ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאון נגד שירי :

052ברע200600302600


בפני כבוד הרשמת שרון הינדה

מבקשת

כלל חברה לביטוח בע"מ-ת"א

נגד

משיבה

קרנית- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

1. בפני בקשה לשומת הוצאות הנתבעת מס' 2 (להלן: "המבקשת") בגין תשלומים תכופים, אביזרים רפואיים ומוסדות רפואיים לרבות מומחים רפואיים בתביעה שהתנהלה נגדה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975.

2. בפסק הדין מיום 12.07.11 נדחתה התביעה נגד המבקשת ואילו התביעה כנגד המשיבה שהייתה הנתבעת מס' 3 התקבלה במלואה ובפסק הדין קבע בית המשפט כי המבקשת תהיה זכאית להשבת ההוצאות שהוציאה במסגרת ניהול התביעה.

בית המשפט חייב את המשיבה, באופן מפורש, לשלם למבקשת החזר הוצאותיה בגין התשלומים תכופים והוצאות בגין אביזרים רפואיים עד ליום 5.8.11 וקבע כי הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהמועד שבוצע עד למועד התשלום בפועל למבקשת. בנוסף פסק בית המשפט כי המשיבה תשלם למבקשת שכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ש"ח והוצאות משפט.

3. ביום 4.8.11 הגישה המבקשת בקשה להבהרה ו/או לתיקון טעות סופר בפסק הדין ובמסגרתה ביקשה כי בית המשפט יורה המשיבה תשיב לה גם את הסכומים ששולמו על ידה למוסדות הרפואיים השונים בהם אושפז המשיב מס' 2 בגין ונוכח אשפוזו.

בית המשפט אישר את הבקשה בהחלטתו מיום 2.9.11.

4. אין מחלוקת בין הצדדים באשר לתשלום הוצאות אגרת בית המשפט, תשלומים תכופים הוצאות בגין אביזרים רפואיים,מוסדות רפואיים,מומחים רפואיים ותשלומים לחוקרים ולאקטוארים אשר להם זכאית המבקשת בהתאם להוראת תקנה 513(1) ותקנה 513(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

5. בתגובתה לבקשה לשומת ההוצאות חולקת המשיבה על הדרישה להחזר הוצאות האשפוז, שכר טרחת ב"כ המבקשת וצירוף ריבית לסכומי ההוצאות המבוקשים.

6. הוראת תקנה 513(2) מכירה באפשרות לאשר הוצאות מעבר לאלה שפורטו בתקנה 513(1) לפי בקשה בכתב או בעל פה ולאחר שניתנה לבעלי הדין הזדמנות להשמיע טענותיהם אם ההוצאות האמורות היו סבירות ודרושות לניהול המשפט.

הגישה בפסיקה בנוגע לאישורן של הוצאות לבעל דין זכה בהליך המשפטי הינה כי בעל הדין שזכה בדינו זכאי למלוא ההוצאות שהוצאו על ידו לשם ניהול ההליך, על מנת שלא ייצא בחסרון כיס. יחד עם זאת ההוצאות שהוצאות בפועל הן לא הנתון הבלעדי לקביעת שומת ההוצאות, אלא על המבקש להראות כי הוצאות אלה היו הכרחיות סבירות ומידתיות ביחס להליך שנוהל. (ראו: ת"א 7076/05 (מחוזי י-ם) אורבוטק בע"מ נ' קמטק בע"מ, פורסם באתר משפטי; ע"א 3769/97 שמעון דהן נ' אביבה דני, פ"ד נג (5) 581; ע"א 300/77 רוזנר נ' בניני ט.ל.מ חברה לבנין ופיתוח בע"מ, פ"ד לב (3) 682).

7. להלן אתייחס לטענות הצדדים לגבי ההוצאות השנויות במחלוקת.

7.1 הוצאות אשפוז

המשיבה מתנגדת לפסיקת הוצאות בגין הוצאות אשפוז הנטענות בסעיף 2.5 לבקשה לשומת הוצאות בטענה כי לא צורפו לבקשה קבלות על עלויות האשפוז וכן לא פורטו מועדי האשפוז בגינם שולמו התשלומים הנטענים.

כאמור, בית המשפט, בהחלטתו מיום 2.9.11, אישר כי במסגרת פסק הדין זכאית המבקשת להשבת את הסכומים ששולמו על ידה למוסדות הרפואיים השונים בהם אושפז. המשיבה אינה חולקת על העובדה כי המשיב מס' 3 היה מאושפז וטענתה היא כי לא צורפו קבלות על האשפוז ולא פורטו מועדי האשפוז. עיון במסמכים שצורפו מלמד כי מועדי האשפוז מפורטים בסיכום האשפוז ובחשבוניות שצורפו בנסיבות אלה, סבורני כי ניתן לאשר ההוצאה. יחד עם זאת משלא צורפה קבלה בגין התשלום בפועל וזאת על אף החלטת בית המשפט בעניין זה מיום 4.3.12 אשר נתן ארכה למבקשת להציג הקבלות, תשלום הוצאות האשפוז יבוצע בפועל רק כנגד הצגת קבלה על התשלום על ידי המבקשת.

שכר טרחת ב"כ המבקשת

בפסק הדין, פסק בית המשפט שכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ש"ח. המבקשת עותרת לפסיקת סכומים נוספים לשכר טרחה בין היתר בגין שכ"ט בבקשה לתשלום תכוף, בבר"ע והחזר הוצאות.

המשיבה מתנגדת בטענה כי בית המשפט אמר דברו בפסיקת שכה"ט בפסק הדין ואין לפסוק שכ"ט נוסף במסגרת שומת ההוצאות.

מקובלת עליי עמדה זו של המשיבה ואיני מקבלת טענת המבקשת כי אין למשיבה חלק בהתחשבנות בינה ובין בא כוחה. משבית המשפט פסק את שכ"ט בפסק הדין נתן הוא ביטוי לשכה"ט שלדידו יהיה בו כדי לשפות את המבקשת. ככל שהמבקשת סברה כי היה מקום לפסוק שכ"ט בהליכים אחרים כגון הבקשה לתשלום תכוף והבר"ע היה עליה לעתור לפסיקתו במסגרת אותם הליכים. באשר להחזר הוצאות לעו"ד, לא ברור באילו הוצאות מדובר ומכל מקום אין הן נופלות בקטגוריית ההוצאות המשפטיות שבית המשפט התיר תשלומן ועל כן איני מאשרת הוצאות אלה.

הפרשי הצמדה וריבית

לטענת המבקשת יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית על כלל ההוצאות שהוצאו במסגרת תביעה זו ולא רק בגין התשלומים התכופים והוצאות אביזרים רפואיים.

לטענת המשיבה בית המשפט פסק הפרשי הצמדה וריבית לתשלומים תכופים והוצאות ששולמו בשל אביזרים רפואיים בלבד, ואין לשנות מהחלטתו מה גם שלא עתרה המבקשת בסיכומיה כי יפסקו הפרשי ריבית והצמדה על הסכומים הנתבעים.

גישת הפסיקה בנוגע להפרשי הצמדה וריבית הינה כי אין צורך לבקשם כסעד כללי. די בכך שהתובע טוען לזכאות לסכום מסוים. בית משפט מוסמך לפסוק הפרשי הצמדה וריבית על סכום שהוא פוסק ללא שצד יתבע זאת (ראו: דב"ע שן3-90/ שופר סל בע"מ פד"ע כ"ב, 22, 24-25; דב"ע שן3-53/ איליה בזנדה - מרבד בע"מ - לא פורסם). עוד נקבע כי הפרשי הצמדה וריבית כחוק מוספים בדרך כלל על ידי בתי המשפט לסכומים הנפסקים על ידו (ראו: ב"ש 1061/85 עמנואל רובקין נגד ישראל קלאצ'ק, פ"ד לט(4), 252).

גישה זו הולמת את הוראות סעיפים 2 ו- 3א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 ותקנה 14 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

בנסיבות אלה ולאור תכלית פסיקת הוצאות המשפט שנועדה למנוע חסרון כיס לבעל הדין שהוציאן בניהול המשפט סבורני כי האמרה "הוצאות משפט" כוללת בחובה גם את פסיקת הפרשי ההצמדה והריבית בגין הוצאות אלה והעובדה שבית המשפט הורה באופן ספציפי על הוספת הפרשי הצמדה וריבית להוצאות שפסק מעבר ל"הוצאות משפט" אינה מייתרת פסיקת הצמדה וריבית להוצאות שלא אוזכרו באופן ספציפי. 9371 8. סיכומו של דבר, לאחר שעיינתי ובחנתי את טענות הצדדים, סבורני כי מדובר בהוצאות סבירות שהיו דרושות לניהול המשפט ולפיכך אני מקבלת את הבקשה ומורה כי המשיבה תשלם למבקשת הוצאות משפט כלדקמן:

א. ההוצאות המפורטות בבקשה למעט ההוצאות בסעיפים 3.2, 4.3, 5.4, 6.8 ו -7.1 בגין שכ"ט עו"ד והחזר הוצאות לעו"ד.

ב. באשר להוצאות האשפוז המפורטות בסעיף 2.5, ישולמו אלה בכפוף להצגת קבלה בגין תשלומן בפועל על ידי המבקשת.

המבקשת תגיש לחתימתי פסיקתא הנוקבת בסכומי קרנות ההוצאות ומועד הוצאתן.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאון
נתבע: שירי
שופט :
עורכי דין: