ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שטרן(המנוח) נגד נסים לוי :

לפני כבוד השופט אבי פורג

תובעים

1. שרה שטרן (המנוח)

2. צפורה גיל

3. שמואל שטרן

4. שלמה שטרן

נגד

נתבעים

1. נסים לוי

2. הראל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 19 נובמבר 2012 בשעה 08:40 בפני כבוד השופט אבי פורג.

ובמטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי עד 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום .

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

3 .הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך. הנתבעים יגישו חוות דעת אקטוארית לעניין נזקי התלויים/היורשים לפי שיטת הידות, ולעניין הניכויים.
תצהירי עדות ראשית והתחשיבים מטעם התובע יוגשו תוך 90 יום מהיום, תצהירי הנתבעים ותחשיביהם יוגשו תוך 120 יום מהיום.

4. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם, זאת גם באם הנתבעות תודענה "כמקובל" כי בכוונתן להגיש תצהירי חוקרים מבלי שהגישום במועד. על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעות גם אם הם לא נערכו ע"י אותו חוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעות אין מקום כי החוקר יתייצב לחקירה ביחד עם כל דוחות החקירה, שכן, לעניות דעתה, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם - תגיש הנתבעת בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיה. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר לדעת הנתבעת אין מקום לחושפם.

5. בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת התצהירים בצרוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצרוף תמצית מעדותו , ככל האפשר.

6. צד המתנגד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, או ממועד קבלת החלטתי זו, לפי המועד המאוחר יותר, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי המוצגים.
היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות – יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד אשר יהא רשאי להגיב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

7. מוצע לצדדים לשקול סיום הסכסוך בדרך של ס' 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב)
התשמ"ד – 1984.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתנה בהעדר היום: 27 יוני 2012 ז' תמוז תשע"ב.

_______________
שופט אבי פורג


מעורבים
תובע: שטרן(המנוח)
נתבע: נסים לוי
שופט :
עורכי דין: