ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צח כהן נגד אור-אורלי קניונים בע"מ :

בפני כבוד השופטת מיכל לויט, שופטת בכירה
המבקשת:
אור-אורלי קניונים בע"מ

נגד

המשיב:
צח כהן

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 3.11.2011 על-ידי כבוד הנשיא מיכאל שפיצר.

2. טרם דיון לגופו של עניין נעיר כי עם מינויו של כבוד הנשיא שפיצר, אשר נתן את פסקי הדין בתיק, למנהל בתי המשפט , נתבקשו הצדדים להודיע אם מוסכם עליהם שהחלטה בבקשה תינתן על ידי גורם שיפוטי אחר. המשיב נתן הסכמתו והמבקשת לא הגיבה.
בשים לב לכך שבתיק לא נשמעו הוכחות, מצאתי להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק כבוד הנשיא שפיצר לדון בו, בהתאם לתקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

ואלו העובדות הצריכות לעניין:

3. ביום 11.9.2011 הגיש המשיב תביעה נגד המבקשת בשל זכויות המגיעות לו לטענתו עקב תקופת עבודתו אצל המבקשת וסיומה.

4. המבקשת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף מסירה ביום 16.9.2011, לא הגישה כתב הגנה ולפיכך ניתן פסק דין על יסוד כתב התביעה.

5. כעת מונחת בפני הבקשה לביטול פסק הדין, אותה נימקה המבקשת כדלקמן:
א. המבקשת טוענת כי מעולם לא קיבלה לידיה את כתבי בי-הדין וכי נודע לה על קיום התביעה ופסק הדין רק עם קבלת אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל אצל בא-כוחה הקודם, ביום 6.3.2012.
ב. המבקשת אינה מכחישה שהועבר אליה העתק של אישור בדבר מסירת כתב בי-הדין המעיד על מסירתו למיופה כוח של הנמען הרשום, היא המבקשת, אולם מציינת כי דבר הדואר לא התקבל על ידה ומכל מקום, לא ניתן לדעת אם כלל דרישה להגשת כתב הגנה.
ג. המשיב נהג בחוסר תום לב שעה שלא העביר אליה העתק בקשתו למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
ד. המבקשת טוענת כי גם אם לא יתקבלו טענותיה לפיהן לא הוגש כתב הגנה "כתוצאה מההתנהלות חסרת תום הלב של המשיב ו/או טענות אנוש אצל המבקשת", הרי שבידה גם טענות הגנה טובות שמכוחן יש להורות על ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת בית הדין.

6. המשיב התנגד לבקשה מטעמים כדלקמן:
א. בקשת המבקשת רצופה הטעיות. היא אינה טוענת בפה במלא כי כתבי בי-הדין לא נמסרו בידה ובמקום אחד טוענת כי נמסרה לה הדרישה להגשת כתב הגנה, בעוד שבמקום אחר טוענת שלא נמסרה לה דרישה כאמור.
ב. אישור המסירה שהוגש לבית הדין נושא חותמת של המשיבה. כלומר, אין ספק שכתב התביעה נמסר לה.
ג. אף פסק הדין נמסר למבקשת כבר ביום 18.11.2011, ואישור המסירה שבוצעה על ידי בית הדין נושא אף הוא את חותמת המבקשת.
ד. עולה, כי אף הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור, בחלוף למעלה מ-30 ימים בהם ניתן להגיש בקשה לביטול.
ה. המבקשת זילזלה בהליך השיפוטי ובבית הדין, וחרף שבוצעו מסירות כדין בחרה שלא להגיב עד למועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל בעניינה. לפיכך, התבקש להורות על הותרת פסק הדין על כנו תוך השתת הוצאות.

7. ראשית אעיר כי לא הוגשה בתיק בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה ולפכיך אין מקום לטענות המבקשת בדבר חוסר תום לבו של המשיב. פסק הדין בתיק ניתן בחלוף המועד שנקצב להגשת כתב ההגנה על ידי המבקשת, ומשהמשיב העביר העתק אישור מסירה לבית הדין אשר הצהיר כי כלל גם דרישה להגשת כתב הגנה.

8. שנית, עיון בתיק מעלה כי אמנם בוצעו מסירות כדין של כתב התביעה ושל פסק הדין, ואלו נמסרו למבקשת.

9. תקנה 50 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, (להלן: "התקנות)")קובע כדלקמן:
"בעל דין שלא הגיעה לידיו ההודעה במועד האמור בתקנה 47 או שלא התייצב לדיון ובית הדין דן שלא בפניו - רשאי, לא יאוחר משלושים ימים לאחר שהומצאו לידיו פסק הדין או ההחלטה האחרת, לבקש ביטולם ועיכוב הוצאתם לפועל".

10. עיון באישורי המסירה אינו מותיר מקום לספק כי פסק הדין התקבל על ידי המבקשת כבר יום 18.11.2011, אולם המבקשת בחרה להמתין רק עד לקבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל עד להגשת בקשת הביטול. התנהלותה זו עולה כדי זלזול בהליכים המתנהלים בערכאה זו.

11. הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור רב. אף המבקשת מודעת לכך, שעה שהיא מבקשת גם כי תינתן לה הארכת מועד להגשת הבקשה על פי תקנה 125 לתקנות. המבקשת אף טוענת טענות סותרות בדבר קבלת כתבי בי-הדין לידיה, אך כפי שציין המשיב אמנם אינה טוענת בפה מלא כי לא קיבלה את כתבי בי-הדין. לא ניתן כל הסבר, נימוק או התייחסות כלשהי לקיומן של חותמות המבקשת על אישורי המסירה הקיימים בתיק ואף המצהיר מטעם המבקשת לא התייחס לכך, למעט אמירה כללית כי אף אם כתבי בי-הדין התקבלו אצל המבקשת, הרי שלא הועברו אליו כמנהל המבקשת או לגורם רלוונטי אחר.

12. כאמור, המבקשת הוסיפה לבקשתה לביטול פסק הדין גם בקשה להארכת מועד. בית הדין רשאי להאריך את המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין "מטעמים מיוחדים שיירשמו" (תקנה 125 לתקנות בית הדין). כבר נפסק כי אין בנמצא, בחוק או בפסיקה, רשימה סגורה של טעמים העולים כדי "טעם מיוחד". ספק אף אם ניתן לגבש נוסחה נוקשה אשר כוחה יפה לכל המקרים. אשר על כן, יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו הוא (עא"ח (ארצי) 56/05 איתן – הילטון תל אביב בע"מ, (לא פורסם, 23.5.2005)).

13. במתן משקל לסיכויי ההגנה של המבקשת, סברתי כי יש מקום להורות על מתן הארכת מועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין עד למועד הגשתה, חרף הנסיבות וקיומם של אישורי המסירה. זאת, לנוכח המחלוקות העובדתיות והמשפטיות שמעלה המבקשת, אשר יש בהן כדי להקנות לה סיכויי הגנה. מבלי שאביע עמדה לגופו של עניין, אצביע על המחלוקת בדבר תחולת ההסכם הקיבוצי בענף השמירה על עבודת המשיב, שלטענת המבקשת היה עובד ניקיון ולא עובד שמירה. כמו כן, יש מקום להצביע על המחלוקת בדבר זכאותו של המשיב לדמי חגים, שכן לטענתה המבקשת היה עובד במשכורת חודשית ולא עובד בשכר שעתי כטענתו.

14. מכל האמור ולאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, בחרתי ליתן משקל למדיניות בית הדין להעדיף הכרעה לגופו של ענין מקום בו ניתן לפצות את הצד השני. לפיכך, החלטנו להיעתר לבקשה ולבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד על פי שיקול דעת בית הדין.

15. פסק הדין יבוטל, איפוא, יחד עם זאת, וכדי לאזן את זכויות המשיב – בפרט לנוכח הנסיבות המפורטות לעיל, תשלם המבקשת למשיב סך 2,500 ₪ בגין הוצאות הבקשה. אלו ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שלא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

16. כתב הגנה יוגש עד ליום 1.8.2012.

17. המזכירות תקבע את התיק לדיון מוקדם על פי הסבב.

ניתנה היום, ‏ז' תמוז תשע"ב, 27 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צח כהן
נתבע: אור-אורלי קניונים בע"מ
שופט :
עורכי דין: