ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יארא הסעות וטיולים בע"מ נגד בנק הפועלים - סניף הגן הטכנולוגי :

בפני כבוד השופט עודד שחם

מערערת

יארא הסעות וטיולים בע"מ

על ידי עו"ד מרוואן עוואוודה

נגד

משיב

בנק הפועלים - סניף הגן הטכנולוגי

בית משפט השלום בירושלים

פסק דין

1. בפניי ערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981. עניינו של הערעור בהגבלת חשבונה של המערערת עד לחודש פברואר 2013. הבנק המשיב הגיש בקשה לסילוק על הסף. עניינה של החלטה זו בבקשה האמורה.

2. דין הבקשה לסילוק על הסף להתקבל. מן החומר שבפניי עולה, כי זהו ההליך השלישי שנוקטת המערערת ביחס לשיקים שלה שסורבו בחשבון הבנק שלה אצל המשיב. בהליך הראשון (עש"א 21659-02-11) קבע בית המשפט (כבוד השופטת ש' רנר, 23.10.11), כי מספר שיקים שפורטו בהחלטה האמורה, לא יובאו במניין השיקים המסורבים לעניין ההגבלה נשוא אותו הליך. בכך הערעור האמור התקבל חלקית. לגבי תשעה שיקים אחרים, אשר גם עליהם היתה מבוססת ההגבלה האמורה, הערעור נדחה, תוך התייחסות מפורשת של בית המשפט אליהם. תאריכי ההצגה השיקים האמורים היו 17.5.10 – 21.11.10.

3. בהליך נוסף (עש"א 6617-07-11) התקבל ערעור נוסף של המערערת על הגבלת חשבונה האמור, בגין שיקים אחרים. נקבע (כבוד השופט הבכיר י' שמעוני, 20.3.12) כי אין להביא בחשבון, במניין השיקים הרלוונטיים להגבלה, שיקים שמועד הצגתם היה 11.5.11. בית המשפט ציין בפסק דינו כי עיקר הערעור התמקד באותם שיקים. לגבי שיקים אחרים, 6 במניין, אשר מועד הצגתם היה 7.4.11 – 28.4.11, לא התקבל הערעור. בפסק הדין בערעור לא היה דיון מפורש בעניינם של אותם שיקים.

4. במצב זה, יש ממש בטענת הבנק בבקשתו לסילוק הערעור על הסף. מן התיאור לעיל עולה, כי הבנק היה רשאי לפעול על יסוד ההנחה, כי בתקופה הנדונה סורבו בחשבונה של המערערת כדין 15 שיקים. הבנק היה רשאי להניח גם, כי השיקים סורבו בלא שהיתה יתרה מספקת לכיסויים, ובלא שעומדת למערערת טענה כלשהי מבין אלה המנויות בחוק, המאפשרות שלא להביאם במניין השיקים המסורבים לצורך הגבלת החשבון. בין מועד הצגתו של השיק המוקדם מביניהם, ובין מועד הצגתו של המאוחר מביניהם, חלפה פחות משנה. במצב זה, גם בהינתן ההחלטות האמורות של בית המשפט, עולה כי יש בסיס להודעת הבנק על הגבלת החשבון בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי. עולה גם, כי יש ממש בטענת הבנק, כי דין הערעור להיות מסולק על הסף. לא מדובר, כטענת המערערת, בהגבלה חדשה על החשבון, הנובעת משיקים חדשים שסורבו. מדובר בהגבלה הנובעת מכך שלגבי 15 השיקים האמורים, לא התקבלו טענות המערערת כי אין להביאם במניין השיקים שסורבו לצורך הגבלת החשבון.

5. ודוק. בהחלטת כבוד השופטת רנר הנזכרת לעיל, נקבע מפורשות לגבי 9 שיקים כי טענות המערערת נדחו. בהחלטת כבוד השופט שמעוני צויין כי השיקים העיקריים בהם דנה הבקשה הינם 4 שיקים שמועד הצגתם היה 11.5.12. ניתן להבין גם מטיעוני בא כוח המערערת כי עיקר הדגש בהליך שבפניו הושם על שיקים אלה. במצב זה, הגם שאין לגבי השיקים האחרים הכרעה מפורשת בהחלטת כבוד השופט שמעוני, משלא נתקבלה החלטה על גריעתם, לא נתקבל ערעור המערערת לעניין זה.

6. המערערת טוענת כי על הבנק היה לשלוח הודעה על הגבלת חשבונה בפעם השלישית, לפי תקנה 6 לתקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981. אין בידי לקבל טענה זו. הבנק שלח למערערת הודעות על הגבלת חשבונה בשתי הזדמנויות קודמות. הוא שלח לתובעת, במענה לפנייתה, מכתב מיום 4.4.12, לפיו ההגבלה בחשבונה נותרה בעינה, גם בהמשך להחלטת כבוד השופט שמעוני. אכן, המערערת טוענת כי לא קיבלה מכתב זה. ברם, מדובר במענה לפנייה של המערערת. בנסיבות אלה, ניתן היה לצפות כי המערערת תפעל באופן יזום לבירור תגובת הבנק לפנייתה, מיום 20.3.12. נוכח כל האמור, אני קובע כי על הבנק לא היתה חובה לשלוח הודעה נוספת לפי תקנה 6 הנ"ל, ומכל מקום, יש לראות את המערערת כמי שידעה, או היתה יכולה וצריכה לדעת, על עמדת הבנק מיום 4.4.12.

7. אשר לטענת המערערת, כי היא רשאית לעורר עתה פעם נוספת טענות שהעלתה בשני ההליכים הנזכרים לעיל. לא אוכל לקבל טענה זו. המערערת נקטה בהליכי ערעור. טענותיה התקבלו באופן חלקי בלבד. ככל שלא התקבלו, בין נדחו במפורש, בין במשתמע, יש לראותן כטענות שמוצו, עם סיום הדיון בערעוריה. לא ניתן, במסגרת של הליך ערעורי חדש, לנהל עתה סבב נוסף של התדיינות, על בסיס של אותן טענות עצמן.

8. משכך, הבקשה לסילוק על הסף מתקבלת. המערערת תישא בהוצאות המשיב בהליך זה בסך של 2,500 ₪. לסכום זה אין לצרף מע"מ. הוא ישולם עד ליום 20.7.12.

9. ההחלטה המורה על עיכוב זמני של ההגבלה בחשבונה של המערערת מבוטלת בזה. עם זאת, בשים לב לאפשרות כי המערערת טעתה בסברה כי לצורך ביטול ההגבלה על חשבונה די בהחלטת כבוד השופט שמעוני על הוצאת 4 שיקים בלבד ממניין השיקים שסורבו בחשבון, ועל מנת לאפשר למערערת לכלכל צעדיה, תוקפו של הביטול יחל ביום 15.7.12.

ניתן היום, כ"ג סיון תשע"ב, 13 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יארא הסעות וטיולים בע"מ
נתבע: בנק הפועלים - סניף הגן הטכנולוגי
שופט :
עורכי דין: