ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף בטחיש נגד מועצה מקומית מסעדה :

בפני כבוד השופט מרדכי נדל

תובעים

  1. יוסף בטחיש
  2. עטרשאן בטחיש

נגד

נתבעים

מועצה מקומית מסעדה

בית משפט השלום במסעדה

החלטה

בפניי בקשה מטעם צד ג'2 לסילוק על הסף של ההודעה לצד ג' אותה הגישה כנגדה הנתבעת .

בתאריך 13.6.2011 הגישו התובעים , תושבי הכפר מסעדה , תובענה כספית כנגד הנתבעת בסכום של 153,010 ₪ . לטענת התובעים , כתוצאה מעבודות בנייה שהתבצעו מיוזמתה של הנתבעת בין השנים 2007 – 2009 בכביש הסמוך לביתם נגרמו ליקויים קשים לדירת מגוריהם וכן נזקים ממוניים ולא ממוניים נוספים אותם פירטו בכתב התביעה .

בתאריך 9.10.2011 הגישה הנתבעת הודעה לצד שלישי כלפי צד ג'1 , אשר ביצע את עבודות הקמת תשתית קווי הביוב . כמו כן , הוגשה על ידי הנתבעת הודעה לצד שלישי כלפי צד ג'2 עימו התקשרה הנתבעת בתאריך 29.10.2008 בחוזה בכתב לביצוע עבודות שדרוג , פיתוח וניקוז בכביש הסמוך לביתם של התובעים .

בהודעתה כלפי הצדדים השלישיים , אותה העמידה הנתבעת על סך של 100,000 ₪ , מפרטת הנתבעת שורה ארוכה של טענות כלפי צד ג'2 שיש בהן כדי לחייב את צד ג'2 לשפות את הנתבעת . בין היתר , מדגישה הנתבעת בטענותיה ,כי צד ג'2 הסתיר ממנה מידע חיוני ביחס לניסיונם המקצועי הקודם של מנהליו ועובדיו בביצוע עבודות מן הסוג אותן ביצע בשטח שיפוטה של הנתבעת , ביצוע העבודות באופן רשלני ולקוי תוך הפרת חובות הזהירות האלמנטריות , חוסר פיקוח מספק מצד מנהלי העבודה והצוות ההנדסי של צד ג'2 בעת ביצוע העבודות וכן העסקת צוות עובדים בלתי מיומן לצורך ביצוע עבודות כגון דא . עוד מציינת הנתבעת , כי במסגרת הסכם ההתקשרות שנכרת בין עם צד ג'2 התחייב צד ג'2 לכך שיקבל על עצמו את האחריות לכל נזק שיתגלה בעתיד כתוצאה ישירה מביצוע עבודות הבנייה אותן ביצע צד ג'2 .

בתאריך 5.2.2012 הגיש צד ג'2 כתב הגנה וכן בקשה לסילוק ההודעה כנגדו על הסף , וכן בקשה חילופית להארכת מועד לצורך הגשת הודעה לצד ד' כנגד צד ג' 1 . לשיטת צד ג'2 , עיון בכתב התביעה מעלה כי האירוע , אשר בעטיו הוגשה התובענה , התרחש בין שנת 2007 לבין תחילת חורף 2008 . עוד טוען צד ג'2 , כי עיון בחוות-דעתו של השמאי מטעם התובע מלמד על כך , כי השמאי ביצע ביקור ראשוני במקום התרחשות האירוע בתאריך 3.11.2008 – דבר המלמד על כך כי הנזק אירע טרם המועד האמור . עוד טוען צד ג'2 , כי למקרא ההודעה לצד ג' מסתמא שעבודות הבנייה והפיתוח על ידי צד ג'1 החלו כבר במהלך חודש ספטמבר 2007 , בעוד שחוזה ההתקשרות עימה נכרת רק ביום 29.10.2008 ובעוד שצו התחלת העבודות ניתן לצד ג'2 רק ביום 5.11.2008 , דהיינו , לאחר קרות אירוע הרשלנות וגילוי הנזק המתואר בכתב התביעה . אי לכך , מדגיש צד ג'2 ,כי כתבי הטענות מצביעים על כך שמקור הסיבה לנזק המתואר בכתב התביעה נעוץ בעבודות אשר בוצעו בשטח המאשימה טרם תחילת מתן צו תחילת העבודות לצד ג'2 , ובפרט משהעבודות אשר בוצעו על ידה הינן עבודות איטום ולא עבודות חפירה (ראה : עמוד 2 שורה 19 לפרוטוקול) .

בתגובה לבקשה מציינת הנתבעת , כי מחוות-הדעת המצורפת לכתב התביעה עולה ,כי הסיבה העיקרית לליקויים אשר נתגלעו בדירת התובעים הינה עבודות בנייה אשר התבצעו בכביש הצמוד לדירת מגוריהם תוך שימוש בכלי עבודה כבדים . עוד מציינת הנתבעת , כי חוות-הדעת דנן ניתנה לאחר שהמומחה מטעם התובעים חיווה את דעתו רק לאחר שביקר בדירת התובעים במועדים שונים החל מיום 3.11.2008 ועד ליום 21.12.2010 , דהיינו , גם לאחר שצד ג'2 החלה לבצע בפועל את העבודות . אי לכך , גורסת הנתבעת כי אין מקום לקבוע טרם שמיעת ראיות הצדדים , כי הנזק שנגרם לדירת התובעים התגבש לפני שצד ג'2 החל את עבודתו בשטח שיפוטה של הנתבעת . הנתבעת אף סבורה כי על מנת להכריע בשאלה האם מקור הנזק נובע כתוצאה מכלי העבודה שהופעלו על ידי צד ג'2 או אם לאו , הרי שעל ביהמ"ש לקבוע מסמרות בעניין רק לאחר שמיעת ראיות על מנת שלא לפגוע בזכותה המעין חוקתית של הנתבעת לקבל את יומה בביהמ"ש .

דיון והכרעה :
כידוע , המדיניות השיפוטית הנוהגת נוקטת משנה זהירות בסילוק תביעה על הסף, על מנת שלא לפגוע בזכות הגישה לערכאות (ראה : ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני , פ"ד לו(2) , 151, 155-156; ע"א 35/83 חסין נ' פלדמן , פ"ד לז(4) 721, 724725; ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב-יפו, פ"ד מ(2) 668, 671672; אורי גורן , סוגיות בסדר דין אזרחי , עמודים 166-168 (מהדורה תשיעית, 2007) . יתירה מכך , טרדה ונזק הנגרמים לבעל דין שכנגד ניתנים במידה רבה לתיקון בפסיקת הוצאות (ראה : רע"א 8263/08 אריאל שגיא ואח' נ' אנטוני רוט ובניו בע"מ מיום 27.10.2008) .

זכותו של אדם כי עניינו ישמע לפני בית המשפט - זכות הגישה לערכאות - היא אחת מזכויות היסוד כאשר הגישה המקובלת הינה כי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אף מכיר בזכות הפניה לבית המשפט כזכות חוקתית (ראו: א' ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי: פרשנות חוקתית (תשנ"ד-1994), 432; א' ברק, כבוד האדם כזכות חוקתית, הפרקליט מא (תשנ"ד) 271, 280; ש' לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית, מבוא ועקרונות יסוד (תשנ"ט-1999) 61; ש' לוין, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וסדרי הדין האזרחיים, הפרקליט מב (תשנ"ה-1995), 451). יש הרואים בזכות הגישה לערכאות חלק מזכות הקניין , בעוד שאחרים רואים בכך חלק מכבוד האדם . על זכות הגישה לבית משפט כזכות חוקתית הנובעת מעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית עמד ביהמ"ש העליון בעניין ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא (3), 577 ,עמ' 631-632.

עיון בחוות-דעתו של המומחה מטעם התובעים , אשר נערכה בתאריך 21.3.2010 מצביעה על כך , כי לצורך הכנת חווה"ד ערך ארבעה ביקורים מקדימים בתאריכים 3.11.2008 , 4.12.2008 , 20.1.2009 ו – 21.2.2010 וכי מסקנתו היא שהסיבה לנזק אשר נגרם לדירה נעוצה בעובדה שבוצעו עבודות בנייה באמצעות שימוש בכלי עבודה כבדים . מאחר וצו תחילת העבודות ניתן לצד ג'2 בתאריך 5.11.2008 , הרי שברי כי המומחה חיווה את דעתו רק לאחר שהנתבעת 2 החלה את בפועל את עבודות הבנייה מטעמה . מכאן , ברי כי על מנת לבחון את מידת אחריותם של הצדדים לנזק אזי יהיה על ביהמ"ש להידרש לבחון מספר סוגיות עובדתיות הנוגעות לצדדי ג' , ובכלל זאת מועד תחילת ביצוע העבודות בפועל , מועד סיומן של העבודות , בחינת חבותו של צד ג'2 לאור לשון הסכם ההתקשרות החוזי שנכרת בין נתבעת לבין צד ג'2 , סוג העבודות שבוצעו על ידי צדדי ג' , אופן ביצוע העבודות וכו' . אשר על כן , יש לאפשר לצדדים לקבל את יומם בביהמ"ש על מנת לאפשר בידי ביהמ"ש להגיע להחלטה מושכלת לאחר שמיעת טענותיהם ובחינת ראיותיהם .

אי לכך , בקשת צד ג'2 לסילוק ההודעה לצד ג' כנגדה נדחית . הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון במסגרת פסה"ד .

נוכח קביעתי זו , הנני נעתר לבקשת צד ג'2 להארכת מועד להגשת הודעה לצד ד' כנגד צד ג'.1 . עם זאת , לאור קביעותיו של ביהמ"ש העליון בעניין רע"א 2237/12 שירותי בריאות כללית נ' מוחמד טוויל ואח' מיום 14.6.2012 מומלץ לב"כ צד ג'2 לבחון בשנית את בקשתו האמורה , נוכח האפשרות לבחון את שאלת אחריותם של כלל הצדדים בתיק גם בהתאם להוראת סעיף 84 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) . אי לכך , רשאי צד ג'2 להגיש את ההודעה לצד ד' עד ליום 2.9.2012 .

עם השלמת ההליכים המקדמיים תוגש הודעה מטעם ב"כ הצדדים בצירוף רשימת מועדים מוסכמים (בימי שלישי בלבד) לצורך קיום דיון מוקדם . הצדדים יודיעו במסגרת הודעתם ההדדית , האם הינם מסכימים להצעת ביהמ"ש למינוי מומחה מוסכם מטעם ביהמ"ש אשר יחווה את דעתו ביחס לסוגיות הרלוונטיות לתיק זה .

ניתנה היום, כ"ח תמוז תשע"ב, 18 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף בטחיש
נתבע: מועצה מקומית מסעדה
שופט :
עורכי דין: