ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארגון המורים בבתי נגד מבטחים מו :

1

בתי הדין לעבודה

בית דין איזורי לעבודה ת"א – יפו

עב 007373/02

בפני:

כבוד השופטת חנה טרכטינגוט

נ.צ. מר רפי בדט

18/11/2008

בעניין:

ארגון המורים -

בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות

ע"י ב"כ

עו"ד סטריקובסקי דורון

התובע

נ ג ד

1 . מבטחים -

מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים

ע"י ב"כ עו"ד שרון כפתורי

2 . מדינת ישראל

ע"י פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

רח' הנריטה סולד 1 ת"א 64924.

הנתבעות

פסק דין

1. פתח דבר -

לפנינו תביעתו של ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות (להלן:"ארגון המורים") להצהיר כי מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (להלן: "מבטחים") מפרה הסכם שנחתם בינה לבין ארגון המורים ביום 9/4/2000 (להלן: "הסכם הביטוח").

ענינו של הסכם הביטוח הוא ביטוח נכות קבוצתי לחברי ארגון המורים אשר נחתם בין ארגון המורים, מבטחים, מבטחים קרנות פנסיה בע"מ (להלן: "קרן הפנסיה החדשה") ושלוח חברה לביטוח בע"מ (להלן: "שילוח").

על פי ההסכם התחייבה מבטחים לממן ביטוח נכות מקצועית לחברי ארגון המורים בשילוח בשיעור שלא יעלה על 1.5% מדמי הגמולים המשולמים על ידו ועבור עובדי הוראה החברים בארגון המורים.

לטענת התובע התמורה אשר ניתנה על ידי ארגון המורים הינה הסכמתו לוותר על התחייבותה של מבטחים בהתאם להסכם מ-1962 להפעיל מחלקה אוטונומית לטיפול במורים.לאחר הפעלת ההסכם הורתה נתבעת 2 על הפסקת ההסדר הביטוחי.
ארגון המורים עותר לחייב את מבטחים בתשלום פיצוי שווה ערך להתחייבות מבטחים בהסכם הביטוח, ולחלופין להשיב את המצב לקדמותו כפי שהיה ערב חתימת הסכם הביטוח.

מלכתחילה הוגשה התביעה גם כנגד קרן הפנסיה החדשה אלא שצדדים אלה הגיעו להסדר פשרה.

העובדות הצריכות לעניין –

1.1 ביום 20/11/1962 נחתם הסכם בין קופת הפנסיה למורי בתי הספר התיכוניים בישראל (להלן: "הקופה") לבין מבטחים (הוא נ/1) לפיו הסכימו הצדדים כי כל חברי הקופה יצורפו למבטחים.


סעיפים 9 ו-10 ל-נ/1 הרלבנטים לעניננו קובעים:


" 9 עם חתימת הסכם זה, תוקם מחלקה אוטונומית במסגרת "מבטחים" לטיפול בעניני חברי "הקופה" לניהול חשבונותיהם האישיים ולאישור הלואות לחברי "הקופה" ולמוסדות (בתי ספר); סמכויות מחלקה זו תהיינה זהות לסמכויות סניף "מבטחים" ירושלים. כדי למנוע ספק מוסכם ומוצהר בזה, כי החלטות מחלקה זו חייבות להיות בהתאם לתקנות "מבטחים" וההנחיות הכלליות של הנהלים "מבטחים" וטעונות אישורה.
10 בראש המחלקה הנזכרת בסעיף 9 דלעיל תעמוד הנהלה שתהיה מורכבת מבאי כוח "מבטחים", ב"כ חברי "הקופה" וב"כ בעלי בתי הספר התיכוניים במספר שווה מכל צד; "הקופה" תודיע להנהלת "מבטחים" בכתב מספר ושמות באי כוחם בהנהלה הנ"ל והנהלת "מבטחים" תאשרם.

1.2 במהלך השנים פעלה בקומה ראשונה של בנין בו שכן סניף מבטחים בירושלים מחלקה מיוחדת (להלן: "סניף המורים") אשר שירתה עובדי הוראה בלבד. החל משנת 1995 שירת סניף המורים גם את ציבור המורים שבוטחו בקרן הפנסיה החדשה.

1.3 לקראת סוף שנות ה-90 ביקש ארגון המורים לבטח את חבריו בביטוח נכות מקצועית והציע כי ממון הביטוח יעשה על ידי מבטחים באמצעות הפחתת עלויות מתוך השירותים שניתנים לחברי ארגון המורים וזאת באמצעות ביטול סניף המורים.

1.4 ביום 9/4/2000 נחתם הסכם הביטוח.

ארגון המורים טוען כי בד בבד עם ההסכם לביצוע ביטוח נכות ומימון הפרמיה נחתם הסכם נוסף בו נתן ארגון המורים הסכמתו לסגירת סניף המורים בירושלים בתמורה למימון הפרמיה הנ"ל.

מבטחים כופרת בהסכם הנוסף במסגרתו ויתר ארגון המורים על סניף המורים בתמורה להסכם הביטוח.

1.5 על פי הסכם הביטוח ובהתאם להחלטת דירקטוריון מבטחים תוקפו וישומו של הסכם הביטוח הותנה באישור הגורמים המוסמכים במבטחים ואגף שוק ההון במשרד האוצר. (נספח א' לתצהיר צימרמן).

1.6 הממונה על אגף שוק ההון בביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן: "הממונה") הורה למבטחים להמנע מישום ההסכם.

1.7 בין מבטחים לבין נציגי הממונה התנהל מו"מ במהלכו המשיכה מבטחים להעביר דמי ביטוח לשילוח.

הממונה אפשר למבטחים להמשיך בישום הסכם הביטוח ולהעביר את דמי הביטוח לשילוח עד לחודש יולי 2001.

1.8 הממונה לא נתן אישור להמשך הביטוח לאחר מועד זה ומכאן התביעה.

2. מטעם ארגון המורים העידו רן ארז יו"ר הנהלת ארגון המורים ודירקטור במבטחים ורושדי חסקיה אשר כהן במועדים הרלבנטיים לתביעה כחבר הנהלת ארגון המורים ויו"ר מחלקת הפנסיה והגמלאות בארגון המורים.

מטעם מבטחים העידה כמי צימרמן, מנהלת אגף הפנסיה במבטחים.

מטעם המדינה העיד ניר כהן, משנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון.

3. טענות ארגון המורים –

3.1 ההסכם לסגירת סניף המורים משולב עם ההסכם למימון פרמית ביטוח נכות על ידי מבטחים.

3.2 בטוח הנכות בחברת הראל שילוח הושג בתיאום ועל דעת גורמים שכיהנו אותה עת באגף שוק ההון.

3.3 אין מדובר בעסקה חריגה בכספי מבוטחים אלא בעסקה מסחרית.

שימוש בכספי החסכון בעלויות תפעול סניף המורים למטרה שונה מממון ביטוח הנכות הינה עשית עושר ולא במשפט בכספי המורים המבוטחים.

3.4 עמדת נתבעת 2 באשר לפוליסה או להסדר מימונה לא יכולה להביא לתוצאה כי גם יופסק הביטוח וגם יחוסל סניף המורים בירושלים.

3.5 ארגון המורים זכאי לפיצוי כספי השווה לחסכון הכספי שזכתה מבטחים עקב סגירת סניף המורים, או לחלופין פתיחת סניף המורים שיאיש 26 משרות כפי שהיה טרם סגירתו.

3.6 המועד הנכון לבדיקת המצב המשפטי הוא המועד בו הופסק מימון הביטוח ולכן אין מבטחים יכולה להתלות בשינוי המצב החוקי. לא הוכח כי בשנים 2003-2000 היתה קיימת הוראה שאסרה על מימון פרמית נכות לעובדים מכספי ניהול קרנות הפנסיה.

3.7 סניף המורים מנה 26 עובדים, לעומת המצב היום בו הטיפול במורים מבוצע על ידי 3-2 עובדים בסניף ירושלים. ריכוז הטיפול במורים בסניף אחד עניינו לא המיקום אלא המיומנות שכן למורים ייחודיות.

4. טענות מבטחים –

4.1 הסעדים הנדרשים בתביעה נוגדים את הוראות הדין וחורגים מהוראות תקנון קרן הפנסיה, שכן מטרתם הינה לאכוף את קרן הפנסיה להעניק זכות עודפת ויחודית לעובדי הוראה שמבוטחים בקרן הפנסיה ע"ח כלל מבוטחי הקרן תוך הפרת עקרון השיוויוניות ויצירת אפליה פסולה בינם לבין יתר המבוטחים בקרן הפנסיה.

4.2 מעולם לא נחתם בין מבטחים לבין ארגון המורים כל הסכם במסגרתו ויתר ארגון המורים על קיומה של המחלקה האוטונומית למורים בתמורה לרכישת ביטוח נכות.

4.3 על פי הסכם הביטוח תוקפו וישומו של הסכם הביטוח הותנה באישור הגורמים המוסמכים במבטחים ואגף שוק ההון במשרד האוצר.

ביום 17.5.2000 אושר ההסכם על ידי דירקטוריון מבטחים, מותנה באישור האוצר, אלא שהאוצר לא אישר את ההסכם והורה למבטחים להימנע באותה עת מישומו. לאחר מכן אפשר האוצר את המשך תשלום דמי הביטוח עד לחודש יולי 2001. ממועד זה לא אישר האוצר להמשיך לפעול על פי הסכם הביטוח למרות פניות של מבטחים.

4.4 משהתנאי המתלה את קיומו של הסכם הביטוח לא התקיים לא ניתן לקיים את ההסכם.

4.5 המחלקה האוטונומית למורים בסניף ירושלים לא נסגרה מעולם והיא קיימת וממשיכה לפעול.

4.6 התחיבות מבטחים במסגרת הסכם 62 הוא כלפי "הקופה" ולא כלפי ארגון המורים.

אך בין כך ובין כך הרי שהתחיבותה של מבטחים על פי הסכם 62 הוא להקים מחלקה אוטונומית לענייני המורים.

מחלקה זו קיימת במרחב ירושלים ומעניקה שירות לציבור המורים. אין כל התחייבות מבחינת מבטחים למצבת כח אדם מסויימת.

ארגון המורים לא הוכיח כי קיימת פגיעה בטיב השירות שניתן על ידי מבטחים לציבור עובדי ההוראה.

4.7 צמצום מצבת כח אדם במחלקה האוטונומית למורים עד כדי 10 משרות מקורה בהפחתת היקף פעילות המחלקה, שכן לאור הפרדת קרנות הפנסיה הותיקה והחדשה הופחתו מספר המבוטחים במחלקה ב-60%.

משכך אין מקום לטענת ארגון המורים כי מבטחים התעשרה שלא כדין או שנהנתה "מפירות הפרי האסור".

4.8 התחייבות מבטחים על פי הסכם הביטוח לא מעוגנת בתקנון ומקנה זכויות חריגות לקבוצת עובדים מסויימת ולכן מבטחים מנועה מלקיים את הוראותיו.

4.9 פוליסת הביטוח לא אושרה על ידי המפקח על הביטוח.

4.10 יש לסלק את התביעה על הסף בהעדר כימות; העדר יריבות שכן אם קיים צד שניזוק הרי אלה ציבור המורים ולא התובע; העדר סמכות עניינית, שכן בית הדין לעבודה נעדר סמכות עניינית לפסיקת פיצוי כספי ביחסים שבין ארגון המורים לקרן הפנסיה .

5. טענות המדינה –

5.1 הלכה היא כי הוראות תקנון הקרן גוברות אל מול הוראות שנקבעו בהסכם אחר.

כלל זה נובע מהוראות דין ומהפסיקה.

5.2 החלטת הממונה על שוק ההון שלא לאשר את הסכם ביטוח נכות מקצועית לחברי ארגון המורים הינה סבירה מעוגנת בדין ובפסיקה ולכן בית הדין לא יתערב בה.

נימוקי ההחלטה הם:

ההסכם נוגד את עקרון השיוויון בין המובטחים; לא הוכח כי ההסכם חוסך עלויות למבוטחים, מה עוד שמבטחים שלחה לממונה 3 תחשיבי עלויות שונים ויתירה מכך יש בו כדי להטיל עלויות נוספות; ההסכם מערב באופן לא תקין בין מבטחים הותיקה למבטחים החדשה; גם אם יש בסגירת המחלקה האוטונומית התיעלות וחסכון, משהסגירה לא פוגעת בשירות אין מקום להענקת פיצוי לתובע; ההסכם מעניק העדפה חורגת לקבוצת עמיתים.

5.3 הפוליסה לא אושרה על ידי המפקח על הביטוח.

5.4 אין לגיטימיות להנחה שסכומי כסף במבטחים היו מוקצים עבור חברי ארגון המורים ולפיכך גם לא לטענה כי הכסף שמימן את סניף המורים שייך לארגון המורים.

5.5 ההחלטה אם לקיים מחלקה אוטונומית במסגרת סניף או באופן אחר הינה החלטה ניהולית של מבטחים. גם כיום עוסקים 10 עובדים לפחות בסניף מבטחים בירושלים בטיפול המורים.

5.6 מבטחים מחוייבת לפעול ככל יכולתה לצמצם בהוצאותיה הבלתי נחוצות ואכן מאז ראשית שנות ה-90 צימצמה מצבת כח האדם כ-850 עובדים ונסגר אף סניף לעובדי התעשיה האוירית.

5.7 ארגון המורים לא השכיל להצביע על מקור זכותו לקבל 1.5% מדמי הגמולים של עובדי ההוראה, המועברים למבטחים. לארגון המורים לא קמה כל זכות לפיצוי מעצם העובדה שהסכם הביטוח לא הופעל. יש לדחות את הנסיון של ארגון המורים לנכס לעצמו את הכספים שמבטחים היתה מעבירה לחברת הביטוח.

5.8 לא הובאה כל ראיה שעלות סניף המורים שנסגר הינה בגובה של 1.5% מדמי הגמולים של המורים.

5.9 לא הוכח כי סגירת סניף המורים גרם לנזק כלשהו לארגון המורים ו/או למי מחבריו.

6. דיון והכרעה –

השאלה הראשונה הטעונה הכרעה הינה האם הסכמת ארגון המורים לסגירת סניף המורים היתה בתמורה להסכם הביטוח.

לטעמנו התשובה לכך חיובית וברורה והיא עולה מהמסמכים השונים.

במכתב מיום 24/6/2000 כותב רו"ח רמי דיין אל מנכ"ל מבטחים [נספח 1 לתצהיר ניר כהן] "מהסכם זה עולה כי הארגון משחרר את מבטחים ממחויובותה על פי סעיפים 9 ו-10 להסכם משנת 1962, דהיינו המחלקה האוטונומית שהפעילה מבטחים לטיפול במורים מבוטלת ובתמורה ישאו מבטחים והחברה המנהלת בעלות דמי הביטוח של הנכות המקצועית למורים, ובלבד שעלות זו לא תהיה גבוהה מ-1.5% מדמי הגמולים המשולמים על ידי המורים למבטחים ו"למבטחים יותר" יחדיו".

כמו כן על פי ת/2 הוא מכתב מיום 23/9/2001 החתום ע"י עו"ד חנה גרבל ושי כהן משנה למנכ"ל אל מר רמי דיין נאמר:

"אנו חוזרים על הבהרותינו כי הרחבת הביטוח הפנסיוני לעמיתי הקרן הותיקה נעשתה כתחליף לויתורים על סניף בהסכם הקיבוצי אשר יושם הלכה למעשה במשך כ-40 שנה. לעניין הבדיקה הכללית, אנו העברנו לבידקתכם את כל המסמכים של התוכנית הכלכלית בפגישה שהתקיימה במשרדכם בחודש יוני 2000".

מבטחים התנגדה להגשת המסמך שנערך על ניר לוגו של קרנות פנסיה שכן לטענתה ומדובר בקרנות נפרדות.

המסמך התקבל שכן מכתב זה מהווה תשובה למכתב אשר נשלח למר אטיאס מנהל מבטחים ואשר צורף לתצהיר צימרמן; מבטחים הודתה כי הקרן החדשה נוהלה באותה עת על ידי הקרן הותיקה ועניינו של המסמך התיעלות וחסכון כתוצאה מויתור על סניף המורים אשר פעל במשך 40 שנה ולפיכך אין ספק כי הוא מתייחס למבטחים (מה גם שמתוך לשונו הוא עוסק בעמיתי הקרן הותיקה).

עוד יש להוסיף כי מבטחים לא הכחישה את הטענה כי ויתור על סניף המורים מהווה תמורה להסכם הביטוח בתשובתה להמרצת פתיחה.

7. כמו-כן יש להסיר אבן נגף נוספת והיא טענת מבטחים לפיה נ/1 נערך בין מבטחים לבין הקופה ולפיכך ארגון המורים ממילא אינו יכול לוותר על זכות אשר הוענקה לקופה ולא לו.

אלא שגם טענה זו דינה להידחות.

העיד רן ארז ועדותו לא נסתרה כי הגם שארגון המורים לא היה צד באופן פורמלי להסכם, הרי שהקופה הוקמה, טופלה ונוהלה על ידי ארגון המורים, היתה מיוחדת לארגון המורים, וביטחה רק את ארגון המורים. [פרוטוקול מיום 29/3/2007 עמ' 2 ש' 25-22].

במו"מ לקראת חתימת הסכם הביטוח ולאחר שהממונה על שוק ההון התערב, לא העלתה מבטחים טענה כי ארגון המורים לא מוסמך היה לוותר על זכות שלא הוענקה לו משלא היה צד להסכם.

לפיכך אין מקום לטענה זו גם בשלב זה.

8. אלא שהגם שמקבלים אנו כי הויתור על סניף המורים היווה תמורה להסכם הביטוח הרי שאין בביטול הסכם הביטוח בנסיבות שתוארו כדי להעניק לארגון המורים פיצוי כלשהו או כדי להקנות לו זכות להשיב את המצב לקדמותו, ונפרט.

9. מבטחים הינה קרן פנסיה חברתית. שיטת הפנסיה שביסוד קרנות הפנסיה החברתייות, מקורה בהסכמה חברתית. העקרונות המנחים של השיטה הם עקרון ההדדיות, עקרון הביטוח הקבוצתי – שיתופי, עקרון השוויון , הגשמת המטרה הסוציאלית של מתן פנסיה, תוך התחשבות בטובת כלל מבוטחי הקרן.

על חשיבות עקרון השוויון בקרנות הפנסיה הותיקות נאמר:

"עקרון השוויון ועקרונות הביטוח ההדדי, הקבוצתי והשיתופי מצויים בליבה של שיטת הביטוח של קרנות הפנסיה החברתיות, משמעות עקרונות אלה הוא, שכל חבר זכאי לזכויות ותק בחובות הקבועות בתקנון הקרן, המהווה חוזה רב-צדדי החל על כלל חברי הקרן ומונע הפליה בין עמית לעמית.

כך בקרות אירוע המזכה זכאים עמיתים בעלי נתונים זהים, דוגמת גיל, ותק ומשכורת – לגמול זהה, המשתלמת על פי תעריף אחיד. מבחינת תקנות הקרן אסור שיהיה הבדל בין הענקת זכויות לעובד בחברה גדולה לבין עובד בית מלאכה קטן".

[ע"ע 600026/97, 600027/97 מרק פרורסט ואח' נ' מבטחים, עבודה ארצי כרך לג' (12) 41].

וכן:

"המקור והמפתח לקיומו של שוויון בקרן הפנסיה הוא תקנות הקרן. לתקנות אלה מעמד של חוזה מחייב בין הקרן לבין כל אחד מחבריה.

זכויות החבר נגזרות מהוראות התקנות ומכוחן בלבד וכל סטיה מהוראות התקנות היא לא רק בבחינת הפרת חוזה אלא גם ובעיקר – מהווה פגיעה בעקרון השוויון המונח בבסיס השיטה".

[ע"ע 600029/97 משה אליאב ואח' נ' קרן מקפת פד"ע לו 721, 774]. (להלן:"עניין אליאב").

עניין אליאב אושר בבג"ץ אשר שב וקבע "מתן זכויות עודפות לקבוצת חברים מסויימת חותר תחת עיקר חשוב זה של שוויון בדיני הפנסיה החברתית מסייע הוא לנו כי עובדים מסויימים יקבלו נתח גדול יותר מרווחי הקרן; וכנדרש מכך, החברים האחרים אלה שלא זכו לזכויות עודפות יקבלו גמלה פחותה".

[בג"ץ 6460/02 משה אליאב ואח' נ' בית הדין הארצי ואח' תק – על 2006 (1), סעיף 22 לפסק הדין].

10. לנוכח גרעונות אקטוארים של קרנות פנסיה ותיקות החליטה הממשלה בשנת 2003 על גיבוש תכנית הבראה שוויונית אחידה ברורה ומפורטת לקרנות הותיקות המנויות בתוספת לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981. במסגרת התכנית ינתן סיוע ממשלתי בסכומים חסרי תקדים כדי לאפשר להם להעניק זכויות פנסיה גבוהות בהרבה מן הזכויות שיש ביכולתן לתת באמצעות נכסיהן.

בין עיקרי התכנית היה קביעת תקנון אחיד לכל הקרנות הותיקות שבהסדר במטרה להביאן לאיזון אקטוארי והמבוסס על עקרון שוויון ואיסור הפליה.

ביום 1 באוקטובר 2003 החליף התקנון האחיד את תקנוני קרנות הפנסיה שבהסדר.

עליונות תקנון הקרן מול הוראות שנקבעו בהסכם אחר נקבעה במספר הוראות דין וכן בפסיקה אשר הובאה לעיל.

עוד נאמר על ידי כבוד הנשיא:

"בעניין זה הטעמתי בפסק דין אליאב כי קרן פנסיה אינה יכולה להעניק תנאים פנסיוניים שונים לחבריה. מתן זכויות עודפות לקבוצות חברים מסויימים חותר תחת עיקר חשוב זה של שוויון בדיני הפנסיה החברתית.

ובפסק דין ארגון המורים המאוחר לפסק דין אליאב הוספתי אף זאת: דעתו של בית דין זה לא נוחה מהסכמי פנסיה, לפיהם ניתנו לקבוצות חברים מסויימות בעקומות הסכמה חוזית תנאים משופרים מאלה שניתנו לכלל חברי הקרן לפי תקנונה".

[ע"ע (ארצי) 448/06 מקורות חברת מים בע"מ נ' קרן מקפת מרכז, לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ (טרם פורסם)].

11. את תביעת ארגון המורים יש לבחון לאור הלכות אלה.

הסכם הביטוח הוא הסכם חוץ תקנוני שדינו בטלות. הוא מעניק לקבוצת חברים זכויות עודפות על חברים אחרים והוא מימון ביטוח נכות מקצועית.

אין מקום לטענה כי מאחר והמימון נובע מזכות השייכת לארגון המורים, והוא קיום סניף מורים שהחסכון בצמצומו מכסה את מימון הביטוח, אין לקבוע כי הוא מעניק זכות עודפת הפוגע בעקרון השוויון.

כפי שהוכח והדבר יפורט בהמשך לא נגרם כל נזק לארגון המורים מסגירת סניף המורים ולפיכך כספי החסכון כתוצאה מהתיעלות צריכים לשמש את כלל חברי הקרן.

12. על פי נ/1 התחייבה מבטחים להקים מחלקה אוטונומית לטיפול בענייני המורים. כאמור מחלקה זו הוקמה בקומה ראשונה בסניף מבטחים בירושלים.

מבטחים לא התחייבה למספר עובדים במחלקה זו ואין ספק כי מספרם עשוי להשתנות עם עליית מספר החברים בקרן או עם ירידת מספר החברים.

בשנים האחרונות ולאחר סגירת מבטחים לקבלת חברים חדשים והפרדת הקרן הותיקה והחדשה, צומצמו סניפים וצמומצמו משרות. בהתאם לעדותה של צימרמן היו בתחילת שנות ה-90 1,200 עובדים והיום יש 350 עובדים. [פרוטוקול מיום 29/3/2007 עמ' 14 ש' 5-4].

לפיכך היה זה מחובתה של מבטחים במסגרת התיעלות וחסכון כדי לקיים את תכליתה להעניק זכויות לחברי הקרן, להתאים את מספר העובדים המטפלים במורים למספר המורים המבוטחים.

כך שאין לארגון המורים זכות מוקנית למספר עובדים שיטפלו בחבריו גם כאשר מספר החברים הצטמצם.

לפי עדותה של צימרמן קיימים כיום כ-10 עובדים המטפלים בענייני חברי ארגון המורים עדותה של צימרמן כי סניף ירושלים אמנם צומצם אך הבניין קיים ועדיין קיימת קומה שמטפלת במורים לא נסתרה. גם רן ארז הודה כי לצורך טיפול בענייני המורים ביקר בסניף ירושלים אם כי הוסיף כי זה לא סניף המורים. אמנם הסניף הזה מטפל במורים אך זו בעיה מאד גדולה איך שהם מטפלים.

[פרוטוקול מיום 29/3/2007 עמ' 5 ש' 22 – עמ' 6 ש' 1].

לטעמנו לא הוכיח ארגון המורים כי נגרם נזק בצמצום המשרות. הוכח כי העובדה כי מורים פורשים מקבלים בחודשים הראשונים מקדמה נובעת מסיבות שונות וביניהם העברת רשימת פורשים בשלבים מאוחרים ומכל מקום בסופו של יום המורים מקבלים את זכויותיהם במלואם רטרואקטיבית.

במאמר מוסגר נוסיף כי ערים אנו לטענת ארגון המורים לפיה כיום רק 2-3 עובדים מטפלים בענייני חברי ארגון המורים ולא 10, אלא שלטעמנו מספר העובדים אינו השיקול המכריע אלא האם קיימת פגיעה במורים וזאת לא הוכחה.

13. כך משבאים אנו לבחון את הסכם הביטוח אשר בוטל ולהכריע האם ביטולו מזכה את ארגון המורים בהשבת התמורה אשר ניתנה על ידו, תשובתנו הינה שלילית.

העובדה כי שונה מבחינה ארגונית סניף המורים בהסכמת ארגון המורים אינה מעלה ואינה מורידה משבפועל נותרה במובן המהותי מחלקה המטפלת במורים ודהיינו עובדים מקצועיים שיועדו לכך, ומשלא הוכחה כל פגיעה ממשית במורים.

14. זאת ועוד מסקנה זו הינה פועל יוצא מכך שביטול הסכם הביטוח נעשה כדין.

החלטת הממונה על שוק ההון שלא לאשר את הסכם הביטוח ניתנה מטעמים סבירים המפורטים בטיעוני המדינה ואין מקום לחזור עליהם.

אך מכל מקום משהחל משנת 2003 החליף התקנון האחיד את התקנון הקיים אין עוד מקום להסכם המעניק כאמור זכויות יתר ל<