ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יואל ברקוביץ נגד שמשון אברמוב :

בפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובעים

יואל ברקוביץ

נגד

נתבעים

  1. שמשון אברמוב
  2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

בהתאם לסמכותי שלפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות"), לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה רפואי, בתגובה על הבקשה ובמסמכים הרפואיים שצורפו וכן אני מחליט כך:

עמדת התובעים
התובעים מבקשים למנות מומחים בתחומים: אורטופדיה , פסיכיאטריה

עמדת הנתבעים
הנתבעים מתנגדים לבקשה

הכרעה

ממונים מומחים בתחומים הבאים: האורטופדיה והפסיכיאטריה.

לאחר ששוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדיה עקב תאונת הדרכים מושא התביעה (ראו למשל: מכתב שחרור ממיון מיום 6/07/2011 וכן הודאת הנתבעת כי אין חולק על העובדה כי קיימת נכות בתחום האורטופדי – כפי שעולה מהתשובה לבקשה למינוי מומחים), תאונת דרכים מיום 6/07/2011, אני ממנה בזאת את פרופ' מאיר ניסקה מביה"ח מאיר בכ"ס כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה.

בנוסף ולאחר ששוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הפסיכיאטרי עקב תאונת הדרכים מושא התביעה (ראו למשל: חוו"ד יועץ מהמרכז הרפואי רעות מיום 17/09/2011 וכן מעקב טיפול פסיכולוגי במרכז הרפואי רעות מאותו תאריך), תאונת דרכים מיום 6/07/2011, אני ממנה בזאת את ד"ר אמירה אור נייד 050-6320953 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה.

הנפגע ובעלי הדין ימציאו למומחים מסמכים עפ"י הוראות תקנה 8 לתקנות, כאשר תשומת לב הצדדים והמומחים לאיסור שבתקנה 8(א) סיפא בדבר הגשת מסמכים הכוללים חוות דעת רפואית.

המומחים מתבקשים להתחיל בבדיקה בעוד 60 יום מהיום.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:
האם נותרה לנפגע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מן התאונה, ואם כן – באיזה שיעור. המומחים מתבקשים להתייחס לשאלת הקשר בין התאונה לבין מצב הנפגע במועד הבדיקה.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו הרפואי של הנפגע בעתיד.
האם הנפגע סובל ממגבלות תפקודיות בעקבות הנכות הרפואית הנ"ל, וזאת במיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה הנפגע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד בשל הנכות הרפואית הנ"ל, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

ככל שהמומחים אינם זמינים לבדיקה ולהגשת חוות דעת במועד ו/או ככל שקיימת מניעה אחרת מצד המומחים מלפעול עפ"י החלטת מינוי זו, יודיעו על כך מיידית לבית המשפט.

שכר טרחת המומחה בתחום האורטופדיה יהיה בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ.

שכר טרחת המומחה בתחום הפסיכיאטריה יהיה בסך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בנסיבות העניין, נוכח התיעוד שהוצג, אופי הפגיעה ונסיבותיה, אני מורה כי הנתבעים ישאו, כמימון ביניים, בשכ"ט המומחה וכן בעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות. שכה"ט ישולם ע"י הנתבעים ישירות למומחה, בתוך 30 יום מיום קבלת דרישת תשלום מהמומחה. השאלה על מי מהצדדים יוטלו באופן סופי שכ"ט המומחה ועלויות הבדיקות הנ"ל תיבחן, במידת הצורך, בהמשך ההליכים בתיק.

הוראות המשך דיוניות

בהמשך להוראות הדיוניות הראשוניות שניתנו בהחלטה הראשונה בתיק (בדבר הליכים מקדמיים), ניתנות הוראות דיוניות משלימות, כמפורט להלן:

התובעים יגישו לתיק ובמישרין לנתבעים תחשיב נזק, בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית, וזאת בתוך 30 יום מיום מיום שיקבלו את אחרונת חוות דעת המומחים שמונו, כאשר הנתבעים יגישו תחשיב הנזק כאמור מטעמם בתוך 30 יום מיום קבלת תחשיב הנזק מטעם התובעים, לתיק וכן במישרין לתובעים.

מובהר, כי, עפ"י סדרי העבודה העכשוויים בבית משפט זה, תיק פלת"ד ייקבע ויידון בפני שופט רק לאחר שהושלמו בו כל ההליכים המקדמיים, רק לאחר שהוגשו בו כל חוות דעת המומחים שמונו (או שהוגשו כל מסמכי קביעת דרגת נכות עפ"י דין) ורק לאחר שהוגשו בו כל תחשיבי הנזק מטעם כל הצדדים. עד לאותו שלב, התיק יידון ע"י רשם, כאשר רשם אינו עוסק בשאלות במישור החבות, ככל שישנן, ובשלב זה גם אינו עוסק בהצעות פשרה מטעם ביהמ"ש.

בעלי הדין מתבקשים להגיש בתוך 10 ימים מיום הגשת תחשיב הנזק מטעם הנתבעים הודעה משותפת, חתומה ע"י כל בעל הדין, באם הגיע כבר בפועל אותו שלב דיוני, כך שניתן יהיה להעביר המשך הטיפול בתיק לשופט. ככל שהצדדים לא יגישו הודעה כאמור במועד הנ"ל, יוחזקו הצדדים כמי שהשלימו את כל ההליכים המקדמיים, על כל המשתמע מכך!

מבוטלים כל דיון או תזכורת פנימית הרשומים בפניי בתיק, ובמקומם תירשם תזכורת פנימית בפניי ליום 30/01/2013.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים שמונו בהחלטה זו (למומחים תשלח המזכירות גם טופס מינוי כנהוג).

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ב, 16 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יואל ברקוביץ
נתבע: שמשון אברמוב
שופט :
עורכי דין: