ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמי מחלוף נגד המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" :

בפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובעים

עמי מחלוף

נגד

נתבעים

המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול"

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

בהתאם לסמכותי שלפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות"), לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה רפואי, בתגובה לבקשה ובמסמכים הרפואיים שצורפו, אני מחליט כך:

עמדת התובע
התובע, נפגע בת.ד. מיום 26.12.09, לאחריה אושפז וטופל בביה"ח וולפסון, מבקש כי ימונו לו מומחים בתחומים: אורטופדיה, נוירולוגיה, פלסטיקה, פסיכיאטריה.

עמדת הנתבעת
הנתבעת מסכימה למינוי פסיכיאטרי (הצדדים הגיעו לכדי הסכמה – למינויו של פרופ' טיאנו בתחום הפסיכיאטרי), ומתנגדת ליתר המומחים.

הכרעה

1) לאור הסכמת הצדדים, אני ממנה בזאת את פרופ' שמואל טיאנו, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי.

2) לאחר ששוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי עקב תאונת הדרכים נשוא התביעה (ראו למשל: מכתב השחרור מבית החולים, אישור 4.1.10, 10.1.10, תוצאות צילום שכ"י מיום 10.1.10, אישור 10.11.10), אני ממנה בזאת את ד"ר מוריס אגסי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום זה.

*** המומחה האורטופדי מתבקש לקבוע את נכותו של התובע גם בתחום הפלסטי, ככל שימצא כי אכן נותרה נכות בתחום זה. לחלופין – יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה נוסף בתחום הפלסטי.
בנוסף, ועל בסיס המסמכים שיוצגו בפניו, יחווה המומחה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה.

בנסיבות ולאחר עיון בחומר הרפואי שצורף אציין כי אני לא דן בהחלטה זו בשאלת נחיצות מינוי מומחים בתחומי רפואה אחרים שלא הועלו בבקשה.

הצדדים ימציאו למומחים מסמכים עפ"י הוראות תקנה 8 לתקנות, כאשר תשומת לב הצדדים והמומחים לאיסור שבתקנה 8(א) סיפא בדבר הגשת מסמכים הכוללים חוות דעת רפואית.

המומחים מתבקשים להתחיל בבדיקה בעוד 30 יום מהיום.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:
האם נותרה לנפגע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מן התאונה, ואם כן – באיזה שיעור. המומחים מתבקשים להתייחס לשאלת הקשר בין התאונה לבין מצב הנפגע במועד הבדיקה.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו הרפואי של הנפגע בעתיד.
האם הנפגע סובל ממגבלות תפקודיות בעקבות הנכות הרפואית הנ"ל, וזאת במיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה הנפגע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד בשל הנכות הרפואית הנ"ל, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

ככל שהמומחים אינם זמינים לבדיקה ולהגשת חוות דעת במועד ו/או ככל שקיימת מניעה אחרת מצד המומחים מלפעול עפ"י החלטת מינוי זו, יודיעו על כך מיידית לבית המשפט.

שכר טרחת המומחה בתחום האורטופדי יהיה בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ.
בנסיבות העניין, נוכח התיעוד שהוצג, אופי הפגיעה ונסיבותיה, אני מורה כי הנתבעת תישא, כמימון ביניים, בשכ"ט המומחה וכן בעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות.

שכר טרחת המומחה בתחום הפסיכיאטרי יהיה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.
בנסיבות העניין, ונוכח הסכמת הצדדים, אני מורה כי הנתבעת תישא, כמימון ביניים, בשכ"ט המומחה וכן בעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות.

*** שכ"ט המומחים ישולם ע"י הנתבעת ישירות למומחה, בתוך 30 יום מיום קבלת דרישת תשלום מהמומחה. השאלה על מי מהצדדים יוטלו באופן סופי שכ"ט המומחה ועלויות הבדיקות הנ"ל תיבחן, במידת הצורך, בהמשך ההליכים בתיק.

בהמשך להוראות הדיוניות הראשוניות שניתנו בהחלטה הראשונה בתיק (בדבר הליכים מקדמיים) ומשהוחלט על מינוי מומחים רפואיים, ניתנות הוראות דיוניות משלימות, כמפורט להלן:
התובעים יגישו לתיק ובמישרין לנתבעים תחשיב נזק, בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית, וזאת בתוך 60 יום מיום קבלת אחרונת חוות דעת המומחים שמונו, כאשר הנתבעים יגישו תחשיב הנזק כאמור מטעמם בתוך 30 יום מיום קבלת תחשיב הנזק מטעם התובעים, לתיק וכן במישרין לתובעים.

מובהר, כי, עפ"י סדרי העבודה העכשוויים בבית משפט זה, תיק פלת"ד ייקבע ויידון בפני שופט רק לאחר שהושלמו בו כל ההליכים המקדמיים, רק לאחר שהוגשו בו כל חוות דעת המומחים שמונו (או שהוגשו כל מסמכי קביעת דרגת נכות עפ"י דין) ורק לאחר שהוגשו בו כל תחשיבי הנזק מטעם כל הצדדים. עד לאותו שלב, התיק יידון ע"י רשם, כאשר רשם אינו עוסק בשאלות במישור החבות, ככל שישנן, ובשלב זה גם אינו עוסק בהצעות פשרה מטעם ביהמ"ש.

בעלי הדין מתבקשים להגיש בתוך 10 ימים מיום הגשת תחשיב הנזק מטעם הנתבעים הודעה משותפת, חתומה ע"י כל בעל הדין, באם הגיע כבר בפועל אותו שלב דיוני, כך שניתן יהיה להעביר המשך הטיפול בתיק לשופט.

בנסיבות מבוטלת התזכורת הפנימית האחרונה שנקבעה בתיק, ובמקומה נקבעת תזכורת פנימית חדשה בפניי ביום 30.12.12.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים (למומחים תשלח המזכירות גם טופס מינוי כנהוג).

ניתנה היום, ט' סיון תשע"ב, 30 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמי מחלוף
נתבע: המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול"
שופט :
עורכי דין: