ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלה סלמן נגד עיריית נהריה :

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

בפני כבוד השופטת דלית גילה

התובעת
בלה סלמן
ע"י ב"כ עוה"ד מאיר אבירם ואח'

-

הנתבעת
עיריית נהריה
2. ז'קי סבג ראש עיריית נהריה - נמחק
3. ועדת השירות של עיריית נהריה - נמחקה
כולם ע"י ב"כ עו"ד מירי ולטר

החלטה

הליך זה נפתח ביום 22.4.10, בו הוגשה תביעה עיקרית נגד עיריית נהריה ומר ג'קי סבג, ראש העיר, שעניינה תובענה למתן פסק-דין הצהרתי בדבר בטלות החלטה, מיום 15.7.10, להוציא את התובעת לגמלאות. נתבעה החזרתה לתפקיד באגף הפיקוח בעירייה, תוך תשלום משכורת וזכויות סוציאליות נלוות; ובנוסף, נתבעו פסיקת פיצוי כספי, בסך 50,000 ₪, בשל טענות להפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והפליה מחמת גיל, וכן פיצוי כספי נוסף, בסך 50,000 ₪, בגין עוגמת נפש (להלן: התביעה המקורית). בד בבד עם התביעה המקורית, הוגשה גם בקשה למתן סעד זמני.

בדיון מיום 6.5.10, הוחלט למחוק את המשיב מס' 2 - מר ג'קי סבג, ראש עירית נהריה - כמשיב בבקשה לסעדים זמניים וכנתבע בתביעה העיקרית [ראו: החלטה מיום 6.5.10, עמ' 2 לפרוטוקול].

ביום 20.5.10, נדחתה הבקשה לסעד זמני ונקבע, שהעירייה תגיש כתב הגנה ויתקיים דיון מוקדם, לפני אב"ד, בתאריך 19.9.10. בהמשך להחלטתנו, נדון עניינה של התובעת בערעור בפני ועדת השירות של העירייה, אשר החליטה, ביום 18.7.10, שלא לקבל את הערעור. רק ביום 12.9.10, כשבוע לפני המועד שנקבע לדיון מוקדם, הגישה התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה, בנימוק:
"... נוכח השתלשלות האירועים, שבאו לאחר הגשת כתב התביעה, המבקשת תבקש לתקן את כתב התביעה, כך שישקף באופן הראוי והנכון את כל מכלול טענותיה, לרבות בעניין ועדת השירות והפגמים המהותיים והפרוצדוראליים אשר נפלו בה ובעניין ההחלטה הסופית להוציאה לגמלאות בפרישה כפויה ומוקדמת." [ס' 6 לבקשה הנ"ל].

לאחר קבלת תשובת העירייה, ניתנה החלטה, ביום 25.8.11, המתירה לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן, תוך תשלום הפרשי אגרה, במידת הצורך - עד 27.9.11. הוארך המועד להגשת כתב הגנה ונקבע דיון מוקדם ליום 17.11.11.

התובעת ביקשה להאריך מועד להגשת כתב התביעה המתוקן, ובהתאם נדחה גם הדיון המוקדם. יצויין, כי כבר בכותרת הבקשה לתיקון כתב התביעה, הופיעו כמשיבים, בנוסף לעיריית נהריה, גם ראש העירייה וועדת השירות של העירייה. כתב תביעה מתוקן הוגש, לבסוף, ביום 10.10.11 וכתב הגנה ביום 20.12.11, בו הועלו טענות מקדמיות ובהן הדרישה למחוק את ראש העיר ואת ועדת השירות כנתבעים בתיק וכן לתיקון התביעה "ברכיבים שלא כדין בהתיישנות רכיבי תביעה שתוקנו."

בדיון המוקדם, שהתקיים בתאריך 2.1.12, טענה התובעת, כי אינה יכולה להתייחס לטענות המקדמיות וביקשה לקבוע את הדיון למועד אחר; זה התקיים, לבסוף, ביום 14.2.12.

מחיקת צדדים
טענת העירייה, בתמצית, היא, כי היות והתובעת היתה עובדת העירייה אין בינה לבין ראש העירייה כל יריבות ואין לה עילת תביעה כנגד ראש העירייה באופן אישי. היא מזכירה, כי בשל כך נמחק ראש העירייה מהתביעה המקורית וכי בבקשה לתיקון כתב התביעה, התייחסו לצורך לכלול את השתלשלות האירועים שלאחר הגשת התביעה המקורית, קרי - אירועים הקשורים בהחלטת ועדת השירות בעניינה של התובעת - אך, אין בכך הצדקה כדי לכלול את ראש העירייה שוב כצד בהליך. אשר לועדת השירות, טענה העירייה, כי אין מדובר בגוף עצמאי בעל אישיות משפטית נפרדת הכשירה לתבוע או להיתבע, וכפי שהגדירה זאת התובעת עצמה, מדובר בועדת שירות של עיריית נהריה. לפיכך, לדעת העירייה, אין הצדקה להשארת ועדת השירות כצד בהליך ובמיוחד כאשר בבקשה לתיקון כתב התביעה לא צוין שמבקשים להוסיף נתבעים.

טענות התובעת בעניין זה הן, כי בהחלטה המתירה את תיקון כתב התביעה, לא היתה שום מגבלה מעבר להוראה על תשלום הפרשי אגרה, במידת הצורך, ומכאן, שראוי להשאיר את מר סבג ואת ועדת השירות כנתבעים נוספים, מאחר שלתובעת עילת תביעה אישית נגד ראש העיר, והיא, שהוא פעל בחריגה מסמכות. הובאו אסמכתאות בהן ראש עירייה היה צד להליכים בבית-הדין לעבודה [עמ' 15 לפרוטוקול]. לטענת התובעת, כל מה שאמרה לגבי ראש העיר, נכון גם לגבי ועדת השירות. הוסיפה התובעת וטענה, כי ועדת השירות נתונה לביקורת שיפוטית, ככל גוף מינהלי [עמ' 16, שם].

אשר לדעתי - משנמחק ראש העיר כנתבע בהליך זה, בהחלטה מיום 6.5.10, אף אם ניתנה במסגרת דיון בבקשה לסעד זמני, ומשלא שונתה קביעה זו במסגרת בקשת רשות ערעור שהגישה התובעת על החלטתנו בהליך הזמני [בר"ע (ארצי) 20103-06-10, שנדחתה בלא שהתבקשה תגובה (16.6.10)] - לא היה כל מקום לכלול את ראש העיר, כנתבע נוסף בתביעה המתוקנת, ללא קבלת רשות מפורשת.

אשר על כן, ומאחר שועדת השירות אינה אישיות משפטית - תישאר עיריית נהריה כנתבעת יחידה, מבלי שיש בכך כדי לייתר דיון בטענות התובעת כלפי ראש העיר ו/או ועדת השירות.

טענת "התיישנות" ברכיבי תביעה שתוקנו
הנתבעת סבורה, כי כתב התביעה המתוקן כולל רכיבים אשר העילה לתביעתם גובשה קודם למועד הגשת התביעה המקורית, ללא קשר לאירועים שאירעו לאחר מכן, וכי הרכיבים הנוספים, הנתבעים עתה ע"י התובעת - התיישנו; על כן, העירייה סבורה, שהתובעת לא היתה רשאית לתקן את תביעתה ברכיבים אלה. טענות אלה מתייחסות, הן לעניין טענת התובעת, שהיה עליה להיות מדורגת ב"דירוג המח"ר", החל ממועד קבלתה לעבודה בשנת 1986, והן לעניין "מענק התמדה", המתייחס לשנים 2003-2002 [סעיפים 47-46 לכתב ההגנה]. לתמיכה בטענותיה, צירפה הנתבעת מסמכים רבים כנספחים.

בתשובת התובעת לנושא זה היא מדגישה את גישת בתי-הדין לעבודה, לפיה - סעד של סילוק תביעה על הסף ניתן במשורה וביד קמוצה, וראוי לברר את התובענה לגופה עד תום. לטענתם, בקשר למענק ההתמדה: "שנת 2002 שורבבה בטעות, כוונתנו למענק התמדה בתקופה מחודש 1/03 עד 8/04, למעט 8 חודשים מתוך אותה תקופה, בגינם המענק כן שולם, כאשר החלו לשלם אותו בשנת 2006. ולכן טענתנו שאין כאן התיישנות מאחר שהזכאות נקבעה רק בהסכם מ-6.6.05, ועד הגשת כתב התביעה המתוקן, שהוגש ב-10.10.11 - טרם חלפה תקופת ההתיישנות." [עמ' 14 לפרוטוקול]. אשר לדירוג בו יש לדרג את התובעת, לדעתה: "הזכאות של התובעת היא מכוח הסכם, ולכל היותר היא תהיה מוגבלת בתקופת ההפרשים לאחור. ..." [שם, ש' 19-17].

בנושא זה, דעתי היא, כי - יש מקום לשמוע ראיות לפני שניתן יהיה לקבוע אם התיישנה תביעת התובעת ברכיבים אלה, אם לאו; כאשר שמורות לנתבעת כל טענותיה גם לעניין המועד הקובע להתיישנות, בשים לב לתאריכים בהם הוגשו התביעה המקורית והתביעה המתוקנת. לפיכך - איני מוצאת לנכון למחוק עילות תביעה אלה מכתב התביעה המתוקן, אף אם ניתן היה לכלול אותן גם בתביעה המקורית. זאת, מבלי שיהא בכך כדי לקבוע דבר לעניין סיכויי התביעה ברכיבים אלה.

לאחר הדיון המוקדם, הוגשו הודעות הצדדים בדבר "מוסכמות ופלוגתאות", מהן עולה, כי לא השכילו להגיע להבנות גם בנקודות, שלכאורה לא היתה מניעה לכך. נוכח הפערים שביניהם, הרי - בכל הנוגע למוסכמות, רק הדברים אותם קיבלה הנתבעת, במפורש, בתגובתה, ייראו כמוסכמים; בין שהתובעת מסכימה עם מוסכמות נוספות, שהנתבעת ביקשה להוסיף, מבחינה כרונולוגית, בין שגם באלה יש מחלוקת מסויימת - יבוא הדבר לידי ביטוי בתצהירים שיוגשו מטעם התובעת.

לעניין הפלוגתאות - איני מוצאת לנכון שיש להיכנס לפירוט אליו נדרשו הצדדים בניירות העמדה שלהם, אשר אף הוא יעלה, מן הסתם, במסגרת תצהיריהם.

אני קובעת, כי הפלוגתא המרכזית היא - האם ההחלטה על פיטורי התובעת והוצאתה לגמלאות, התקבלה כדין, או שנפל פגם כלשהו בהליך שהביא להחלטה הסופית, בנושא זה.

ככל שיימצא, כי נפל פגם כלשהו בפעולת העירייה או מי מהאורגנים שלה, לרבות ראש העיר או ועדת השירות, בהליך הוצאתה של התובעת לגמלאות - מה הוא/הם הסעד/ים הראוי/ים, בנסיבות העניין.

בכפוף להכרעה בסוגיות דלעיל - האם התובעת זכאית לזכות מהזכויות הכספיות שתבעה, בקשר עם ההחלטה על סיום עבודתה ומועדה, המשתקפות גם בהודעתה בדבר מוסכמות ופלוגתאות, מיום 28.2.12; מובן, כי התובעת לא תהא זכאית לתשלום כספי כלשהו, בזכות מזכויות אלו, מעבר לסכומים בהם נקבה בכתב התביעה המתוקן, בכל רכיב ורכיב. לעניין זה, יש לשים לב לכך שהתובעת תבעה תביעות כספיות מסוימות ותביעות אחרות "לחילופין", "לחילופי חילופין", ו"לחילופי חילופי חילופין" [ס' 181, ד'-ז' לכתב התביעה המתוקן].

בנוסף - האם התובעת זכאית לשינוי הדירוג בו דורגה במהלך השנים וכתוצאה מכך להפרשי שכר כלשהם, מחושבים לפי דירוג המח"ר, כטענתה, או שתביעתה בעניין זה התיישנה, כטענת הנתבעת; וכן - האם התובעת זכאית למענק התמדה, עבור 12 חודש, החל מחודש 1/06, כטענתה, או שתביעתה ברכיב זה התיישנה, כטענת הנתבעת.

על יסוד האמור לעיל:

1. העדויות הראשיות תוגשנה בתצהירים, בצרוף כל המסמכים שבכוונת הצדדים להסתמך עליהם, לרבות בחקירה הנגדית.

2. תצהירים מטעם התובעת יוגשו עד - 5.7.12; תצהירים מטעם הנתבעת עד - 13.9.12. העתקים יוחלפו ישירות בין באי-כוח הצדדים, לא יאוחר ממועד ההגשה לבית-הדין.

3. לא הוגשו תצהירי התובעת במועד - תמחק התובענה עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1992; לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועד - יראה הדבר כאילו אין בדעתה להביא ראיות.

4. על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד שייקבע. באחריות כל צד לדאוג לזימון העדים מטעמו, בעוד מועד.

5. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד - לא יאוחר מתום המועד להגשת תצהיריו - בקשה להזמנת העד למתן עדות בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו תוכן העדות המבוקשת והסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר.

6. ישיבת הוכחות לפרשת התביעה נקבעת ליום 14.10.12, בשעה 10:30; ולפרשת ההגנה ליום 16.10.12, בשעה 10:30.

9. לעיון - 24.9.12.

ניתנה היום, 31 במאי 2012 (י' בסיון תשע"ב), בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק לבאי-כוח הצדדים, בפקס', בהקדם.


מעורבים
תובע: בלה סלמן
נתבע: עיריית נהריה
שופט :
עורכי דין: