ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פריים סתיו הפקות בע"מ נגד ע.ל.נ. ייבוא בע"מ :

2602441113


בפני כבוד הרשמת בכירה ענת דבי

מבקשים

פריים סתיו הפקות בע"מ

נגד

משיבים

ע.ל.נ. ייבוא בע"מ

בית משפט השלום בהרצליה

החלטה

בפניי התנגדות לביצועו של שטר ע"ס 5,220 ₪, המשוך מחשבונה של המבקשת לפקודת המשיבה, אשר זמן פרעונו 20.6.10. השיק הופקד לפרעון בבנק וחולל מסיבת "א.כ.מ".

המשיבה הגישה השיק לביצוע בלשכת ההוצל"פ והמבקשת הגישה התנגדות לביצועו.

המשיבה עוסקת,ב ין היתר בארגון אירועים ואירגנה תערוכה בשם "בריאות 10", אשר התקיימה ביוני 2010. הצדדים מסכימים כי השיק נשוא התיק דנן נמסר ע"י המבקשת למשיבה במסגרת עסקה בין הצדדים, במסגרתה הזמינה המבקשת שטח תצוגה לצורך הצגת מרכולתה במסגרת התערוכה.

המבקשת מודה כי סופק לה שטח תצוגה, אלא שלה טענות כדלקמן:

הזמנת שטח התצוגה הותנתה בכך כי במקום יתקיים כנס מטפלים אלטרנטיביים, דבר אשר יבטיח השתתפותם בתערוכה. בפועל, כנס המטפלים התבטל טרם מועד קיומה של התערוכה ולמבקשת לא ניתנה הודעה על כך במועד, כך שלא היה באפשרותה לבטל השתתפותה בתערוכה.
הובטח למבקשת מיקום אטרקטיבי לביתן שהושכר לה, אך בפועל המיקום היה גרוע, שכן היה מצוי ליד מחסני התערוכה.
הובטח למבקשת כי הביתן שלה יפורסם בחוברת התערוכה, אך הדבר לא נעשה בפועל.
הובטח למבקשת כי ישלח למשתתפי התערוכה אי מייל הבטה באשר למוצר בשיווקה, דבר אשר לא נעשה בפועל.
הובטח למבקשת כי תוכל להקדים את פירעון השיק, אך בפועל בקשתה נענתה בשלילה.

המבקשת טוענת, כי בהיעדר קהל היעד אליו נועדה התצוגה מטעמה, הרי שמדובר בכישלון תמורה מלא.

המבקשת טוענת עוד, כי כבר ביום השני לתערוכה פנתה אל מנהל המשיבה, אשר השיב לה כי אכן יש צדק בטענותיה וכי המבקשת תפוצה בגין כך בכנס מטפלים אשר ייערך בחודש יולי 2010. בחודש יולי 2010 לא נערך כנס כאמור ואז הובטח למבקשת כי תוזמן להציג מרכולתה בכנס שיתקיים בחודש אוקטובר 2010. בחודש אוקטובר 2010 התקיים כנס, אלא שהמבקשת לא הוזמנה להציג בו את מוצריה.

נוכח כל האמור, טוענת המבקשת כי נגרמו לה נזקים כבדים, אשר המבקשת אינה מפרטת אותם בהתנגדותה.

ב"כ המשיבה ויתר על חקירת המצהירה מטעם המבקשת וביקש כי בית המשפט יורה על הגשת סיכומים בכתב מטעם הצדדים.

בסיכומיו, טען ב"כ המשיבה, כי המבקשת מודה כי השירות המוסכם סופק לה ע"י המשיבה, אך תלונתה היא באשר לטיב השירות. על מנת לברר מהו חלק התמורה שלא סופק יש צורך בביצוע שומה או הערכה ונדרש בירור משפטי ממושך ואין המדובר בעניין אריתמטי גרידא.

על כן, טען ב"כ המשיבה, כי הטענה אשר הועלתה ע"י המבקשת אינה טענת כישלון תמורה מלא אלא טענת כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב, אשר אינה מהווה טענת הגנה בפני תביעה שטרית. ב"כ המשיבה טען, כי בנסיבות אלו, על המבקשת לשלם את מלוא סכום השטר והיא תהא רשאית להגיש לאחר מכן תביעה כנגד המשיבה על סמך עסקת היסוד להשבת חלק מן המחיר ששולם במסגרת התביעה השטרית.
ב"כ המשיבה הפנה לסיכומיו להלכות הרלוונטיות.

המבקשת טענה בסיכומיה, כי בנסיבות המפורטות בהתנגדות המדובר הוא בכישלון תמורה מלא, המקנה לה רשות להתגונן בפני תשלום השטר.

דיון

עסקינן בצדדים קרובים לשטר, דהיינו: הצד עימו התקשרה המבקשת בעסקת היסוד שבמסגרתה הוצא ונמסר השטר נשוא ההתנגדות.

הלכה היא, כי כטענות הגנה כלפי צד קרוב, רשאי המתנגד לטעון מגוון של טענות הגנה אפשריות, החל מטענות הגנה שטריות (לדוגמא: טענת "כשלון תמורה מלא" טענת "כשלון תמורה חלקי קצוב", טענת "מסירה על תנאי", ועוד) וכלה בטענות חוזיות או בכל טענה אחרת שהמתנגד רשאי היה להעלותה אילו התביעה המוגשת נגדו לא הייתה שטרית אלא תביעה עפ"י עסקת היסוד (וראה: דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי, פ"ד נה (4) 193 (1998); רע"א 1417/07 נרקיס נ' מאי-י.ד. שירותים בע"מ ; ראה גם ע"א 1471/06 עגיב יעוץ וניהול בע"מ נ' יאיר רבינוביץ, רו"ח – יו"ר הרשות לבקרת תקציבים).
ויודגש, גם כאשר אין בפי מתנגד טענת הגנה שטרית מוכרת, יאפשר לו בית המשפט לטעון טענות הגנה חוזיות ואחרות בגין עסקת היסוד, דוגמת טענה של הפרת ההסכם שבמסגרתו נמסר השטר (וראה: רע"א 11400/05 דני את דורון שטיחים בע"מ נ' גל נוי).

מכאן, שדינם של צדדים קרובים לשטר, הושווה בפסיקה לצדדים לחוזה.

המבקשת טוענת כי המשיבה הפרה את תנאי ההתקשרות בין הצדדים, בין היתר, כאשר במועד קיום התערוכה לא התקיים כנס מטפלים וכן בנסיבות בהן מקום התצוגה שהוקצה למבקשת לא היה כמוסכם בין הצדדים.

המבקשת טוענת כי היעדרם של מטפלים אלטרנטיביים בתערוכה מהווה כשלון תמורה מלא, שכן תצוגת המבקשת נועדה אך ורק לקהל יעד זה.

כמו כן, טוענת המבקשת, כי תמורת השיק נשוא התיק דנן (שהיה שיק אחד מתוך שניים שנמסרו למשיבה) הובטח לה כי המשיבה תאפשר לה הצגת מוצריה בכנס נוסף, אשר אמור היה להתקיים באוקטובר 2010. דבר זה לא ארע בפועל ועל כן, לפי הנטען, מדובר בכישלון תמורה מלא.

בהתאם להלכות המצוטטות לעיל, צד קרוב לשטר רשאי להעלות בתביעה שטרית טענות הגנה חוזיות הנסמכות על עסקת היסוד. סבורני, כי השאלה האם מדובר בענייננו, בכישלון תמורה מלא או חלקי היא שאלה אשר על בית המשפט להידרש אליה לאחר שמיעת עדויות הצדדים באשר לעסקת היסוד שנרקמה ביניהם ועל כן, יש בטענה זו כשלעצמה כדי להוות עילה למתן רשות להתגונן בפני השטר.

אשר על כן, אני מקבלת את ההתנגדות ונותנת למבקשת רשות להתגונן בפני התביעה. התצהיר התומך בהתנגדות ישמש כתב הגנה מטעם המבקשת.
הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בתום ההליך העיקרי.

הצדדים ישלימו בתוך 30 יום מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם לפרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

הצדדים יגישו תצהירי עדויות ראשיות עד 60 יום לפני מועד ישיבת ההוכחות.

ישיבת הוכחות תתקיים בפניי ביום 12.3.13 שעה 11:30.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ט סיון תשע"ב, 09 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פריים סתיו הפקות בע"מ
נתבע: ע.ל.נ. ייבוא בע"מ
שופט :
עורכי דין: