ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחלת אמיר בגוש 6108 בע"מ נגד עו"ד ויקטור נוי, כמנהל עזבונו של המנוח יעקב חי ז"ל :

052ברע200500248400

בפני כבוד השופטת אביגיל כהן

בעניין

המקרקעין הידועים כגוש 6108 חלקה 731

המבקש
עו"ד ד"ר ליפא מאיר, כונס הנכסים של המקרקעין

נגד

המשיבים

  1. ארלט שינה
  2. דייזי דנגור
  3. סמי ג'ורי
  4. יחזקאל ג'ורי

ע"י ב"כ עו"ד יוסף גרוסמן

5. עו"ד ויקטור נוי, כמנהל עזבונו של המנוח יעקב חי ז"ל
6. יורשי המנוח אהרון שמש
7. נחת אמיר בגוש 6108 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נוי ודגן – נוי

8. דוריס רג'ואן
ע"י עו"ד צדוק צדיק ועו"ד קורן

9. מדלין ברוך (בשמה)
ע"י עו"ד אראל טמיר

10. דני אברהם אליהו סאלח ג'ורי (חסוי)
ע"י עו"ד יקיר קול

11. ברק רוזן ואסף טוכמאייר
ע"י עו"ד ארי וקסלר

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

1. המבקש – כונס הנכסים מבקש להשתחרר מתפקידו, להעביר את הכספים למוכרים (המשיבים 1- 10 למעט המשיבה 9, שלגביה מבוקש להפקיד כספים בבית משפט) ולהעביר את יתרת תשלומי שכר הטרחה והוצאות לכונס.

2. ביום 1/4/12 נעתרתי לבקשת הקונים - המשיבים 11 והוריתי על מתן צו לפי סעיף 34 א' לחוק המכר תשכ"ח – 1968 (להלן: "החוק") והזכויות במקרקעין נרשמו על שם הקונה בהתאם לפסיקתא שנחתמה.

3. כונס הנכסים מבקש להשתחרר מתפקידו ולקבוע, כי הוא משוחרר מתפקידו מבלי שיש לו חבות כלשהי נוספת כלפי המוכרים – בעלי הזכויות במקרקעין והרוכשים ותוך דחיית כל טענה המתייחסת לתפקודו של הכונס.

4. בבקשה קיימת התייחסות למספר נושאים:
א) באשר לשחרור כספים למוכרים:
כונס הנכסים צירף לבקשה כרטסת עדכנית (נספח 1) בדבר סכומי הכספים המגיעים לכל אחד מבעלי הזכויות במקרקעין וסכומים אלו ישאו תוספת של

סכומי ריביות שיצטברו עד למועד חלוקת הכספים בפועל ואשר אינם כלולים בכרטסת ויופחתו מהן סכומים המגיעים מכונס הנכסים בגין שכר טרחתו ובגין הוצאותיו.

ב) באשר למשיבה 9 – מדלן ברוך ציין כונס הנכסים, כי התקבלו לידיו צווי עיקול על כספים אלו לטובת המשיבים 11, ועל כן הוא מבקש להפקיד את הכספים בניכוי שכר טרחת כונס והוצאות בקופת בית משפט השלום בתל אביב עד אשר תינתן החלטה שיפוטית אחרת בנוגע לכספים המעוקלים.

ג) באשר ליתרת הכספים המגיעים לכונס הנכסים:
בהתאם להחלטה מיום 16/3/08 נקבע, כי כונס הנכסים יהיה זכאי לקבל לידיו סך של 150,000 דולר + מע"מ בצירוף הוצאות.
כונס הנכסים טוען, כי סכום זה עמד ביום 16/3/08 על סך של 705,000 ₪ + מע"מ לא כולל הוצאות.
מתוך סכום זה אישרתי לכונס הנכסים ביום 20/3/11 לגבות סך של 564,000 ₪ + מע"מ ועל כן, זכאי כונס הנכסים לטענתו לקבל שכר טרחה נוסף בסך של 141,000 ₪ + מע"מ וכן סך של 100,000 ₪ + מע"מ נוספים אותם פסקתי בהחלטה מיום 10/1/12.
כלומר, הכונס מבקש לקבל יתרת שכר טרחה בסך 241,000 ₪ + מע"מ.

ד) באשר להחזר הוצאות:
הכונס מבקש לאשר החזר הוצאות על סך 16,811 ₪ כולל תשלום נוסף שיהיה צריך לשלם לרו"ח חנן רבי אשר מנהל את כרטסות הנהלת חשבונות של הכינוס וזאת בגין עבודתו במהלך מחצית שנת 2012.

ה) באשר לשחרור כונס הנכסים מתפקידו:
כונס הנכסים מציין, כי מספר מוכרים העלו במסגרת בקשות שונות טענות סרק לגביו ומבוקש לקבוע, כי הוא משוחרר מתפקידו מבלי שיש לו חבות כלשהי נוספת כלפי המוכרים או הרוכשים, ואם מי מבין הצדדים מבקש להעלות טענות לגביו, מבוקש לעכב את חלוקת כספי התמורה.

5. תגובת המשיבים 1 – 4:
באשר לבקשה לשחרור הכונס מתפקידו:
נטען, כי התמורה שולמה לכונס הנכסים בחודש פברואר 2011 ואין התייחסות לתקבולי התמורה במסמכים שצירף כונס הנכסים.
יש להעמיד את כל החומר הנדרש לבדיקה וללא בדיקות מתאימות, אין אפשרות לשחרר את הכונס תוך הצהרה, שאין לו חבות כלשהי כלפי המוכרים או הרוכשים.

6. המשיבים 5 – 7 לא הגישו תגובה.

7. תגובת המשיבה 8:
המשיבה 8 מבקשת להעביר את הכספים המגיעים לה באופן מיידי וללא דיחוי ומתנגדת לשחרור הכונס מתפקידו כל עוד לא ייושבו המחלוקות בין המשיבה ויתר הבעלים לבין כונס הנכסים כפי שבאו לידי ביטוי בתגובות האחרות.
צוין, כי כונס הנכסים לא ביקש רק להשתחרר מתפקידו אלא ביקש לקבל חסינות או תעודת ביטוח ופטור גורף מכל טענה שתועלה בנוגע להתנהלותו ואין כל אפשרות להיעתר לבקשה שכזו.
כמו כן נטען, כי הוגשו ערעורים לשלטונות המס ולעיריית תל אביב ועל כונס הנכסים לפנות לגופים אלו ולקבל את אישורם כי כספי ההחזר יועברו למשיבים ולא לכונס.
עוד נטען, כי אין כל מקום לטענת הכונס ולפיה אם מי מהצדדים יעלה טענות נגד הכונס, אזי יש לעכב את חלוקת כספי התמורה.
הכספים מגיעים למשיבים ואין כל עילה לעיכובם.

8. תגובת המשיבה 9:
המשיבה מודיעה כי ככל שלא ייחתם הסכם פשרה עם התובעים בבית משפט השלום בתל אביב בתיק 33089-02-12 במסגרתו הוצא צו האוסר על העברת הכספים למשיבה, כי אז לא תהיה התנגדות למשיבה לכך שהכספים יופקדו בבית משפט השלום בתל אביב.

באשר לבקשה לתשלום שכר טרחה והוצאות:
המשיבה לא מתנגדת למבוקש, במקביל להעברת הכספים אליה או להפקדתם בבית משפט השלום בתל אביב.

באשר לבקשת כונס הנכסים משחרור מתפקידו:
המשיבה מצטרפת לטיעוני המשיבים הנוספים ומציינת, כי אין אפשרות לשחרר את הכונס באופן גורף מאחריות כנגד טענות עתידיות היפותטיות.

9. תגובת המשיב 10:
המשיב כמובן אינו מתנגד לכך שיתרת התמורה תועבר אליו. הוא מציין, כי לא היתה כל הצדקה לעכב עד היום את העברת יתרת התמורה.
התשלומים המגיעים בגין עסקת המכר שולמו לפני חודשים רבים וכך גם המיסים והחובות.

באשר לבקשה לשחרור הכונס מתפקידו:
המשיב מציין, כי כונס הנכסים לא הבהיר, מה אחוז הריבית שהוא דאג להשיג על הכספים ולא ניתן לבדוק, אם הוא הגן כדבעי על הכספים שהתבקש להשאיר על ידיו.
כמו כן ציין, כי תלויים ועומדים השגה במס שבח וערר בהיטל השבחה אשר הגיש המשיב ולא הכונס וההחזרים של הכספים יוחזרו (אם ייקבע כי יש מקום להחזיר כספים), לחשבון הכונס, כך שאם הכונס ישוחרר מתפקידו ואם ייסגר החשבון, יקשה עליו לקבל את ההחזרים שיגיעו לו.
לחלופין, אם בית משפט יורה על שחרור מתפקידו, יש לחייב את הכונס בהמצאת אישורים לרשויות מס שבח ולרשות שגבתה את היטל ההשבחה לכך, שההחזרים ישולמו לב"כ המשיב ולא לכונס.

10. תשובת כונס הנכסים לתגובות:
א) כונס הנכסים טוען, כי אין להתיר למשיבים "לאחוז במקל משני קצותיו".

מחד – לקבל את מלוא הכספים המגיעים מכוח הסכם המכר.
מאידך – להותיר את כונס הנכסים בתפקידו לפרק זמן שאינו ידוע ואינו מוגדר, למרות שהליך הכינוס הסתיים ואין כל סיבה שלא לשחררו מתפקידו.

כונס הנכסים פעל עפ"י הוראות בית משפט. פעל למכירת הנכס. לא היה רשאי להעביר את כספי התמורה בניגוד להוראות הסכם המכר אשר אושר על ידי בית משפט ואין כל טענות ביחס אליו, למעט טענות סרק אשר גובלות בהוצאת לשון הרע בחסות ההליך המשפטי.

ב) באשר לטענות בדבר החזרים שעתידים להתקבל בקשר להשגות ועררים:
הליכים אלו לא הוגשו ע"י הכונס אלא באמצעות באי כוח המשיבים, ואין כל הצדקה להותיר את כונס הנכסים בתפקידו עד אשר יינתנו החלטות בהליכים אלו.
המשיבים יכולים להמציא לרשויות המס יפויי כח ובהם יורו להעביר כל תקבול שיגיע בגין החזר לבאי כוחם.

ג) באשר לבקשה למנות רו"ח לבדיקת ניהול כספי התמורה:
הטענות שהועלו הן טענות סרק.
כונס הנכסים הסתייע על חשבונו בשירותי רואה חשבון, למרות שלא היה חייב לעשות כן.
ניהול הכספים נעשה בשקיפות מלאה. כרטסות נשלחו למשיבים עוד במהלך שנת 2011 ולא התקבלה כל הסתייגות ביחס אליהן מצד מי מבין המשיבים ואין כל מקום לבוא היום ולבקש מינוי רו"ח לבדיקת ניהול כספי הכינוס שעה שהכרטסות נמצאות בידי המשיבים מזה מספר חודשים.
לבקשה של הכונס צורפה כרטסת עדכנית יותר, ולמשיבים אין הסתייגויות בתגובותיהם מאותן כרטסות. רק המשיבה 8 פנתה לכונס הנכסים לאחר הגשת הבקשה וביקשה הבהרות ביחס לאחד הנתונים שפורטו בכרטסת וקיבלה תשובה בכתב מרו"ח רבי.
גם באשר לאחוז הריבית שנשא הפקדון, נטענו טענות בעבר (במסגרת בקשה מס' 81) ובית המשפט לא קיבל את הטענות.

כאשר הלינו בחודש יוני 2011 מספר משיבים, כי הריבית בבנק הפועלים נמוכה, וניתן היה לקבל בבנק המזרחי טפחות ריבית גבוהה יותר – הועבר הפקדון לבנק המזרחי – טפחות בתוך כחודש ימים ואף משיב לא ביקש, למרות הודעת כונס הנכסים (בקשה מס' 68) לשנות את אפיק ההשקעה שעליו הודיע הכונס.

11. לאחר שעיינתי במכלול הטענות, הגעתי למסקנה ולפיה יש להורות כדלקמן:
א) כונס הנכסים ישחרר את הכספים המגיעים למוכרים בתוך 7 ימים מקבלת החלטה זו, וזאת למעט הכספים המגיעים לגב' מדלין ברוך – המשיבה 9.
באשר למשיבה 9: עיינתי במחשב בית המשפט וגיליתי, כי ת.א. 33089-02-12 התנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב ולא בבית משפט השלום כפי שנכתב בבקשה ובתגובה.
ביום 21/5/12 אף ניתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים באותו תיק.
כונס הנכסים יפעל עפ"י הסכם הפשרה ביחס לכספים המגיעים למדלין ברוך.

ב) כונס הנכסים רשאי לגבות את יתרת שכר טרחתו ואת הוצאותיו כפי שהתבקש בבקשה.

ג) אין סיבה והצדקה להותיר את כונס הנכסים בתפקידו לאחר שתועבר מלוא יתרת התמורה למוכרים – המשיבים.
הליך הכינוס הסתיים ואין מקום להותיר כונס נכסים בתפקידו רק על מנת שהוא זה אשר יקבל בעתיד החזר כספים בהשגות / ערערים שהגישו המשיבים (שלא באמצעות הכונס) לרשויות שונות.
מי שהגיש ערר / השגה יכול לתת יפוי כח לבא כוחו ולבקש העברת הכספים לבא כוחו ואין הצדקה להותיר את כונס הנכסים כ"בן ערובה" עד לתום הליכי ההשגה / ערר / ערעור שהוגשו על ידי מי מהמשיבים.

ד) הטענות שהועלו ע"י חלק מהמשיבים כלפי כונס הנכסים הן טענות כלליות, ולא מצאתי כי יש מקום להורות על מינוי רו"ח שיבדוק את ניהול כספי הכינוס.

הכרטסות פתוחות וגלויות, משיב אשר היה מעוניין לשאול שאלה ממוקדת את כונס הנכסים או רו"ח שניהל את כרטסות הכינוס יכל לעשות זאת כל העת, ואין מקום ובסיס ליתן הוראה במסגרת תיק הכינוס לערוך כל בדיקה שהיא.
כמובן, רשאי כל משיב לערוך בדיקה עצמאית שימצא לנכון לעשותה, אך אין מקום לבצע בדיקה שכזו, בחסות בית המשפט ובתיק הכינוס.

למרות שלא מצאתי על סמך הטענות שנטענו, כי קיימת טענה כלשהי מבוססת כלפי כונס הנכסים, אין זה ראוי בעיניי ליתן לו "חסינות" או "תעודת ביטוח" או פטור גורף מכל טענה שתועלה לגביו ע"י מי מהמשיבים בעתיד בנוגע להתנהלותו ככונס נכסים.
אמנם בטענות שהועלו ע"י המשיבים לא מצאתי תשתית כלשהי המצדיקה בדיקה, אך אין מקום שאמנע מהמשיבים את זכותם לערוך בדיקה מקיפה, על חשבונם, ובמסגרת שיימצאו לנכון לעשותה, ולפעול גם בדרך משפטית שימצאו לנכון אם תהיה הצדקה לעשות כן.
אין גם מקום להורות על עיכוב שחרור הכספים למשיבים כל עוד הם לא מתחייבים שלא להעלות בעתיד טענה כלפי כונס הנכסים, שכן אין קשר בין שני הדברים.
הכספים מגיעים למשיבים עפ"י הסכם המכר, וטענות ביחס להתנהלות הכונס, אינן תלויות בהותרה או בשחרור הכספים.

15. לפיכך, יעביר כונס הנכסים את הכספים למשיבים לאחר ניכוי יתרת שכר טרחה וההוצאות אשר אושרו ועם העברת הכספים הוא ישוחרר מתפקידו.

16. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ב' סיון תשע"ב, 23 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נחלת אמיר בגוש 6108 בע"מ
נתבע:
שופט :
עורכי דין: