ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלבריטה בניסטי נגד אברהם לוי :

בפני: כבוד השופטת קרן אניספלד

בקשה מס' 18

תובעים

  1. אלבריטה בניסטי ת.ז. XXXXX245
  2. סלומון בניסטי ת.ז. XXXXXX245

נגד

נתבעים

  1. אברהם לוי ת.ז. XXXXX321
  2. מרים לוי ת.ז. XXXXXX697
  3. עו"ד יעקב לסרי

בית משפט השלום בחדרה

החלטה

1. התובעים הגישו נגד נתבעים 2-1 תובענה כספית על סך 106,500 ₪. ברקע התובענה חוזה מכר מקרקעין על-פי מכרו נתבעים 2-1 לתובעים חלק מזכויותיהם בנכס מקרקעין (להלן הנכס). בכל הקשור בעריכת חוזה המכר יוצגו הנתבעים בידי נתבע 3. התובענה הוגשה בעיקרה בשל טענה להפרת הנתבעים 2-1 את התחייבויותיהם שעניינן ברישום הנכס כבית משותף.

2. מלכתחילה הוגשה התובענה נגד נתבעים 2-1 בלבד (להלן הנתבעים). נוכח טענות שהעלו שני הצדדים בכתבי-הטענות נגד נתבע 3 הוריתי ביום 18.11.2010, כתום דיון במעמד הצדדים, על צירוף עו"ד לסרי כנתבע נוסף (להלן עו"ד לסרי). עוד נקצבו באותה החלטה מועדים להגשת כתב-תביעה מתוקן, כתב-הגנה מתוקן מטעם הנתבעים וכתב-הגנה מטעם עו"ד לסרי, כמו גם לקיום הליכים מקדמיים. התובעים חויבו בהמצאת פרוטוקול הדיון לעו"ד לסרי יחד עם כתב-התביעה מתוקן.

3. כתב-תביעה מתוקן הוגש ביום 13.12.2010. ביום 22.3.2011 התקיים קדם-משפט נוסף אליו התייצב עו"ד לסרי מבלי שהגיש כתב-הגנה; הצדדים הודיעו כי הם עמלים על גיבוש הסכם שביצועו ייתר את בירור ההליך וביקשו ליתן להם ארכה לשם כך. בדיון הודיעו הנתבעים שיסתמכו על כתב-ההגנה שהגישו טרם תיקון התביעה. בהחלטה מיום 22.3.2011 שניתנה כתום הדיון במעמד הצדדים נקצב מועד למתן הודעת התובעים אם יש צורך בבירור ההליך תוך מתן הוראות לשם כך.

4. ביום 2.10.2011 ביקשו התובעים לקבוע קדם-משפט להמשך ההליכים. בהחלטה שניתנה בו ביום נקצב מועד עדכני להגשת כתב-הגנה מתוקן על-ידי הנתבעים או למתן הודעה שיסתמכו על כתב-הגנתם שהוגש טרם תיקון כתב-התביעה. עוד נקצבו מועדים להגשת ראיות הצדדים בתצהירים ובקשות לזימון עדים, ונקבע קדם-משפט לאחר הגשתם. ביום 22.11.2011 ביקשו הנתבעים ארכה בטרם יודיעו אם בדעתם להגיש כתב-הגנה מתוקן; מבוקשם תינתן להם. גם בחלוף המועד המוארך לא הגישו הנתבעים כל הודעה עדכנית בעניין זה.

5. בקדם-משפט שהתקיים ביום 29.3.2012 התחוור שמאז הוגש כתב-התביעה המתוקן לא פעלו הצדדים כמתחייב מן ההחלטה הנ"ל מיום 2.10.2011: הנתבעים לא הגישו כתב-הגנה מתוקן, אף לא הודעה שבדעתם להסתפק בכתב-ההגנה שהגישו קודם לכן; מנגד התובעים לא הגישו תצהירים באופן שמנע את הגשת תצהירי הצד שכנגד. במצב דברים זה לא ניתן היה לקיים את הדיון למטרתו ולקדם את בירור ההליך.

6. שני הצדדים, התובעים מזה והנתבעים מזה, ביקשו לגלגל את האשם במחדליהם לפתחו של עו"ד לסרי אגב טענה שכל עוד הלה לא הגיש כתב-הגנה ולא זומן לדיון נבצר מהם להגיש את תצהיריהם. בנוסף טענו הנתבעים שככל הידוע להם בוטלה ההחלטה שהורתה על הגשת תצהירים, טענה שאין בה ממש. לו סבר מי מהצדדים שאי-הגשת כתב-הגנה בידי עו"ד לסרי מונע ממנו לקיים אחר חיוביו על-פי ההחלטה הנ"ל, כי אז היה עליו להביא בקשתו בעניין זה לפני בית-המשפט מוקדם ככל האפשר. כזאת לא נעשה. בתוך כך לא הגישו התובעים בקשה כלשהי הנובעת מאי-הגשת כתב-הגנה על-ידי עו"ד לסרי ואילו הנתבעים לא הודיעו במועד שנקצב לכך אם בדעתם להגיש כתב-הגנה מתוקן, אם לאו; רק במעמד קדם-המשפט הנוסף הצהירו באופן סופי שאין בכוונתם לעשות כן. על כן מחדלי התובעים והנתבעים, ולא אי-זימונו של עו"ד לסרי לקדם-המשפט הנוסף, הם שגרמו לכך שהחלטות שיפוטיות לא קויימו ובירור ההליך לא קודם כמתחייב מהן.

7. בעל-דין אינו יוצא ידי חובתו בהתייצבות לישיבות בית-המשפט. על שני הצדדים להליך לפעול בשקידה ראויה על-מנת לקדמו ובתוך כך לקיים חיוביהם על-פי החלטות שניתנו. ככל שבעל-דין סבור שנבצר ממנו לעשות כן בשל גורם שאינו בשליטתו, מחובתו לפנות בבקשה מתאימה. אין ביכולתו לשבת בחיבוק ידיים ולהמתין להעלאת טענותיו בדיון או לצפות שבעל-הדין האחר יפעל בעניין זה. בענייננו לא פעלו שני הצדדים, התובעים מזה והנתבעים מזה, על-פי אמת מידה זו. התקופה שחלפה בין קדם-המשפט השני לבין קדם-המשפט השלישי לא נוצלה לקידום ההליך בהגשת תצהירים ובקשות לזימון עדים; כפועל יוצא ירד לטמיון הדיון שנקבע ליום 29.3.2012 ולא ניתן היה לקיימו למטרתו. זוהי תוצאה קשה שראוי היה להימנע ממנה והיא רובצתם לפתחם של התובעים והנתבעים.

8. במצב דברים זה, וכאמור בהחלטה מיום 29.3.2012, יש להשית על התובעים והנתבעים את הוצאות הדיון שירד לטמיון. נתתי דעתי לטיעוני הצדדים בסוגיה זו ומצאתי שאין בהם כדי למנוע את חיובם בהוצאות.

9. התובעים ביחד ולחוד מזה ונתבעים 2-1 ביחד ולחוד מזה ישלמו לאוצר המדינה סך של 1,500 ₪ תוך 21 יום מן המועד בו תומצא ההחלטה, כשימי פגרה באים במניין התקופות.

10. ניתנות בזאת לצדדים הוראות כלהלן:

(א) עד יום 21.6.2012 יגישו התובעים לבית-המשפט אישור מסירה המעיד על המצאה כדין של כתב-התביעה המתוקן ופרוטוקול הדיון מיום 18.11.2010 לעו"ד לסרי.
(ב) ניתנת לעו"ד לסרי ארכה לשם הגשת כתב-הגנה עד יום 15.7.2012. ככל שלא יוגש כתב-הגנה יחשב עו"ד לסרי כמי שוויתר על הגשתו והתובעים יהיו רשאים לעתור למתן סעד כנגדו על-יסוד כתב-התביעה.
(ג) בעלי-הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים, בין אם יוגש על-ידי עו"ד לסרי כתב-הגנה ובין אם לאו, במועדים כלהלן:
התובעים – עד יום 15.10.2012.
כול הנתבעים – עד יום 30.11.2012.
(ד) בעל-דין שיבקש לזמן למתן עדות מי שלא נתן תצהיר יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב במועד שנקצב להגשת תצהיריו ויציין בה את תמצית עדותו הצפויה של העד והטעם בעטיו לא נתן תצהיר.
(ה) ימי פגרה יבואו במניין התקופות.
(ו) קדם-משפט לאחר הגשת תצהירים יתקיים ביום 21.1.2013 בשעה 09:00.

המזכירות תמציא החלטה זו בדואר רשום לכל הצדדים לרבות עו"ד לסרי.

ניתנה היום, י"ט סיון תשע"ב, 09 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 3 מתוך 3


מעורבים
תובע: אלבריטה בניסטי
נתבע: אברהם לוי
שופט :
עורכי דין: