ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כ.מקס נגד השתתפויות בנכסים בישראל בעמ :

התובעים:

  1. עזבון מיצ'ל כ' מקס
  2. שלמה לואיס
  3. אלן סגל

על-ידי ב"כ עו"ד הלל שפירא

- נ ג ד -

הנתבעת:
השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ
על-ידי ב"כ עוה"ד ד"ר מאיר ליפא ושות', עורכי דין

בית המשפט המחוזי בירושלים

החלטה

העדויות הראשיות של הצדדים ושל עדיהם בתיק זה, יוגשו בתצהירים. בתוך המועדים המפורטים להלן יוגשו גם חוות דעת מומחים ותעודות עובד ציבור אם יש כאלה. כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים יחול גם על חוות דעת המומחים ועל תעודות עובד הציבור.

לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש, אשר יסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך. בה בעת תוגש בקשה בכתב להתיר את זימונו. הבקשה תידון בקדם המשפט הבא.

תצהירי העדות מטעם התובעים יוגשו עד ליום 23.7.2012.
תצהירי העדות מטעם הנתבעת יוגשו עד ליום 23.9.2012.
כל צד ימציא למשנהו במסירה אישית עותק מכל תצהיר שהוגש על ידו במקביל עם הגשתו לבית המשפט ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק ביהמ"ש.

קובע ישיבת מעקב קצרה כדי לוודא כי החלטה זו קוימה במלואה על ידי ב"כ הצדדים ולתאם מועד לקדם משפט מסכם, ליום 23.1.2012 בשעה 09:30.

אם ב"כ הצדדים יקיימו את האמור לעיל במלואו, יעתרו מבעוד מועד להמיר את ישיבת המעקב בקדם משפט מסכם, ולצורך זה יצרפו מספר מועדים חילופיים מתואמים.

הוראות באשר לקדם המשפט המסכם

כל טענה בדבר קבילות או כל התנגדות לחלק מהתצהירים תועלה בקדם המשפט המסכם. לא ישמעו טענות מסוג זה לאחר מכן.

במסגרת קדם המשפט המסכם יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם. ב"כ הצדדים נדרשים להגיע לקדם המשפט המסכם כשהם מצוידים במידע ובסמכויות בהתאם.

המזכירות תביא התיק לעיוני עם קבלת עמדות הצדדים לעניין הצעת בית המשפט או ביום 18.6.2012 – לפי המוקדם; כן יובא לעיוני עם קבלת תצהירי עדות ראשית של כל צד, בהתאמה.

המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים, באמצעות הפקסימיליה.
ניתנה היום, ב' בסיון תשע"ב, 23 במאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כ.מקס
נתבע: השתתפויות בנכסים בישראל בעמ
שופט :
עורכי דין: