ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחר שטראוס נגד משרד ראש הממשלה/נציבות שרות המדינה :

לפני כבוד השופט רפי כרמל
עו"ד י' ריכטר, חבר
עו"ד מ' היבנר, חברה

המבקש:

שחר שטראוס

נגד

המשיבה:

משרד ראש הממשלה-נציבות שרות המדינה
באמצעות ב"כ עו"ד בישארה-אלי פראן

בית המשפט המחוזי בירושלים

החלטה

בקשה לקיצור תקופת הצינון על פי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969

1. המבקש משמש מפקח מס הכנסה במחלקת שוק ההון ברשות המיסים במשרד האוצר (להלן: הרשות) מזה כשנתיים, לאחר 4.5 שנים בהן שימש מפקח חברות בפקיד שומה למפעלים גדולים בת"א (להלן: הפשמ"ג). המבקש מתעתד לעבוד החל מיום 10.10.12 כרואה חשבון במשרד רו"ח סומך חייקין (להלן: המשרד), ומבקש כי יותר לו לעשות כן ללא תקופת צינון חיצונית, תוך הסתפקות בצינון הפנימי החל מיום 31.5.12, עת הודיע לממונים עליו ברשות על כוונתו לפרוש משירות המדינה וחדל מעיסוק בעניינים הקשורים במשרד.

טענות המבקש
2. המבקש טוען כי אינו נמנה על הדרג המנהל ברשות, אלא על הדרג המקצועי המיישם את מדיניות הרשות. עבודתו הסתכמה במתן עזרה בהכנת החלטות מיסוי, הנדרשות לבדיקה ואישור של הממונים עליו, ובכלל זה בחינה של המחלקה המשפטית. למבקש אין סמכות לחתום על החלטות המיסוי. באשר להחלטות המיסוי שנגעו למשרד, בהכנתן סייע המבקש, נטען כי אלו היו החלטות מיסוי סטנדרטיות שתוכנן פורסם באתר הרשות. כמו כן, השומות שהוציא המבקש בתפקידו בפשמ"ג קיבלו את אישור הממונים עליו והוצאו כשנתיים לפני מועד תחילת העבודה המבוקש במשרד. המבקש מדגיש כי ביצע תפקידו ברשות נאמנה במשך 6 שנים, וכי בכוונתו לעבוד אצל גורם המייצג את הנישומים בלבד.

עמדת המשיבה
3. המשיבה מתנגדת למתן היתר ללא תקופת צינון חיצוני מינימלית שלא תפחת מחודשיים וחצי, ולנוכח מועד תחילת ההעסקה המבוקש במשרד, על המבקש לפרוש מהרשות לא יאוחר מיום 1.8.12. המשיבה אינה חולקת על תיאור תפקידו של המבקש ברשות, אך מדגישה כי הגדרת התפקיד והסמכויות הפוטנציאליות בגדרו מחייבות תקופת צינון חיצוני לשם שמירה על אמון הציבור במינהל הציבורי. יחד עם זאת, מסכימה המשיבה לקיצור תקופת הצינון הסטטוטורית, שכן המבקש אינו נמנה על הדרג הניהולי הבכיר של הרשות, ההחלטות הנוגעות למשרד היו חלק קטן מההחלטות בהן טיפל, ואישורן נעשה על ידי הממונים עליו. כמו כן, פרישתו של המבקש מהשירות באה לאחר 6 שנות שירות מסור.

דיון
4. הוראת סעיף 4 לחוק הצינון קובעת כי מי שפרש משירות הציבור מתפקיד, בו מוסמך היה להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחר, או להמליץ על הענקת זכות כאמור, לא יקבל זכות מאדם שנזקק במהלך עסקיו להחלטה בתחום הסמכות האמורה. הכלל הוא, כי תחולתו של סעיף 4 לחוק הצינון נבחנת לאור הסמכויות הפוטנציאליות של העובד הפורש ולא רק לפי תפקודו בפועל (ר': ע"ש (ירושלים) 128/97 טרובוביץ נ' נציבות שירות המדינה, תק-מח 97(1) 1949; ו"ע (ירושלים) רכלבסקי נ' נציבות שירות המדינה, תק-מח 2006(1) 10706). הלכה זו נובעת הן מהתיבה הלשונית "מוסמך להחליט" (ולא, למשל, "החליט"), המופיעה בסעיף 4 לחוק הצינון, והן מההבנה שהדריכה את המחוקק בדבר קיומו של קושי אינהרנטי לבחון את כלל עבודתו המקצועית לאורך שנים ארוכות של מי שפורש משירות המדינה. במקרים רבים, רק העובד הפורש הוא שמודע לכלל קשריו ויכולות השפעתו על הענקת זכויות לגורמים מסוימים שמחוץ לשירות. מטרתו ותכליתו של חוק הצינון אינה רק למנוע מצב של ניגוד עניינים של ממש, אלא גם למנוע חשש למראית עין של ניגוד עניינים, העלול להיווצר כאשר העובד הפורש מקבל זכויות מגורם אשר הייתה לו נגיעה בענייניו בעת מילוי תפקידו הציבורי.

5. ישום הוראות החוק בענייננו מוביל למסקנה כי מגבלות הצינון הסטטוטוריות חלות במקרה דנן. הגדרת תפקידו של המבקש ברשות כוללת הכנת החלטות מיסוי המגיעות למחלקת שוק ההון, בגינה נדרשת תקופת צינון חיצונית. יחד עם זאת, במקרה דנן מתקיימים שיקולים לקיצור התקופה. ההחלטות הנוגעות למשרד, בהן טיפל המבקש, היוו חלק קטן יחסית מכלל ההחלטות בהן טיפל. המבקש טיפל ב - 137 החלטות מיסוי, מתוכן רק 14 החלטות נוגעות למשרד. מתוך החלטות אלה, 7 החלטות מיסוי היו החלטות מיסוי שמבוצעות באופן אוטומטי בנוסח קבוע בהסתמך על הצהרת המבקש בטופס, וללא הפעלת שיקול דעת שלו כנותן ההחלטה (החלטות "במסלול ירוק"). כל ההחלטות נבדקו על ידי המחלקה המשפטית ברשות וקיבלו את אישורו של מנהל מחלקת שוק ההון ברשות, הממונה על המבקש, מבלי שהיתה למבקש זכות לחתום עליהן. כמו כן, המבקש פורש משירות המדינה בנסיבות חיוביות ובתפקידו העתידי ישתלב בגוף המייצג נישומים בפני הרשות.

6. בהביאנו בחשבון את מכלול השיקולים שפורטו לעיל, לרבות תקופת הצינון הפנימי מיום 31.5.12 ולאור הצהרת המבקש בדבר מודעותו למגבלות המוטלות עליו מכח סעיפים 2 ו- 3 לחוק והתחייבותו למלא אחריהן, ולנוכח מועד תחילת ההעסקה המבוקש במשרד רו"ח סומך חייקין ביום 10.10.12, על המבקש לפרוש מהרשות לא יאוחר מיום 7.8.12.

ניתנה היום י"ד באב תשע"ב, 2 באוגוסט 2012.

___________ ___________ ___________
רפי כרמל, שופט י' ריכטר, חבר מ' היבנר , חברה 3 מתוך 3


מעורבים
תובע: שחר שטראוס
נתבע: משרד ראש הממשלה/נציבות שרות המדינה
שופט :
עורכי דין: