים אינה משקפת את המציאות, תוך שהיא מפנה לפער העצום בין הסכומים שנקבעו בה לבין הסכומים שנקבעו על ידי מומחה בית המשפט. עוד טענה כי הפער בין שתי חוות הדעת לא נבע רק מאופן התמחור, אלא מהעובדה שליקויים רבים שאוזכרו בחוות דעת מומחה התובעים לא הוכרו על ידי מומחה בית המשפט.

13. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בסוגיה זו, לא שוכנעתי כי יש מקום לסטות מקביעותיו של מומחה בית המשפט אשר לא הופרכו, לרבות בעניין תמחור עלות הליקויים. רצו התובעים לסתור את קביעות מומחה בית המשפט בעניין התמחור, במיוחד לאור הפערים הגדולים בינן לבין קביעות המומחה מטעמם, שומה היה עליהם להעמיד קביעות אלה במבחן החקירה הנגדית, אף על חשבון של טעמים כבדי משקל כגון יעילות וקיצור משך ניהול ההליך. משלא עשו כן, נפקד קיומה של הצדקה עניינית או משפטית לסטות מקביעות אלה, והנני מפנה בהקשר זה לדברים שנאמרו בע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי ואח' (פורסם בנבו) (אשר צוטט גם סיכומי הנתבעת) כדלקמן:

"משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד - שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט. אך כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן"

14. אשר על כן הנני מאמצת את קביעותיו של מומחה בית המשפט בעניין הליקויים שהתגלו בדירה לרבות עלות תיקונם, וקובעת כי עלות תיקון ליקויים אלה מסתכמת בסך של 42,340 ₪ כקביעת מומחה בית המשפט.

15. תשלום פיצוי או ביצוע התיקונים על ידי הנתבעת

התובעים טענו כי פניותיהם אל הנתבעת, עובר להגשת התביעה, בדרישה לתיקון הליקויים שהתגלו בדירה, זכו להתעלמות ולא נענו באופן ענייני, ומשכך, איבדה הנתבעת לשיטתם את זכותה בביצוע התיקונים, וקמה להם הזכות לקבל פיצוי בגין הליקויים שהוכחו.

לעומתם טענה הנתבעת כי היא היתה מוכנה ועדיין מוכנה לתקן את הליקויים שהוכחו, אולם, נכונות זו סוכלה על ידי התובעים.

16. מעיון בהתכתבויות שהתנהלו בין הצדדים עובר להגשת התביעה עולה כי בין הצדדים התגלעה מחלוקת באשר למהות התיקונים שהנתבעת הכירה באחריותה לגביהן ובאשר לנכונותה בביצוע תיקונים אלה, ובמכתב התובעים אל הנתבעת מיום 14.1.08, אף כינו התובעים את התנהלותה של הנתבעת עובר להגשת התביעה כמתחמקת ועמומה.

17. במצב דברים זה של משבר אמון בין הצדדים, שוכנעתי, מטעמים של יעילות והבאת הסכסוך לידי פתרון ממצה, כי חיוב בתשלום פיצוי לידי התובעים עדיף על מתן זכות תיקון בידי הנתבעת.

18. דיור חלופי

התובעים עתרו לתשלום פיצוי בסך של 20,000 ₪ בגין דיור חלופי, בהתבסס על חוות דעת המומחה מטעמם אשר קבע כי במהלך ביצוע העבודות לא ניתן להתגורר בדירה.

אולם, אין בידי לקבל טענה זו לאור היקף ומהות הליקויים שאושרו על ידי מומחה בית המשפט, ולאור האמור בהערה מס' 1 בחוות דעתו שבה ציין כי ניתן לבצע את העבודות ללא דיור חלופי, קביעה אשר לא נסתרה על ידי התובעים.

לא נעלמה מעיני חוות דעתו המשלימה של מומחה בית המשפט שהתייחסה כאמור לתיקון חלק מקירות הדירה, אולם, לא הוברר מהות התיקון המתבקש והצורך בדיור חלופי במשך תקופת ביצועו, ואף אחד מהצדדים לא פנה למומחה בשאלת הבהרה בעניין זה.

על כן, בהעדר תשתית ראייתית כאמור, אינני קובעת פיצוי בגין דיור חלוף.

19. ירידת ערך

התובעים עתרו לתשלום פיצוי בגין ירידת ערך הדירה בסך של 30,000 ₪, אולם ראש נזק זה לא הוכח על ידם בכל חוות דעת מקצועית ו/או ראיה אחרת, ומשכך דינו להדחות.

20. עגמת נפש

בהתחשב במהות הליקויים שאושרו על ידי מומחה בית המשפט והיקפם, הנני מעמידה את הפיצוי בגין עגמת נפש על סך של 2,000 ₪.

21. סוף דבר

לאור כל האמור לעיל הנני מחליטה לקבל את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את הסך של 15,022 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 4.3.10 (מועד עריכת חוות דעתו הראשונה של מומחה בית המשפט) ועד התשלום המלא בפועל, וכן סך של 27,318 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 29.1.12 (מועד עריכת חוות דעתו המשלימה של מומחה בית המשפט), וכן סך של 2,000 ₪ (פיצוי בגין עגמת נפש) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעים מחצית אגרת משפט, ושכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪ בשערוך ליום התשלום בפועל.

לעניין הוצאות המומחים - לאור הפערים הגדולים בין חוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים לבין חוות דעת מומחה בית המשפט, הנני קובעת כי כל צד יישא בשכר המומחה מטעמו. מסיבה זו, גם ההחלטה לגבי הנשיאה בשכרו של מומחה בית המשפט על ידי שני הצדדים, תישאר על כנה, ללא זכות שיפוי לתובעים בגין חלקם בשכר הנ"ל.

22. ההודעה לצד שלישי מתקבלת בזאת (ראה סעיף 5 לעיל), והנני מחייבת את הצד השלישי לשפות את הנתבעת בגין הלקוי שנתגלה בקירות, בסך של 27,318 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.1.12 ועד התשלום המלא בפועל.

בנוסף הנני מחייבת את הצד השלישי לשלם לנתבעת אגרת משפט בגין ההודעה בשערוך ליום תשלומה בפועל, וכן הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪.

ניתן היום, 01 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זומר
נתבע: אשל הירדן יזום ובנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: