ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יואל מזור נגד רכיבים זעירים בע"מ :

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

בפני כבוד השופט חאלד כבוב

מבקשת

רכיבים זעירים בע"מ
באמצעות ב"כ, עו"ד דנה שורץ-אשתר

נגד

משיב

יואל מזור
באמצעות ב"כ, עו"ד תומר גלילי

החלטה

ביום 2.8.2011 הגיש המשיב, מר יואל מזור (להלן: "מזור" או "המשיב") המרצת פתיחה נגד המבקשת, חברת רכיבים זעירים בע"מ (להלן: "החברה" או "המבקשת"). התיק טופל ראשית על ידי כבוד השופט מ' בן חיים, וביום 21.6.2012 הונח על שולחני לאחר שהתברר כי הוא נמצא בסמכותה העניינית של המחלקה הכלכלית. הבקשה שבפניי כעת היא "בקשה למחיקת כותרת" שהגישה המבקשת, בה נטען כי יש להעביר את המרצת הפתיחה לדיון בסדר דין רגיל.
כאשר הועבר התיק למחלקה הכלכלית, נקבע התיק לדיון ביום 3.7.2012 אלא שהצדדים ביקשו לבטלו, והסכימו כי הבקשה למחיקת כותרת תוכרע בהתבסס על טיעוניהם הכתובים.
תמצית הטענות בהמרצת הפתיחה
המשיב התקשר עם החברה בהסכם, לפיו ייתן לה שירותים כסמנכ"ל כספים במשרה חלקית. על פי ההסכם, התמורה בגין שירותים אלו נחלקה לשכר חודשי ולדמי הצלחה בשיעור 1.5% בתוספת מע"מ בכל עסקה שהיקפה עולה על 500,000 דולר.
רכיב דמי ההצלחה נחלק אף הוא - כך שחציו אמור היה להיות משולם במזומן וחציו השני בדרך של אופציות לרכישת מניות החברה.
המשיב טוען כי במהלך תוקפו של ההסכם, היה שותף פעיל ומרכזי בשתי עסקאות רלוונטיות (להלן: "עסקת DSEM" ו-"עסקת SVIC" וביחד "העסקאות"). בהתאם, שילמה לו החברה את רכיב המזומן בגין דמי הצלחה בגין העסקאות.
לטענת המשיב, מסיבה שאינה ידועה לו, בחרה החברה שלא לשלם לו את החלק השני של דמי ההצלחה, כקבוע בהסכם.
הסעד לו עותר מזור הוא כי בית המשפט יורה לחברה להנפיק לו כתב אופציה ל-1,593,750 מניות רגילות של המשיבה, המשקפות, לטענתו, את התמורה לה הוא עדיין זכאי ולמנות את בא כוחו ככונס נכסים להנפקת כתב האופציה.
הבקשה למחיקת כותרת
ביום 7.11.2011 הגישה המבקשת את הבקשה שבפניי. לטענתה, התיק כולל "פלוגתאות עובדתיות מורכבות הדורשות בירור מעמיק וממצה" ועל כן אינו מתאים להתברר במסגרת המקוצרת של המרצת פתיחה. הבקשה לא נתמכה בתצהיר.
לטענתה, המשיב גילה טפח וכיסה טפחיים עת שהסתיר כי ההסכם עליו ביקש להסתמך הוחלף בהסכם אחר.
בנוסף נטען, כי על פי שני ההסכמים, קיימת חשיבות מכרעת לאופי העסקאות ומידת מעורבות המשיב בהן, וכי אין כל הסכמה לגבי זכאותו של המשיב לקבל דמי הצלחה בגין אותן העסקאות.
באשר לסכום הנדרש על ידי המשיב - נטען כי מדובר בחישוב מורכב שיש להוכיחו באמצעות חוות דעתו של מומחה חשבונאי - מה שלא נעשה במסגרת המרצת הפתיחה. לגופו של החישוב, נטען כי דרישת ההקצאה בהמרצת הפתיחה עולה עשרות מונים על החוב הנטען.
במישור הפרוצדוראלי, נטען כי המרצת הפתיחה כוללת עתירה ליתן למשיב צווי עשה וצו מינוי כונס נכסים - צווים חריגים שדרך כלל, לא ינתנו במסגרת המרצת פתיחה. למעשה, נטען, המרצת הפתיחה היא תחפושת לתביעה כספית רגילה, וכך עליה להתברר.
תגובת המשיב הוגשה ביום 29.11.2011 ובה שב ומבהיר המשיב כי המרצת הפתיחה עוסקת בשתי עסקאות שבגינן כבר שולמה מחצית דמי ההצלחה, לפיכך כל טענות המבקשת מהוות גרירת רגליים ותו לא.
כך לטענתו, קיומו של הסכם אחר אינו מעלה ואינו מוריד דבר, שכן ההסכמים השונים זהים בכך שהם מעמידים לזכותו של המשיב דמי הצלחה כאמור לעיל.
תשובת המבקשת הוגשה ביום 15.12.2011 ובה חזרה המבקשת על עיקר טענותיה והדגישה כי אם תתקבל הבקשה, לא ייגרם כל נזק למשיב, שכן ממילא המתין מעל לארבע שנים עד שתבע את מה שלגישתו (המוכחשת) מגיע לו.
דיון והכרעה
אתחיל מן הסוף - לא מצאתי לנכון להיעתר לבקשה ולהורות על העברת הדיון בהמרצת הפתיחה לסדר דין רגיל בשלב זה.
בבקשה, שכאמור לא נתמכה בתצהיר, נזהרה המבקשת שלא לטעון ישירות באשר לטענות המשיב המניחות לכאורה את המסד העובדתי לתיק. כך למשל, נטען בבקשה כי ההסכם שהוגש לבית המשפט אינו ההסכם המעודכן, אולם לא נטען מפורשות כי מכוח ההסכם הנכון, לא מגיעים למשיב אותם דמי הצלחה. המבקשת אף לא טענה מפורשות כי לא שולם למשיב רכיב המזומן של דמי ההצלחה בגין העסקאות האמורות.
הדרך המעורפלת בה התנסחה המשיבה לא אפשרה לי להבין מה היקף המחלוקות העובדתיות בתיק, ככל שקיימות.
בנוסף, לא שוכנעתי כי חישוב כמות המניות שעל החברה להעביר לידי המשיב, ככל שטענותיו תמצאנה מוצדקות, הינה כה מורכבת עד כי אין ביכולתו של בית המשפט להתמודד עם טענות בנושא. זאת, מבלי לפגוע כמובן בזכותה של המבקשת להגיש חוות דעת מומחה בעניין.
תקנה 258 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") מאפשרת לבית המשפט, בכל שלב בהליך לבטל את המרצת הפתיחה ולהפנות את בעלי הדין לתובענה בדרך הרגילה או לדון בה כאילו הייתה תובענה בדרך הרגילה. בהחלט ייתכן כי לאחר שתהיה בפניי תשובת המבקשת להמרצת הפתיחה - וממנה באמת יתברר עד כמה, אם בכלל, חלוקים הצדדים באשר לעובדות התיק, אמצא לנכון לדון בתובענה בסדר דין רגיל, תוך מתן ההנחיות המתאימות.
אציין עוד כי על פניו, נראה כי המבקשת - היא זו שבידיה המסמכים והמידע הרלוונטי על מנת לאפשר לבית המשפט לדון בהמרצת הפתיחה ביעילות ובתכליתיות. מסמכים אלו יצורפו מטבע הדברים לתשובתה להמרצת הפתיחה.
סוף דבר
לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה למחיקת כותרת וקובע כי על המבקשת להגיש את תשובתה להמרצת הפתיחה עד ליום 28.9.2012. אני קובע את התיק לדיון ביום 25.10.2012 בשעה 10:00.
המבקשת תישא בהוצאות המשיב, ובשכר טרחת עו"ד בגין הטיפול בבקשה בסך כולל של 3,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יואל מזור
נתבע: רכיבים זעירים בע"מ
שופט :
עורכי דין: