ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שריקי נגד מנהל מקרקעי ישראל :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

עתמ001135/07

לפני:

כבוד השופט יהונתן עדיאל,סגן נשיא

04/08/2008

בעניין:

1. דויד שריקי - ת"ז 34287276

2. אברהם יפרח - ת"ז 27409515

3. רויטל יפרח - ת"ז 038253985

ע"י ב"כ עו"ד מנחם טולצ'ינסקי ואח'

העותרים

- נ ג ד -

מנהל מקרקעי ישראל

ע"י ב"כ פרקליטות מחוז ירושלים

המשיב

פסק דין

1. לפני עתירה שעניינה בשתי החלטות של המשיב לבטל זכיותיהם של העותרים במגרשים 217 (עותר 1) ו-77 (עותרים 2 ו-3), במכרז להחכרת 42 מגרשים לבנייה עצמית במושב אבן שמואל בו השתתפו (ים/119/2007) בגין איחור בתשלום דמי הפיתוח.

2. המכרז נשוא העתירה פורסם בחודש מאי 2007, והמועד להגשת הצעות במסגרתו נקבע ליום 22.7.07. בהזמנה להגשת הצעות נאמר כי "בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע, ישלם הזוכה את הוצאות הפיתוח... וזאת בתוך 50 יום ממועד הזכייה במכרז". בתנאי המכרז נקבע כדלקמן:

"17. לאחר קבלת אישור ועדת הקבלה... תקבע ועדת המכרזים את הזוכה הבלתי מותנה במכרז (להלן: אישור ועדת המכרזים) הודעה לזוכה במכרז על זכייתו, תשלח בדואר רשום.

18. תוך 50 יום מתאריך אישור ועדת המכרזים, יהיה על הזוכה במגרש לשלם את הוצאות הפיתוח למגרש בו זכה... ביצוע הנדרש בסעיף זה מהווה תנאי מוקדם לחתימת המינהל על חוזה החכירה עם הזוכה, אם לא ימולאו תנאים אלה – תפקע זכותו של הזוכה לקבל את המגרש.

19. תוך 60 יום מתאריך אישור ועדת המכרזים יהא על הזוכה להופיע במשרדי המינהל בכתובת הנ"ל ולשלם את הסכום שהוצע על ידו לקרקע... אם בתוך 60 יום לא יתקבל מלוא הסכום עבור המגרש, תפקע זכותו של הזוכה במכרז לקבל את המגרש.

20. מודגש בזה כי מועד תשלום הוצאות הפיתוח ומועד התשלום עבור הקרקע כאמור לעיל הם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז ובמקרה של איחור כלשהו בתשלום תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת".

3. בנוסח התצהיר שצורף למסמכי המכרז, ועליו נדרש לחתום כל מציע, נאמר כדלקמן:

"4. ידוע לי כמו כן, כי אם ועדת המכרזים תקבע כי הצעתי זוכה במכרז (להלן-אישור ועדת המכרזים) יהיה עלי לשלם את הוצאות הפיתוח תוך 50 יום מתאריך אישור ועדת המכרזים ולחתום על הסכם תשתית עם החברה המנהלת.

5. ידוע לי כמו כן כי אם הצעתי תזכה במכרז ותאושר ע"י הנהלת משרדכם, יהיה עלי לשלם את הסכום המוצע על ידי בעבור הקרקע בלבד כדמי חכירה שנתיים משולמים מראש לתקופה של 98 שנה, ולחתום על חוזה החכירה הנ"ל תוך 60 יום מתאריך אישור ועדת המכרזים המודיע לי על זכייתי במכרז".

4. לאחר השלמת הליכי המכרז, שלח המשיב למשתתפי המכרז שזכו במגרשים מסמך הנושא את הכותרת "אישור זכייה במכרז מספר ים/2007/119 לחכירת מגרש" ואת התאריך 19.9.07 (להלן: אישור הזכייה), בו נאמר, בין השאר, כי:

"הננו להודיעכם כי ועדת המכרזים בישיבתה מיום 19.9.2007 דנה בהצעתכם שהוגשה למכרז הנ"ל – והחליטה לאשרה. ...

