ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלילי נגד פורמבה :

18


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 005967/06

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

08/04/2009

בעניין:

גלילי מעיין

ע"י ב"כ

עו"ד גלילי תומר

התובעת

- נ ג ד -

1 . פורמבה אלי

2 . הפועל גבעת ברנר

3 . המועצה האזורית ברנר

4 . כלל חברה לביטוח בע"מ

5 . המגן חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

1, 3, 5. עו"ד ירון אילן

הנתבעים


החלטה

1. בהמשך להודעת ב"כ הצדדים ולנוכח הפער בין חוו"ד המומחים מטעמם, איני רואה מנוס ממינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי.

אשר על כן- הנני ממנה את ד"ר שלום שטהל כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה").

2. המומחה יואיל לחוות את דעתו בעניין מצבה הרפואי של התובעת שנפגעה לטענתה בתאונה נשוא התביעה מיום 09/06/98 (להלן: "התאונה") ולקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונות התובעת והטיפולים שעברה- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל. הכל,- בשים לב אף לעברה הרפואי של התובעת, ככל שקיים, כפי שיוצג בפניו ע"י הצדדים.

בנוסף- מתבקש המומחה להואיל ולהתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים,

*** ו/או לפרוטוקול וועדה רפואית של המל"ל, כמו גם לעברה הרפואי של התובעת, ככל שקיים כזה, בהתאם למסמכים הרפואיים שיועברו לעיונו.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקש המומחה לבחון כבר עתה את זהות הצדדים ולהודיע לבית המשפט, למקרה שקיימים/היו קיימים קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא.

ב"כ הצדדים מתבקשים אף הם לבחון את זהות המומחה ולהודיע האם קיימת מניעה שמקורה בקשרי עבודה והיכרות אישית כאמור, שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים. בסיום ההליך יוכל כל צד להעלות את טענותיו בענין זה.

הנ"ל ישולם על ידי הצדדים עצמם או באמצעות באי כוחם למומחה טרם הבדיקה וכתנאי לקיומה. תשומת לב המומחה מופנית לכך כדי למנוע לאחר מכן עיכובים במשלוח חוות-הדעת.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה כבר עתה, יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, ויידע את ב"כ הצד שכנגד בדבר מועד הבדיקה, כדי לאפשר העברת חומר רפואי מטעמם מבעוד מועד.

המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בהקדם האפשרי.

6. הצדדים יעבירו למומחה בתוך 15 יום את כל המסמכים הרלבנטיים, לרבות בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך הטיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת.

התובעת תעמוד לכל בדיקה אליה תופנה על ידי המומחה, לרבות בדיקות עזר, בדיקה נוירופסיכיאטרית- ככל שתדרש ואף ימציא למומחה את כל המסמכים הרלוונטים לתחום הנפשי שיתבקשו על ידו, ובכלל זה- מסמכים מבית הספר וממקומות נוספים. הכל- בהקדם, ללא דיחוי וטרם הבדיקה.

7. עם קבלת חווה"ד יגישו הצדדים עדכון לתחשיבי נזק כדלקמן: התובעת- עד ליום 01/08/09 והנתבעות- עד ליום 22/08/09; הגשת תחשיב נזק ע"י צד כלשהו אינה מותנית בקבלת תחשיב הנזק של משנהו. תחשיבי הנזק יהיו מגובים באסמכתאות ויכללו התיחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 79א'.

8. בשלב זה איני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים, וזאת- כדי שלא להכביד על הצדדים. אבקש אני, עם זאת, שתחשיבי הנזק יהיו מפורטים.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב - יושלמו הדדית, בתוך 21 יום מהיום.

10. ככל שחוות-הדעת לא תהא מוכנה במועד שיאפשר הגשת תחשיבים מבעוד מועד וקיום דיון ענייני לגופו של ענין - יגישו הצדדים מבעוד מועד בקשה מתואמת, באמצעות ב"כ התובעת.

התיק נקבע לתזכורת פנימית ובדק תחשיבים ליום 23/08/09.

11. ימי העיצומים, השביתות ופגרות בתי-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תואיל לשלוח לצדדים ולמומחה את העתק החלטתי באמצעות הדואר, עם אישור

מסירה.

ניתנה היום י"ד בניסן, תשס"ט (8 באפריל 2009), בהעדר.

ריבה שרון, שופטת

005967/06א 126 אפרת