תשומת לבכם מופנית לכך שבאם לא תפנו למשרדנו המחוזי ותסדירו את כל ענינכם כמפורט בתנאי המכרז – ובכלל זה הסדרת תשלום הוצאות הפיתוח תוך 50 יום וחתימה על חוזה החכירה תוך 60 יום מהתאריך הנקוב במכתב זה יראה המינהל את את הצעתכם כבטלה...".

לטענת המשיב הוא שלח הודעה זו לכל הזוכים במכרז, בכלל זה לעותרים.

לאחר הודעה זו, הוציא המשיב תחת ידו מסמך נוסף הנושא את הכותרת "אישור עסקה-חתימת הסכם חכירה" ואת התאריך 24.9.07 (להלן: אישור העסקה) בו צוין כי "הננו להודיעך כי בישיבתו ביום 19/9/07 (להלן – המועד הקובע) אישר מינהל מקרקעי ישראל את בקשתך להקצות לך את הקרקע... העסקה אושרה בתנאים מיוחדים אשר יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי העסקה". תנאי מיוחד מספר 2 קבע כי "הוצאות הפיתוח ישולמו למינהל מקרקעי ישראל באמצעות חברת מקיף פיתוח ותשתית (1993) בע"מ וזאת תוך 50 יום מיום הודעת המינהל על הזכייה במכרז". גם הודעה זו נשלחה, לטענת המשיב, לכל הזוכים במכרז, בכלל זה, לעותרים.

5. אין חולק כי העותרים השלימו במועד את תשלומי דמי החכירה שנדרשו מהם, כאשר עותר 1 עשה כן ביום 18.10.07, 30 ימים לאחר מתן ההחלטה על ידי המשיב, ועותרים 2-3 עשו כן ביום 29.10.07, 41 יום לאחר מתן ההחלטה על ידי המשיב. כמו כן, אין חולק כי עותר 1 ביקש לשלם את דמי הפיתוח שנדרשו ממנו על פי תנאי המכרז ביום 25.11.07, 66 ימים לאחר מתן ההחלטה על ידי המשיב, ואילו עותרים 2-3 ביקשו לבצעו ביום 13.11.07, 54 ימים לאחר מתן ההחלטה על ידי המשיב. המשיב סירב לקבל את תשלומי העותרים, ובתגובה לפניותיהם, נימק את סירובו בכך שהעותרים אחרו את המועד שנקבע במסמכי המכרז לביצוע תשלום דמי הפיתוח ובקבלת הכספים והשלמת ביצוע העסקה חרף האיחור יהא משום הארכת מועד לקיום תנאי המכרז, דבר המהווה פגיעה שלא כדין בעיקרון השוויון בהליכי המכרז.

6. המחלוקת העיקרית בין הצדדים נסבה על השאלה מהו המועד ממנו יש למנות את 50 הימים לתשלום הוצאות הפיתוח. העותרים טוענים כי הם סמכו על נוסח ההזמנה להגשת הצעות, כמו גם על נוסח תנאי מיוחד 2 לאישור העסקה, כאשר לשיטתם ממסמכים אלו, כמו גם מן הכלל הרגיל הנוהג במשפט הישראלי בדבר המצאת מסמכים, עולה שיש למנות את 50 הימים לביצוע התשלום החל ממועד המצאת אישור העסקה לידיהם, הוא לשיטתם מועד "הודעת המינהל על הזכייה במכרז". כמו כן, טוענים העותרים כי אף אם קיימות סתירות בעניין זה בין המסמכים השונים, הרי שמקורן של סתירות אלו בהתנהלותו של המשיב, ואין לזקוף אותן לחובתם.

עותר טוען 1 שביום 8.10.07 התקבלה אצלו מעטפה שנשלחה בדואר רשום ובה שוברים לתשלום דמי חכירה בלבד, אליו לא נלווה מכתב הסבר כלשהו. לטענתו, בעקבות קבלת מכתב זה הוא פנה במועד בלתי ידוע, בין התאריכים 8.10.07 ו-13.10.07, למינהל שם אושר לו דבר זכייתו במכרז ונמסר לו אישור העסקה. אישור הזכייה נמסר לעותר 1, לטענתו, רק ביום 29.11.07, עת פנה למשיב. כמו כן, רק ביום 14.10.07, לאחר שפנה אליה מיוזמתו, נמסרה לו על ידי חברת הפיתוח דרישה לתשלום הוצאות הפיתוח, בה פורט הסכום בו היה עליו לשאת. בנסיבות אלו, טוען עותר 1, שיש למנות את 50 הימים שעמדו לרשותו לשם ביצוע תשלום דמי הפיתוח החל ממועד קבלת דבר הדואר הראשון (ובו שוברי התשלום בלבד) ביום 8.10.07, וממועד זה עד למועד בו עותר 1 ביקש לבצע את התשלום, ביום 25.11.07, חלפו 48 יום בלבד. לפי טענה זו, משפנה עותר 1 למשיב וביקש לשלם את דמי הפיתוח ביום 25.11.07 היה זה בתוך המועד של 50 הימים שנקצב על ידי המשיב לביצוע התשלום.

עותרים 2-3 טוענים שביום 25.9.07 נמסר לידיהם אישור הזכייה, ביום 28.9.07 נמסר לידיהם אישור העסקה, ורק ביום 23.10.07 נמסרה להם דרישת התשלום מאת חברת הפיתוח, בה פורט הסכום הנדרש מהם. בנסיבות אלו, טוענים עותרים 2-3, כאשר ביקשו לבצע את תשלום דמי הפיתוח, ביום 13.11.07, היה זה בתוך תקופת ה – 50 ימים שנקצבה לביצוע התשלום על ידי המשיב.

7. המשיב טוען, מנגד, כי תנאי המכרז, כמו גם התצהיר עליו חתמו העותרים כחלק מהצעתם, קבעו באופן חד משמעי כי מניין הימים לתשלום הוצאות הפיתוח מתחיל ביום מתן ההחלטה בדבר זכייה, ולא במועד מאוחר ממנו, וכי קביעה זו תחייב על אף האמור בכל מסמך אחר. כמו כן, אישור הזכייה הפנה למסמכי המכרז. אף בסעיף 12 לאישור העסקה צוין במפורש כי "ידוע לחוכר כי התחייבויותיו ותנאי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מחוזה זה". לשיטת המשיב, ככל שהעותרים סברו שקיימת סתירה בין המסמכים השונים שנמסרו לידיהם, היה עליהם לפנות בעניין זה בבקשת הבהרה. המשיב מוסיף וטוען שגרסתו של משיב 1, לפיה לא נשלח לו אישור העסקה ובמקומו קיבל שובר תשלום בלבד, תמוהה. זאת משום שעל פי נהלי העבודה הנוהגים אצל המשיב שוברי התשלום נשלחים לזוכים יחד עם אישור העסקה. לטענת המשיב, ביום 20.9.07 נשלח לעותר 1 האישור על הזכייה בדואר רשום. לפי תיעוד תואר ישראל, ביום 24.9.07 הועברה לעותר 1 הודעה ראשונה על דבר דואר זה, אך עותר 1 אסף את דבר הדואר לפי תיעוד הדואר רק ביום 8.10.07.

8. הלכה פסוקה היא כי אי תשלום במועדים הקבועים במסמכי המכרזים המפורסמים על ידי המשיב, המהווה "תנאי מוקדם" לזכייה, מונע שכלולו של חוזה בין הצדדים. במצב דברים זה המשיב אינו חייב להאריך את המועדים לביצוע התשלום, וזאת לאור הפגיעה שתיצור הארכה מסוג זה בשוויון שבין המציעים, הן הקונקרטיים והן הפוטנציאליים (ע"א 1368/02 צמנטכל ב. קוטיק בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(1) 516, 526-527; ע"א 9347/01 וייספיש נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נז(5), 241, 249; עת"מ 1557/02 כהן נ' מינהל מקרקעי ישראל, לא פורסם, 27.10.03; עת"מ 592/04 אלי ראובן בניה והשקעות בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, לא פורסם, 1.4.04; עת"מ (י-ם) 306/05 נ.א.מ. 5 בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, לא פורסם, 31.7.05). בפסיקה הובעה גם הדעה לפיה במצב דברים כזה, בו טרם נכרת בין הצדדים חוזה, המשיב נעדר סמכות להאריך את מועד התשלום לאור הפגיעה בעקרון השוויון בהליכי המכרז (עת"מ (חי') 505/01 עווד נ' מינהל מקרקעי ישראל, מחוז חיפה, פ"מ מינהליים (תשס"ב) 13, 19). עם זאת, באותם מקרים בהם נמצא כי מקור האיחור בביצוע התשלום הינו בהתנהלות המשיב אשר מנע מן הזוכה לממש את זכייתו במועד שנקבע לקיום התחייבויותיו על דרך של אי מתן שוברי תשלום מתאימים במועד, בית המשפט הורה למשיב לאפשר לזוכה לממש את זכייתו, וזאת מהנימוק שהארכת המועד לביצוע התשלום עקב מניעת הזוכה מביצוע התשלום במועד על אף נכונותו לעשות כן, אינה פוגעת בשוויון (עת"מ (ת"א) 1021/06 סנדל נ' מינהל מקרקעי ישראל, לא פורסם, 25.1.07; עת"מ (י-ם) 575/06 לוי נ' מינהל מקרקעי ישראל, לא פורסם, 28.11.06).

9. עיון בתנאי המכרז, בתצהיר עליו חתמו העותרים כחלק מהצעתם, ובאישור הזכייה מעלה כי בכולם נקבע במפורש כי המועד לביצוע תשלום דמי הפיתוח הינו 50 ימים מיום החלטת משיב 1 בדבר הזכייה. בנסיבות אלו, אין לקבל את טענת העותרים לפיה דווקא במסגרת אישור העסקה המשיב ביקש לחרוג מן ההוראה האמורה. מה גם שאף במסמך זה, כל שנאמר הוא כי "התשלום יתבצע תוך 50 יום מיום הודעת המינהל על הזכייה במכרז", ולא נאמר שהתשלום יתבצע בתוך 50 יום ממועד קבלת ההודעה. לפיכך ועל רקע כלל המסמכים, בהם נקבע כי מניין הימים יחל ביום ההחלטה בדבר הזכייה, יש לפרש גם את הביטוי "יום הודעת המינהל" הנזכר בהודעה על אישור העסקה, כיום הנקוב בכותרת אישור הזכייה, שהוא יום 19.9.07.

10. אני נכון להניח כי העותרים, אשר שילמו את דמי החכירה במועד, טעו בתום לב בדבר המועד לתחילת מניין הימים לתשלום דמי הפיתוח. אולם בכך בלבד אין כדי להכשיר את האיחור ואין כדי לאיין את הפגיעה בשוויון בין העותרים לבין מציעים אחרים שתצמח מהארכת המועד לביצוע התשלום על ידי העותרים. בנסיבות אלה, אין עילה להתערבות בהחלטת המשיב.

11. העתירה נדחית.

העותר 1 והעותרים 2-3 (האחרונים – ביחד) ישלמו, כל אחד, למשיב שכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪.

ניתן היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא לצדדים העתק פסק הדין.

______________

י' עדיאל, סגן נשיא